1 - 5 от 1087 поръчки

 • гр. Пловдив 66 667 BGN 17.09.2018 17:15

  Строителен надзор на СМР , оценка на съответствието и инвеститорски контрол по проект за изграждане на многофункционален тренировъчен спортен комплекс

  Строителен надзор на СМР , оценка на съответствието и инвеститорски контрол по проект за изграждане на многофункционален тренировъчен спортен комплекс.

  Референтен номер: 00267-2018-0089
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 BGN 19.09.2018 17:00

  Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП ДГС Чирпан за срок от 12…

  Предметът на обществената поръчка включва:
  • Доставка на нови гуми (зимни и летни), в зависимост от нуждите на Възложителя;
  • Смяна на гуми (нови или собствени на ТП ДГС Чирпан) - демонтаж, монтаж и баланс – извършва се при подготовка на служебните МПС за използване през пролетно-летния и есенно–зимния период и при необходимост.
  • Ремонт на гуми.

  Референтен номер: 2716-2018-0114
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24 383 BGN 19.09.2018 17:00

  „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на СМР по проект „Подобряване на ТЕN-Т мрежата в трансграничния…

  Обществената поръчка обхваща: осъществяване на строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 166, чл. 168, чл. 176а ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни…

  Референтен номер: 00383-2018-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.10.2018 17:00

  „Градоустройствено решение (концепция) на нов градски център и изготвяне на работни проекти”

  Референтен номер: 00166-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 2 770 000 BGN 17.09.2018 17:15

  Доставки на течни горива за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена за периода 2019 - 2020 година

  Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки на течни горива, разпределени в обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1: Доставки на автомобилен бензин и дизелово гориво до служебна бензиностанция на Община Пловдив
  Обособена позиция №2: Доставки на дизелово гориво за отопление до обекти на територията на гр. Пловдив

  Референтен номер: 00267-2018-0090
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки