1 - 5 от 588 поръчки

 • България 15 000 BGN 20.07.2020 17:00

  „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 12 месеца“

  Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали по заявка на възложителя.

  Референтен номер: 02716-2020-0101
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 137 870 BGN 20.07.2020 17:00

  Доставка на материали и консумативи, дидактически материали /учебна литература, помагала, учебни и спортни пособия, игри и др./, сценични облекла и…

  Основна цел на проекта е създаване на условия за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.
  Специфичните цели на проекта са:
  -повишаване на качеството на образованието в пет детски градини в малки населени места, намиращи се на територията на МИГ "Стамболово –Кърджали 54" и чрез подобряване на достъпа до предучилищното образование в малките населени места да се намали броя на необхванатите и на отпадащите от предучилищно образование деца. Целева група на проекта 130 деца, които се обучават в петте детски градини -партньори и 260 родители.

  Референтен номер: 00322-2020-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 985 000 BGN 20.07.2020 17:00

  „Осигуряване на софтуерна поддръжка на платформа за електронно обучение в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ –Варна“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е осигуряване на софтуерна поддръжка и права на достъп на 10 000 потребители за платформата за електронно обучение Blackboard на Медицински университет – Варна. Софтуерната поддръжка включва:1. Предоставяне на всички нови версии на софтуера и подобрения по сигурността и функционалността на платформата;2. Отстраняване на всички възникнали грешки в кода и проблеми при функциониране на платформата;3. Предоставяне на специалист по поддръжка на място при Възложителя до отстраняване на възникнал проблем, когато проблемът не може да бъде отстранен дистанционно;4. Предоставяне на непрекъснат достъп на Възложителя до Единната система за осигуряване на поддръжка на платформата за електронно обучение…

  Референтен номер: 00983-2020-0031
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 400 000 BGN 20.07.2020 16:30

  „Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската мрежа на община Куклен по две обособени позиции“

  Настоящата обществена поръчка включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и третиране на общинска пътна мрежа на територията на община Куклен по шест маршрута за зими 2020-2021 и 2021-2022 г. и превеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия. Основните дейности, предмет на поръчката са: снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен; третиране с пясък и/или смеси на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен.

  Референтен номер: 00025-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 14.07.2020 17:00

  „Извършване на ремонт, поддържане, доставка и подмяна на резервни части и аксесоари за автомобили на Общинска администрация и общински звена,…

  С изпълнението на поръчката се цели избор на изпълнител, който да поддържат в изправно техническо състояние автомобилите и специализираната техника, собственост на община Златица. Техническо обслужване на МПС - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя. Текущи и аварийни ремонти на МПС - извършват се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед при необходимост, както и в следствие на възникнали аварии. Технически прегледи на МПС - извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите. Доставка и монтаж на резервни части, гориво-смазочни…

  Референтен номер: 00842-2020-0007
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки