1 - 5 от 62542 поръчки

 • България

  Доставка на масла, греси, смазочни материали и препарати за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции

  Доставка чрез покупка на моторни масла, греси, смазочни материали и препарати за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции, както следва: - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Масла, греси, смазочни материали и препарати за техническо обслужване на автобуси ,,Solaris”, модели: Urbino 12, Urbino 18, Urbino 12 Euro 6, Urbino 12 CNG и тролейбуси Skoda 26 TR – Solaris”; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Моторни масла”; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Течности за хидравлични трансмисии”; -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Масла за хидравлични системи”; -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Греси”; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Препарати”.Настоящата обществена поръчка има за…

  Референтен номер: 01389-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 150 000 (

  Избор на изпълнител – „Топлофикация Перник“ АД, гр. Перник, притежаващ изключителни права, за доставка на топлинна енергия на обекти, собственост…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е "Продажба на топлинна енергия за нуждите на обекти, собственост на община Перник, в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването. Доставката на топлинна енергия следва да е с качество, което да съответства на " Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация Перник“ АД ". Количеството топлинна енергия за купувача (възложителя по обществената поръчка) се определя за сграда - етажна собственост и сграда с повече от един потребител - от търговеца (изпълнителя по обществената поръчка). Характерът на потреблението е…

  Референтен номер: 00589-2018-0032
  Виж повече
 • България 1 625 136 BGN

  "Доставка на гориво за отопление"

  Доставка на 960000 литра дизелово гориво 0,001% S Е5 за срок от 36 месеца.То се използва от възложителя за изгаряне в стационарна инсталация,предназначена за подгряване на вода за битови нужди.Потреблението му е неравномерно в отделните годишни сезони. Горивото се доставя обичайно веднъж на 30 дни въз основа на заявка от възложителя,в хранилището му,находящо се в двора на лечебното заведение в гр.Раднево, ул.Магда Петканова №1.
  Записаното количество е с опции за промяната му с +/-20%,тъй като потреблението му зависи от осигуреното финансиране от Министерството на здравеопазването,метеорологичните условия,броя на пациентите,съответно отоплявани помещения и др.

  Референтен номер: 00224-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 9 980 BGN

  „Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за…

  Обособена позиция 1: „Изработване на комуникационна стратегия за проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.
  Обособена позиция 2: „Изработване, печат и доставка на информационни брошури и рекламни папки“.
  Обособена позиция 3: „Доставка на рекламни химикалки и флаш памети“.
  Обособена позиция 4: „Организиране на начална и финална пресконференции по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.
  Обособена позиция 5: „Организиране и провеждане на "Информационен тур" по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с…

  Референтен номер: 00906-2018-0004
  Виж повече
 • България 81 513 BGN

  “Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на 2 (два) броя нови моторни превозни средства за нуждите на Главна дирекция “Борба…

  “Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на 2 (два) броя нови моторни превозни средства за нуждите на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“ – МВР, финансирана по проект „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества“ в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 – 2020“

  Референтен номер: 05228-2018-0011
  Виж повече