1 - 5 от 999 поръчки

 • България 1 609 433 BGN 17.09.2019 17:00

  Сметосъбиране и сметоизвозване наТБО от населените места на територията наОбщина Нови пазар до инсталация за предварително третиране/сортиране/на смесени битовиотпадъци за…

  Дейностите, включени в обхвата на поръчката са:
  - Събиране на битови отпадъци, образувани в резултат на дейността на домакинствата и юридическите лица; отпадъци, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, получени в резултат на дейности на домакинствата и юридическите лица на територията на Община Нови пазар в зоните, определяни ежегодно със Заповед на Кмета на Община Нови пазар, издадена по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси;
  - Поддържане чистотата около съдовете за смет в радиус от 2 метра, като почистването се извършва при всяко обслужване на съдовете, разположени на територията…

  Референтен номер: 00450-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 41 358 BGN 24.09.2019 17:30

  „Технологично обезпечаване на проекта (доставка на оборудване)“ с три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Доставка на мобилни работни станции и мишки…

  продължава от поле II.1.1): позиция 2: „Доставка на проектори“;Обособена позиция 3: „Доставка на цветни принтери и мултифункционални устройства“,по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, договор № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.

  Референтен номер: 00752-2019-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 11.09.2019 17:00

  „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ – ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН…

  Подробно описание на техническите параметри и изисквания се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
  Зимното поддържане на пътищата представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение на пътни превозни средства. Видът и обемът на работите по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане.
  Зимното поддържане се изразява в: събиране и предаване на информация за състоянието на пътна мрежа, снегопочистване, опесъчаване за стопяване на снега и леда.

  Референтен номер: 00841-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 251 747 BGN 16.09.2019 12:00

  “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Ловеч- по 6 (шест) обособени позиции”

  “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Ловеч- по 6 (шест) обособени позиции”
  Предметът на настоящата обществена поръчка е
  “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Ловеч - по 6 (шест) обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на бакалски стоки“, Обособена позиция № 2: „Доставка на мляко и млечни продукти“, Обособена позиция № 3: „Доставка на консерви“, Обособена позиция № 4: „Доставка на плодове, зеленчуци и варива“
  5. Обособена позиция № 5: „Доставка на месни продукти“ и Обособена позиция № 6: „Доставка на тестени изделия“;
  Срокът, за който се сключва договорът…

  Референтен номер: 01018-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 216 600 BGN 10.09.2019 17:00

  „Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Детска ясла № 69, находящи се на територията…

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Самостоятелна детска ясла № 69, находящи се на територията на СО – район „Студентски“, като естеството и количеството на доставяните стоки са подробно описани в предоставените от Възложителя технически спецификации в утвърдената документация за участие.

  Референтен номер: 01249-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки