Лични данни

I. Споразумение за ползване, дефиниции

Този уебсайт ("Уебсайтът"), както и инкорпорираното в него съдържание, са собственост на Бизпортал ООД ("Доставчикът") и всяко лице, което желае да получи достъп до тях ("Потребителят"), се съгласява с настоящите условия за ползването им. Разпространение на информацията, собственост на Уебсайта, от страна на Потребителя към трети лица с търговска цел е забранено.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, записаните с главна буква термини и изрази ще имат значението, предхождащо първоначалното им споменаване в скоби.

II. Предмет на договора

1. Чрез Уебсайта Доставчикът предоставя на Потребителя за лично ползване комплекс от ресурси, безплатни (Услуги) и платени услуги (Платени Услуги), които включват:

а). Достъп до информационни ресурси, включително текстови и графични материали, база данни, поток от синтезирана обществена информация, лична и фирмена информация, снимки, новини и др. публикувани на Уебсайта;

б). Услуги, свързани с търсене по зададени от Потребителя под формата на селектирани от предоставени опции, ключови думи и други критерии за получаване на достъп до информационната система;

в). Документации, апликационни форми и други информационни ресурси;

г). Други услуги, които Доставчикът развива и обогатява.

2. Използването на Услугите и Платените Услуги е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил на Потребителя.

3. Потребителят е длъжен да си подсигури необходимите му за осъществяване на достъп до Услугите компютърно оборудване и интернет свързаност. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

III. Приложно поле, съгласие с Общите условия

1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, извършили регистрация. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация, като техните права са ограничени до функционалността на Уебсайта, за която не се изисква регистрация.

2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет адрес www.bizportal.bg. С всяко ползване на Услугите, включително с посещението на Уебсайта на Доставчика, както и чрез натискане на електронни препратки от началната или която и да е друга страница от Уебсайта, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

IV. Регистрация, потребителско име и парола, потребителски профил

1. За да може да използва Услугите и Платените Услуги, Потребителят трябва предварително да се регистрира на Уебсайта чрез попълването на предоставената от Доставчика електронна форма за регистрация, достъпна при натискането на електронната препратка с название "Регистрация". Чрез безплатната регистрация, Потребителят вече има достъп до цялата информация, предоставена от Доставчика, без Платените Услуги, за които изрично е упоменато, че съответната информация е платена.

2. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и/или самоличността на юридическото лице, което представалява, както и другите изискуеми в електронната форма на Доставчика данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно и надлежно.

3. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични и/или юридически данни, Доставчикът има право да откаже регистрацията.

4. Потребителят се съгласява да не предоставя неверни данни, да не се регистрира под измислена или под чужда самоличност, както и да отразява настъпилите промени в срок. Доставчикът може да откаже регистрацията или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите на Потребител, за когото има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора с Доставчика, при което на Потребителя не ще бъдат възстановявани вече платени за ползването на Услугите суми.

5. При регистрацията си Потребителят посочва желаните от него потребителско име и парола. Ако потребителското име е налично и свободно, Потребителят получава него и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният Потребител получава достъп до потребителския си профил, възможност да изменя данните в него, както и възможност да ползва Услугите.

6. Потребителското име представлява уникален буквено-цифров код, чрез които Потребителят се индивидуализира при ползването на Услугите. Потребителят се задължава да не избира потребителско име, което засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на марка или други права на интелектуална собственост.

7. Заедно с потребителското име за достъп до потребителския профил на Потребителя служи паролата, която представлява код от букви, цифри и знаци, и която Потребителят е длъжен да не разкрива пред трети лица. В случай на загуба или неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв, Потребителят е длъжен да уведомява незабавно Доставчика. Потребителят също така е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

8. Потребителският профил представлява обособен раздел, находящ се на Уебсайта и съдържащ информация за регистрирания Потребител, която последният е предоставил в процеса на своята регистрация, и която се съхранява от Доставчика. Потребителят има правото и задължението да коригира личните си и други данни, предоставени при регистрацията или в последствие.

9. В процеса на регистрация, Потребителят избира информацията, която иска да получава на зададена от Потребителя електронна поща.

10. С маркиране на полето "Декларирам, че съм се запознал и съм съгласен с Общите условия" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва при ползването на Услугите. При регистрация на непълнолетно лице, неговите родители или попечители декларират съгласието си с Общите условия чрез отбелязване в полето "Декларирам съгласието си с Общите условия като родител/попечител на непълнолетен потребител".

V. Сключване, времетраене и прекратяване на договора

1. Договорът между Доставчика и Потребителя поражда действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в точки IV. 10.

2. Сключването на Договор между Доставчика и Потребителя е фактът на съгласяването с Общите условия при заявяване за получаване на безплатен информационен абонамент по електронна поща.

3. Доставчикът има право в даден момент да разшири или да ограничи обхвата на Услугите, след като надлежно уведоми Потребителя.Потребителят няма право да продава, да отстъпва и/или преотстъпва, определения му акаунт (потребителско име и парола) на трети лица, като е длъжен да полага грижи на добър стопанин/ добър търговец. В случай на неправомерно използване на акаунт (потребителско име и парола) и/или на подозрение относно такова, Потребителят е дължен веднага да информира за това Доставчика в писмена форма. Доставчика има право да ограничи или да прекрати достъпа на Потребителя до Услугите и Платените Услуги ако последният:

а. не ползва Услугите и свързани с нея доставки и евентуални пособия само в рамките на своя предмет на дейност.

б. продава, отстъпва и/или преотстъпва възмездно или безвъзмездно частично или като цяло на трети лица Услугите и Платените Услуги и свързани с нея доставки и евентуални пособия.

в. извършва дейност, която може да се квалифицира като конкурентна на тази на Доставчика по смисъла на Търговския закон. Подобна дейност може да бъде осъществявана от Потребителя само след предварително писмено съгласие на Доставчика.

г. не осигури адекватни технически условия, позволяващи ползването на Услугите.

д. извършва правни и/или фактически действия, които могат да имат негативно влияние върху Услугите и/или върху името на добър търговец на Доставчика (включително чрез оборудване, софтуер и/или други технологии)

4. Доставчикът има право да променя структурата и размера на цените, определени в Ценоразписа след като надлежно уведоми Потребителя. Потребителят е длъжен да плати на Доставчика възнаграждение за достъпа до Платените Услуги. Задължението е изискуемо еднократно за поискана от Потребителя дадена Платена Услуга.

5. Достъпът до Услугите, доставките и евентуалните пособия са в съответствие с действащото законодателство на Република България, включително и относно защита на авторските права.

6. Потребителят е отговорен, в съответствие с действащото законодателство в Република България, за възникналите щети, които са следствие на неизпълнение на договорните му задължения, независимо от вината.

Неплащане, частично плащане, и/или забавено плащане на възнаграждение от Потребителя за достъп до Платените Услуги, доставки и евентуални пособия се счита за изискуемо дори при прекратен достъп до Услугите и ще се преследва с цялата строгост на закона, включително по съдебен ред.

Доставчикът не гарантира публикуването на пълния списък от обяви за обществени поръчки, търгове за развитие, европейски програми и търговски изложения според зададения критерий, както и не отговаря за пълнота и правилност на данни, съдържащи се в бюлетини и/или други материали, отнасящите са към цитирани оферти и/или условия.

Потребителят се счита осведомен, че данните, доставени в рамките на Услугите и Платените Услуги не са контролирани от Доставчика по отношение на тяхната правилност и/или изчерпателност, терминологичност, съответствие със закона, приложимост и/или графичен образ. Доставчикът не отговаря също и за: грешки и неточност на данни, възникнали при трансмисията на Услугите до Потребителя; престой в извършване на Услугите, възникнал поради авария на компютърно оборудване на Страните; прекъсването на интернет-връзката или нарушаване на нейното качеството, включително и такова, възникнало от форсмажорни обстоятелства. Доставчикът полага грижите на добър стопанин, за да осигури непрекъснат достъп до Услугите, като не носи отговорност за ограничен достъп на Потребителя, възникнал поради технически причини и/или софтуерни недостатъци в оборудването на последния.

Доставчикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя за вреди, възникнали в следствие на определено съдържание на данни, доставени в рамките на Услугите и упоменати в текста на т. 7

7. Доставчикът има право да спре или да ограничи достъпа до Услугите и Платените Услуги без предварително уведомление поради следните причини:

а) организационни, технически и/или трансмисионни, например: поради превишаването на капацитети, консервация, поправки и структурни промени и др.;

б) непредвидени и/или непреодолими обстоятелства, например: аварии, природни бедствия и др.;

в) прекратяване на електроснабдяването, кризи от всякакъв характер, епидемии и други подобни обстоятелства, които съгласно действащото законодателство са форсмажор, който изключва отговорност;

г) решение на компетентен орган на Република България;

д) нарушение на Договора от страна на Потребителя;

8. Доставчикът има право да прехвърли на трето физическо и/или юридическо лице всичките свои права и задължения по Договора, като информира за това Потребителя чрез съобщение по електронната поща. Прехвърлянето влиза в сила в двуседмичен срок от уведомяването.

9. Доставчикът има право да прави промени в ценоразписа. Оповестяването на промените се осъществява чрез публикуването им в интернет-страницата на Доставчика.

Доставчика се задължава да уведоми писмено потребителите по имейл или друг подходящ начин най-малко един месец преди приемане на новия ценоразпис и влизането му в сила.

В случай, че потребителят не приеме новите условия същият се задължава да уведоми писмено Доставчика по имейл или друг подходящ начин до изтичане на месечното уведомление. В случай, че потребителят не направи това се приема, че същия мълчаливо приема новите условия.

Ако потребителят уведоми писмено Доставчика по имейл или друг подходящ начин, за него продължават да важат досегашните условия.

10. Потребителят е задължен писмено да уведоми Доставчика за онези свои идентификационни данни и съответната тяхна промяна, които са необходими за гарантирането на електронен достъп.

11. Спрямо настоящите Общи условия, Договора и Ценоразписа е приложимо действащото законодателство на Република България.

12. Общите Условия са обвързващи за целия период на действие на Договора между Страните, така и след неговото прекратяване до момента на окончателното разрешаване на всички спорове, възникнали от прилагането му.

Мястото на изпълнение на паричните задължения е седалището на Доставчика.

Споровете между Страните се разрешават чрез консултации. Ако в 1 (едно)месечен срок след началото на консултациите, не се постигне резултат, спорът се отнася до компетентния съд по седалището на Доставчика.

При превод на чужд език на настоящите Общи условия, Договора и ценоразписа, за правилен се счита българския текст.

VI. Промяна на общи условия

1. Когато това не е в противоречие с действащото законодателство, Доставчикът си запазва правото да променя условията за ползване на Уебсайта и Услугите. Промяната ще се предхожда от едномесечно уведомление, публикувано на Уебсайта и чрез съответното актуализиране на Общите условия.

2. Потребителят приема да посещава периодично страницата, на която се намират Общите условия, за да се запознава с тяхното актуално и валидно издание.

VII. Права и задължения на Потребителя за общо използване на Уебсайта

1. Потребителят сам осигурява необходимите му за ползването на Услугите крайни компютърни устройства и свързаност с интернет.

2. Срещу заплащане на дължимата цена, Потребителят има право на достъп до Платени Услуги за лични нужди при спазване на Общите условия. За да може да неплатените Услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола в съответната форма на Уебсайта.

3. Потребителят се задължава да използва съдържанието, което Доставчикът е направил достъпно при предоставянето на Услугите и Платените Услуги или се намира на Уебсайта единствено за задоволяване на личните си информационни нужди.

4. По отношение на споменатото в точка VII. 3. съдържание, Потребителят също така се задължава

а). да не го копира, разпространява или предоставява достъп до него;

б). да не го извлича чрез постоянно или временно пренасяне върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма;

в). да не го използва повторно чрез разгласяване под каквато и да е форма, включително чрез разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне по цифров път; за цели, различни от целите според точка VII. 3.

5. Регистрираният Потребител има право да разполага на Уебсайта на Доставчика потребителско съдържание под формата на коментари към конкретни материали, или като част от информацията, която въвежда в потребителския си профил, при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

6. Потребителят се задължава да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на Уебсайта и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, коментари, както и всякакви други материали или електронни препратки към такива, които не съответстват на тематичната насоченост на Уебсайта или конкретен публикуван на него материал, и/или които са противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

VIII. Права и задължения на Доставчика за общо използване на Уебсайта

1. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

2. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва Услугите, като не носи отговорност за потребителското съдържание, както и за дейността на Потребителя във връзка с използването на Услугите.

3. Доставчикът няма задължението да извършва наблюдение, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителите.

4. Доставчикът има правото да поставя на Уебсайта, включително в потребителския профил, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Доставчика или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика.

5. Доставчикът има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя, за да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

6. Доставчикът има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да премахва потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

IX. Отговорност на Доставчика

1. Услугите предоставяни от Доставчика имат справочно-информационен характер, за чиято поддръжка Доставчикът използва утвърдени експерти и достоверни източници (Държавен вестник, официални издания на съдилищата и другите държавни органи, поддържаните от държавата регистри и т.н.). Актуализацията на съдържанието се извършва в разумни срокове, като се отчитат технологичните срокове за обработка на информацията, създаването на документи и изготвянето на експертни коментари и становища.

2. Ако целостта на Услугите бъде нарушена поради неизпълнение на задължение от страна на Доставчика, то същият се задължава да я възстанови във възможно най-кратък срок.

3. Доставчикът не носи никаква отговорност за каквито и да е загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка с използването на Услугите или от временната невъзможност те да бъдат достъпени.

4. Доставчикът не носи отговорност за техническата изправност или неизправност на ползваните от Потребителя крайни компютърни устройства или методи на свързаност с Уебсайта и Услугите.

X. Интелектуална собственост

1. Съдържанието в www.bizportal.bg e собственост Бизпортал ООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

2. Достъпното на Уебсайта или чрез Услугите съдържание е предмет на авторското право на Доставчика и той запазва всички права върху него.

4. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ, извличане и повторно използване, и др. на част или цялото съдържание, с търговска цел или за да се извлече друга облага без разрешението на Доставчика е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения от закона ред.

XI. Лични данни (виж информация за лични данни, публиувани на уебсайта, съдържанието по-долу е изцяло копирано от съответната информация там)

1. Общи положения

www.bizportal.bg работи в съответствие с възприетите от компанията, управляваща този сайт - Бизпортал ООД, правила и принципи, описани в настоящия документ. С него ви информираме за мерките за опазване на личните данни на физическите лица, ползващи сайта www.bizportal.bg.

Бизпортал ООД се придържа изключително към законовата рамка (ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Препоръка No R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и автоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.

Бизпортал ООД събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.

За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.

2. Обхват на личните данни, които обработваме

С цел предлагане на услугата, ние обработваме лични данни доброволно предоставени от физическото и/или юридическото лице. Относно физическа идентичност следните данни могат д абъдат регистрирани: име, адрес, телефон, имейл, професионално образование и опит (вид на образованието, квалификации, степени и звания). Идентифициращите данни, които се отнасят до юридически лица, не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и могат да включват: име и адрес на компанията, регистрация по ДДС или официален регистрационен номер, както и име, адрес, телефон и е-мейл адрес на поне едно лице за контакт.

Физическото и/или юридическото лице преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави.

Ние се задължаваме да не разкриваме никаква информация за физическото/юридическото лице предоставило данни, в случаите, когато е посочена тази опция, освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган или когато разкриването отговаря на законовите изисквания, свързано е с предотвратяване/разкриване на престъпление и/или защитава интересите на останалите потребители на нашата услуга и/или на обществеността.

Ние запазваме предоставената информация неограничено във времето, докато потребителите сами не променят или не премахнат данните си. Бизпортал ООД спазва генералния принцип за забрана на обработване на специални категории данни, посочени в чл.5, ал.1 на ЗЗЛД. Това ограничение не се прилага само в изрично посочените в чл.5, ал.2 на ЗЗЛД случаи. Ние препоръчваме в предоставяната от вас информация да не се включват данни свързани с расов или етнически произход, с политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; както и информация, която се отнася до здравето и сексуалния живот на физическото лице. Предупреждаваме, че е рисково и за целите на нашата услуга не трябва да се предоставят съществени данни от документите за самоличност като ЕГН, номер на паспорт/лична карта, срокове на валидност и др.

3. Използване на cookies и log файлове

Сайтът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата.

ВАЖНО: Бизпортал ООД НЕ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ ПО НИКАКЪВ ДРУГ НАЧИН, ОСВЕН АКО ТЕ НЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДОБРОВОЛНО. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДАННИ И НЕ ИЗВЪРШВАМЕ НИКАКВИ ПРОВЕРКИ В ТОЗИ СМИСЪЛ. ВИЕ КАТО ПОЛЗВАТЕЛ НА НАШАТА УСЛУГА СЛЕДВА ДА ПРИЕМЕТЕ, ЧЕ НЕ НОСИМ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВИЛИ НИ ДАННИ. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА СЪМНЕНИЯ ОТ ВАША СТРАНА, НА УСТАНОВЕНА ИЗМАМА И/ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА, ОЧАКВАМЕ ДА НИ УВЕДОМИТЕ НЕЗАБАВНО.

4. Технически мерки

Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

5. Достъп до вашите регистрационни данни

Сайтът ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна вашата парола. Можете да променяте информацията във вашия акаунт по всяко време. Никой няма право да променя информация във вашия акаунт, без вашето изрично съгласие.

Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако не сте изразили изрично съгласие за това. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата или са включени в комуникация свързана с предлаганата услуга.

Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид, за статистически цели.

Проверка, промяна и изтриване на информация

Вие може да извършвате проверка, промяна и изтриване на част или цялата въведена от вас информация по всяко време. За целта използвайте вашата лична парола за достъп до акаунта си.

Когато вие изпратите и/или изрично се съгласите ваши лични данни да бъдат изпратени на трети лица (български и чуждестранни работодатели, фирми посредници и др.), Бизпортал ООД не осигурява достъп до вече получени от трети лица ваши данни, независимо от факта, че тези трети лица могат да съхраняват вашите данни в нашата система. В този смисъл, вие разбирате и приемате, че веднъж изпратени към трети лица, данните ви не могат да бъдат променяни, поправяни и/или изтрити.

6. Права на физическите лица, предоставили данни

Вие имате право да възразите пред нас срещу:

обработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД и др.подобни.

обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие.

Възражението следва да бъде подадено в писмен вид, с препоръчана поща и да бъде подписано от вас или от ваш упълномощен представител.

Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:

Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;

Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;

Да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;

Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;

Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.

При промяна в настоящата Политика да ви информираме своевременно по подходящ за това начин.

Бизпортал ООД прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. Бизпортал ООД не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

7. Информация за контакт

За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.

В случай на възникнал конфликт във връзка със защитата на личните ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към Комисията за защита на лични данни.

XII. Други условия

1. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.