1 - 5 от 986 поръчки

 • гр. София 1 250 000 BGN 24.04.2019 17:30

  Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции

  Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции:
  Обособена позиция №1: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“
  Обособена позиция №2: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“

  Референтен номер: 00087-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 903 778 BGN 23.04.2019 17:30

  „Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“

  В рамките на проект № BG05SFOP001-1.002-0014 се предвижда изграждане и внедряване на Национален портал за пространствени данни (НППД), на основание чл. 12, ал. 4 от ЗДПД и чл. 7к, ал. 2, т. 4 от ЗЕУ, заимстващ добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС, стабилен, лесно използваем, осигуряващ бърз достъп в машинночетим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни, включени в темите от приложенията на ЗДПД/Директива 2007/2/ЕО и услугите за тях.

  Референтен номер: 5397-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 289 736 BGN 24.04.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“.

  Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба”
  Обособена позиция №2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти и други”
  Обособена позиция №3: ”Пресни и сухи плодове и зеленчуци”
  Обособена позиция №4: „Консервирани хранителни продукти и напитки”
  Обособена позиция №5: „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други”
  Обособена позиция №6: „Хляб и хлебни изделия”

  Референтен номер: 00368-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 07.05.2019 16:00

  Ремонт на спомагателни съоръжения в част 890 МВт на турбинен цех

  Ремонт на спомагателни съоръжения в част 890 МВт на турбинен цех, съгласно обем

  Референтен номер: 00246-2019-0026
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27 800 BGN 05.04.2019 16:30

  Периодична доставка на концентрати за хемодиализа и разтвори за дезинфекция за хемодиализни апарати марка: АК 98, модел: Bio version, производство…

  Периодична доставка на концентрати за хемодиализа и разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати за хемодиализни апарати марка: АК 98, модел: Bio version, производство на Baxter GmbH Gambro по три обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: Доставка на касета сух бикарбонат за приготвяне на хемодиалезни разтвори - 375 кг месечно;
  Обособена позиция № 2: Доставка на касета с разтвор за почистване на калций - 250 бр. месечно;
  Обособена позиция № 3: Доставка на касета с разтвор за почистване на мазнини - 40 бр. месечно.

  Референтен номер: 83-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки