1 - 5 от 971 поръчки

 • гр. Асеновград 407 496 BGN 13.12.2018 17:00

  „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми на Община Асеновград по…

  С настоящята обществена поръчка ще се възложи услуга за пътнически превоз по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми на Община Асеновград. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрутни разписания от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми на Община Асеновград, предоставени към документацията за обществената поръчка. Услугата ще се извърши при условията на проекта на договор. Поръчката е разделена на две обособени позиции.

  Референтен номер: 00022-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.12.2018 16:00

  Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС)

  Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС), по три обособени позиции:
  Първа обособена позиция: „Софтуерно обслужване на ИУМС на групово управление на възбуждането (ГУВ) на бл. от № 1 до № 8 вкл.”;
  Втора обособена позиция: „Софтуерно обслужване на ИУМС на електрофилтри - котел от № 9 до № 12 вкл.”;
  Трета обособена позиция: „Софтуерно сервизно обслужване на ИУМС "Въглищно стопанство" и ИУМС "Димен вентилатор на котел № 12”.

  Референтен номер: 00246-2018-0135
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.12.2018 16:00

  Ремонт на арматура в турбинен цех

  Ремонт на арматура в турбинен цех, по две обособени позиции:
  I обособена позиция – Ремонт на арматура в турбинен цех - част 700 МВт;
  IІ обособена позиция – Ремонт на арматура в турбинен цех - част 890 МВт.

  Референтен номер: 00246-2018-0136
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 96 194 BGN 17.12.2018 16:00

  „Доставка на медицински газове за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД“

  Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински газове за нуждите на лечебното заведение с прогнозно количество съгласно Техническата спецификация - Приложение №2 от документацията за участие. Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост.

  Референтен номер: 00733-2018-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.12.2018 16:00

  Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-3 и КА-4…

  Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-3 и КА-4 – 4 броя, съгласно техническо задание.

  Референтен номер: 00246-2018-0137
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки