1 - 5 от 58335 поръчки

 • България 1 819 422 BGN

  „Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“, по програма…

  Обществената поръчка обхваща две обособени позиции: " Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари и изграждане на ново улично осветление по ул. "Никола Петков";
  „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, изграждане на ново енергоспестяващо улично осветление по бул. „Добруджа“ и рехабилитация и основен ремонт на мост над жп линия при км. 2+750 по бул. „Добруджа"

  Референтен номер: 00383-2018-0015
  Виж повече
 • България 475 000 BGN

  “Доставка на 2 броя топлинни бариери за главни циркулационни помпи ГЦП-195М”

  Обществена поръчка с предмет: “Доставка на 2 броя топлинни бариери за главни циркулационни помпи ГЦП-195М” включва доставка на 2 бр. топлинни бариери за главни циркулационни помпи ГЦП-195М, монтирани на блокове 5 и 6 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Необходимото количество, размери и технически характеристики са посочени в Техническа спецификация№2016.30.РО.YD.ТСП.1376.

  Референтен номер: 00353-2017-0148
  Виж повече
 • България 5 051 (

  Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви

  Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя

  Референтен номер: 00468-2018-0005
  Виж повече
 • гр. София 410 625 BGN

  Доставка на служебни автомобили с нормална проходимост, тип комби

  Доставка чрез покупка на 15 (петнадесет) броя леки автомобили с нормална проходимост, тип комби, среден клас.

  Референтен номер: 00578-2018-0003
  Виж повече
 • България 279 220 BGN

  “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 5 (пет) позиции“

  “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 5 (пет) позиции“

  Референтен номер: 00012-2018-0009
  Виж повече