1 - 5 от 56413 поръчки

 • България 0 (

  Изготвяне, отпечатване и доставка на общинско информационно издание "Провадия плюс"

  В обхвата на обществената поръчка са включени следните дейности - събиране и подготовка на материалите, изработване на макет на графичния облик на информационното издание, предпечатна подготовка и печат на общинско информационно издание "Провадия плюс", доставка на изданието до сградата на Общинска администрация - Провадия. Формата на изданието е А3, с периодичност - месечно издание; минимум страници 12; цветност - едноцветен, с пълноцветен печат на определени страници - първи лист и последен лист, двустранно; хартия - обемна 50~90 гр./кв.м.; тираж - 1000 броя за едно издание.

  Референтен номер: 00392-2018-0018
  Виж повече
 • България

  Авариен ремонт на мобилен кран 144 т.

  Авариен ремонт на мобилен кран 144 т./№1, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД.

  Референтен номер: 01547-2018-0002
  Виж повече
 • България 48 472 BGN

  „РЕМОНТ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2018 Г.“

  Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г. Предметът на обществената поръчка включва извършване на строителни и монтажни работи на четири обекта на територията на Община Сунгурларе – с. Ведрово, с. Грозден, с. Славянци и гр. Сунгурларе, разделени на четири обособени позиции.
  Oбособена позиция № 1: „Ремонт на кметство с. Ведрово, Община Сунгурларе“.
  Обособена позиция № 2: „Преустройство на част от Сграда на читалището за кметство в село Грозден - УПИ XVII , квартал 26 по плана на село Грозден“.
  Обособена позиция № 3: „Ремонт на общинска сграда с. Славянци - УПИ – 106…

  Референтен номер: 00047-2018-0004
  Виж повече
 • България 102 645 BGN

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 69 "Жар птица"

  Доставка на хранителни продукти по техническа спецификация за нуждите на ДГ № 69 Жар птица, град София.

  Референтен номер: 02694-2018-0001
  Виж повече
 • България 0 (

  Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Кърджали

  Настоящата обществена поръчка е с цел доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на инверторни климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали, предвидено да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно т.II от Техническите спецификации.
  В резултат от изпълнението на настоящата поръчка ще бъдат задоволени специфични нужди на Възложителя по подмяна на амортизирана климатична техника в работните административни помещения.
  Общ брой на климатичната техника - 28 бр.

  Референтен номер: 00145-2018-0086
  Виж повече