1 - 5 от 1118 поръчки

 • България 03.12.2018 16:30

  Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим

  Осигуряване на въоръжената физическа охрана на обекти и имущество на възложителя (включително и имуществото на трети лица, находящо се на територията на охраняваните обекти) от противоправни посегателства, осигуряване на пропускателен режим в обектите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, охрана на мероприятия и съоръжения с чрез стационарна и/или мобилна охрана (въоръжена физическа охрана и специализирани автомобили), в т.ч. охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения по извършване на ремонтни работи по мрежата, отчитане на електромери, прекъсване и включване на абонати в рискови райони, и охрана на кабелни трасета.

  Референтен номер: 01467-2018-0097
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.12.2018 16:30

  Доставка на полимерни електромерни табла и обвивки за електромерни табла

  Предметът на поръчката е разделен на 3/три/ обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1 – „Доставка на електромерни табла НН, за директно измерване;Обособена позиция 2 – „Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване и Обособена позиция 3 – „Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада“. Всеки кандидат може да подава оферта за максималния брой обособени позиции (за една, за няколко или за всички) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и Възложителя, включително и на критериите за подбор, посочени от възложителя в обявлението и документацията.

  Референтен номер: 01467-2018-0098
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 22.11.2018 16:30

  Демонтаж на 17 броя стари прекъсвачи 110 kV MMO 110/1250/20 Y1 и монтаж на нови 17 броя елегазови прекъсвачи 110…

  „ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура с предмет „Демонтаж на 17 броя стари прекъсвачи 110 kV MMO 110/1250/20 Y1 и монтаж на нови 17 броя елегазови прекъсвачи 110 kV ABB LTB 145D1/B в разпределителни подстанции на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД", реф. № РРС 18-111.

  Референтен номер: 01467-2018-0101
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.11.2018 16:30

  Изграждане на нова възлова разпределителна станция „Индустриална зона - Божурище“ 20/20 kV

  Обект на обществената поръчка е изграждане на нова възлова разпределителна станция,която е предвидена да бъде разположена в масивна сграда, построена на територията на индустриална зона Божурище/УПИ № 924-V273,кв.15,находящ се в местност„Спорното“по плана на с.Гурмазово,общинаБожурище,областСофийска/,съгласно одобрен технически проект. Проектът ще бъде предоставен на избрания за изпълнител участник.Изпълнителят доставя всички материали,апаратура,оборудване и съоръжения,необходими за изграждането на обекта от предмета на поръчката с изключение на контролните електромери и телемеханичния периферен пост (Remote terminal unit - RTU),които ще бъдат доставка на Възложителя. Типовете и търговските марки, посочени в проекта и/или в документацията за участие не са задължителни.Участниците могат да предлагат материали,апаратура,оборудване и съоръжения на…

  Референтен номер: 01467-2018-0102
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Горна Оряховица 1 250 000 BGN 23.11.2018 17:00

  “ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

  Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и областна транспортни схеми.

  Референтен номер: 00413-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки