1 - 5 от 1138 поръчки

 • гр. Перник 25 000 BGN 03.08.2018 17:00

  “Изготвяне на проект за изграждане на паркова зона в кв. “Изток””

  Проектът следва да съдържа най-малко следните проектни части:1. Част Паркоустройство и благоустройство;2. Част Архитектурна; 3. Част Конструктивна; 4. Част Електрическа; 5. Част Геоложко проучване (геоложки доклад за състава и параметрите на почвите в района на парковата зона; 6. Част Геодезическа – подробно геодезическо заснемане на парковата зона, вертикална планировка и трасировъчен план; 7. План за безопасност и здраве; 8. План за управление на отпадъците;
  9. Обща проекто-сметна документация (включваща необходими материали, техника, съоръжения и количества СМР) за всички части!

  Референтен номер: 00589-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 08.08.2018 16:30

  Доставка на уреди за преходно съпротивление и изпитване на токови измервателни трансформатори

  Предметът на поръчката включва доставка, чрез покупка на уреди в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на уреди за преходно съпротивление и Обособена позиция № 2 Доставка на уреди за изпитване на токови измервателни трансформатори

  Референтен номер: 01379-2018-0124
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 239 057 BGN 06.08.2018 17:00

  Разработване на план за управление на защитена местност „Чокльово блато“, с. Байкалско, общ. Радомир, обл. Перник

  Основната цел на обществената поръчка е да се изготви план за управление на защитената местност „Чокльово блато”, с. Байкалско, община Радомир.

  Референтен номер: 00535-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 500 BGN 06.08.2018 17:00

  „Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобила на РЗОК-Кърджали, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за…

  Предметът на обществената поръчка включва ремонт и поддръжка на 1 брой служебен автомобил на РЗОК –Кърджали.Следгаранционното сервизно обслужване на автомоба/МПС/ включва: техническо обслужване, което включва смяна на филтри и масла, извършване на периодична проверка и оглед на системите възлите и агрегатите с цел правилното им функциониране, извършване на текущи ремонти и периодични технически прегледи.

  Референтен номер: 207-2018-0048
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 06.08.2018 17:00

  Почистване на сгради на Националната галерия

  В предмета на настоящата обществена поръчка са включени услуги по почистване на помещенията на шест сгради на Националната галерия.
  Пълният обхват на дейностите, предвидени за изпълнение са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.

  Референтен номер: 05057-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки