1 - 5 от 66084 поръчки

 • България 0 (

  Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД

  Обект на обществената поръчка - Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Обществената поръчка е разделена на 27 обособени позиции, като за обособени позиции от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24 и 27 се участва за цялата обособена позиция - участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция ще бъде отстранен, а за обособени позиции 17, 19, 21, 22, 25 и 26 се участва поотделно за всяка…

  Референтен номер: 00744-2019-0003
  Виж повече
 • България

  Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на сгъстен въздух

  Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на сгъстен въздух
  Необходимо е закупуването на 3 (три) броя винтови компресори работещи по технологията “Oil free”, които ще заменят съществуващите три броя бутални компресори.
  Компресорите ще се вградят в съществуващата инсталация за производство на сгъстен въздух на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и ще се съвместят със съществуващата система за управление “Teleperm XP”(SPPA - T3000) на фирма Siemens.
  Поръчката включва два етапа на изпълнение: 1-ви етап доставка, 2-ри етап - оказване на техническа помощ при монтажа им, оказване на техническа помощ при пуска, наладката и функционалните изпитания на компресорите, включително обучение на персонал на Възложителя.

  Референтен номер: 00353-2019-0038
  Виж повече
 • България 1 244 684 BGN

  строително -монтажни работи на обект сграда № 14 – битов корпус във войскови район №1315 - ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.…

  Настоящата обществена поръчка предвижда да се извършат строително -монтажни работи на обект сграда № 14 – битов корпус във войскови район №1315 - ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. №889/14.03.2019г. и Образец № 5 – Количествена сметка. Посочените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  Референтен номер: 00909-2019-0003
  Виж повече
 • гр. София 0 (

  „Доставка на компютърна и разпечатваща техника за нуждите на ГД „Охрана“ в четири обособени позиции:

  „Доставка на компютърна и разпечатваща техника за нуждите на ГД „Охрана“ в четири обособени позиции:
  Обособена позиция I : мобилен компютър-5бр.
  Обособена позиция II : компютърна конфигурация с монитор 21“- 95бр.
  Обособена позиция III : компютърна конфигурация с монитор 27“ - 5 бр.
  Обособена позиция IV : мултифункционални устройства /МФУ/ - 8 бр.

  Референтен номер: 02022-2019-0008
  Виж повече
 • България 35 240 (

  „Изпълнение на строителен надзор на СМР за обект: “Укрепване на периодично активно свлачище с идентификационен номер № MON 24,44238,92,01 и...продължава…

  В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.

  Референтен номер: 00116-2019-0009
  Виж повече