1 - 5 от 60641 поръчки

 • България 0 (

  Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Добрич и прилежащи площи

  Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Добрич и прилежащи площи

  Референтен номер: 00145-2018-0172
  Виж повече
 • България 0 (

  Изпълнение на мерки за информация и публичност за нуждите на проект "Изграждане и развитие на Център за върхови постижения "Наследство…

  Предметът на обществената поръчка е: "Изпълнение на мерки за информация и публичност за нуждите на проект "Изграждане и развитие на Център за върхови постижения "Наследство БГ", ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01". Обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: "Изработка и доставка на материали за публичност и визуализация" - запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки". На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП поръчката по обособена позиция № 1 "Изработка и доставка на материали за публичност и визуализация" е запазена. Обособена позиция 2: "Осигуряване на кетъринг за нуждите на проект "Изграждане и развитие на…

  Референтен номер: 00640-2018-0024
  Виж повече
 • България 79 400 BGN

  Доставка на мултилифт контейнери за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците.

  Доставка на нови, неупотребявани, съответстващи на всички нормативни изисквания 10 /десет/ броя мултилифт контейнери за нуждите на ОП СПТО.. Средата, предвидена за експлоатация на контейнерите е индустриална, типична за заводите за преработка на смесени битови отпадъци. Към контейнерите ще се подават отделени рециклируеми материали, като хартия, найлон, смесени пластмаси и инертни материали, като: ситна фракция (наподобяваща пясък), хлор съдържащи пластмаси, едрогабаритни отпадъци (строителни отпадъци) и други. Контейнерите ще се използват на територията на целия завод.

  Референтен номер: 00087-2018-0126
  Виж повече
 • България 23 080 (

  „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ – Кърджали“.

  Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за ДПБ - Кърджали.

  Референтен номер: 00556-2018-0002
  Виж повече
 • България 0 (

  „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ С ПРИКАЧНО ОБОРУДВАНЕ И СНЕГОЗАЩИТНИ ЩИТОВЕ /ОГРАДИ/” за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА…

  Доставка на 1100 м снегозащ. щитове от решет. PVC панели (или еквивалент); обща решетъчност 50-60%; вис. 2 м; UV защита.

  Референтен номер: 00192-2018-0006
  Виж повече