1 - 5 от 68058 поръчки

 • гр. Кубрат 41 900 BGN

  „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в обекти на…

  • Изготвяне на работен проект, съгласно настоящите технически изисквания;
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеонаблюдение на ОРУ 110/20kV;
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеонаблюдение по периметъра на обекта;
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна систсма в обекта;
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сигнално-охранителна система;
  • Доставка, монтаж и въвеждане R експлоатация на периметрова охранителна система;
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъпа в обекта.

  Референтен номер: 01379-2019-0061
  Виж повече
 • България 0 (

  „Доставка на общоболнични консумативи, консумативи за хемодиализа, реактиви и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на „МБАЛ-Свиленград”ЕООД”

  Доставка на медицински консумативи по 3 / три/ обособени позиции с общо 385 номенклатурните единици (артикули). Прогнозно количество на единица мярка за две години са посочени в Приложение №1- Спецификация и списък на стоките от документацията за участие, като участниците в процедурата са длъжни при участие в процедурата да се съобразят със спецификацията на възложителя.

  Референтен номер: 00280-2019-0002
  Виж повече
 • гр. София

  ,,Доставка на боеприпаси'' по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 ,,Доставка на боеприпаси, кал. 9х18мм. ,,FMJ''; Обособена позиция…

  ,,Доставка на боеприпаси'' по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 ,,Доставка на боеприпаси, кал. 9х18мм. ,,FMJ''; Обособена позиция № 2 „Доставка на боеприпаси, кал. .38 ,,Speciаl” ,,FMJ”; Обособена позиция № 3 „Доставка на боеприпаси, кал. 7,62х39 мм - халосен”.

  Референтен номер: 02851-2019-0007
  Виж повече
 • гр. Раковски 36 902 (

  Извършване на СМР в административни сгради ,ползвани от териториални структури на АСП в обл.Пловдив , основен ремонт и /или изграждане…

  извършване на ремонт на сгради, ползвани от ДСП-Раковски и изграждане на рампа за лица с увреждания

  Референтен номер: 00496-2019-0068
  Виж повече
 • България 98 900 BGN

  Доставка на софтуер за създаване и обработка на специализирана техническа документация

  Доставка чрез покупка на софтуер за създаване и обработка на специализирана техническа документация.

  Референтен номер: 00265-2019-0036
  Виж повече