1 - 5 от 72304 поръчки

 • гр. Силистра 133 250 BGN

  „Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение за обекти на РДПБЗН - Силистра при ГДПБЗН-МВР на територията на град…

  Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение за обекти на РДПБЗН - Силистра при ГДПБЗН-МВР на територията на град Силистра и област Силистра: :
  - РСПБЗН – Силистра, на адрес: гр. Силистра, местност "Сър Йолу", ул. "Първа" № 1;
  - обект намиращ се в гр. Силистра, промишлена зона "Запад", (Лесил);
  - обект намиращ се в гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" № 99, собственост на община Силистра, безвъзмездно предоставен за временно ползване на РДПБЗН-Силистра;
  - РСПБЗН – Тутракан на адрес: гр.Тутракан, ул. "Сливница" № 11;
  - РСПБЗН – Дулово на адрес: гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 6,
  за срок от 5 /пет/ календарни години или…

  Референтен номер: 05672-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 47 500 BGN

  Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП…

  Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за обект Административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към Енергийния Системен Оператор (ЕСО) ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електроенергия от страна на Възложителя.
  Мястото за изпълнение на поръчката е административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали с адрес: гр. Кърджали, ул.…

  Референтен номер: 00145-2019-0158
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 1 014 120 BGN

  „Доставка на сториджи за целите на поддръжка и осигуряване на резервни копия и архив на данните на критични информационни системи…

  Предметът на поръчката включва доставка на технически средства, инсталация и интеграция на оборудването в съществуващата среда, пуск в експлоатация, гаранционна поддръжка, както следва:
  - Разширение на функционалностите на съществуващи дискови масиви HITACHI Unified Storage Model HUS VM – 2 броя;
  - Доставка и интеграция в средата на 1 брой флаш базиран дисков масив и изграждане на репликация към съществуващите HITACHI Unified Storage Model HUS VM дискови масиви;
  - Доставка и интеграция в средата на 1 брой дисков масив използващ въртящи дискове и изграждане на репликация към съществуващите HITACHI Unified Storage Model HUS VM дискови масиви.
  - Инсталация, интеграция и пуск в експлоатация на оборудването…

  Референтен номер: 00530-2019-0066
  Виж повече
 • България 583 283 BGN

  "Доставка на компютри" в две обособени позиции

  Предметът на поръчката включва доставка на компютри в две обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1 „Доставка на работни станции“;
  Обособена позиция №2 „Доставки на преносими компютри“.
  Необходимо е да бъде осигурено и гаранционно обслужване за период не по-кратък от 36 месеца от датата на подписване на обобщен приемо-предавателен протокол за извършената доставка на работните станции или преносимите компютри (в зависимост от обособената позиция) до всички, посочени от възложителя, структури на НАП.
  Конкретните технически параметри на работните станции или преносимите компютри (в зависимост от обособената позиция), предмет на доставката, са описани в Техническите спецификации за обособена позиция 1 и за обособена позиция 2, които…

  Референтен номер: 00530-2019-0060
  Виж повече
 • България 150 000 (

  Извънгаранционно поддържане, ремонт и доставка на резервни части за два броя електронни автомобилни везни към приемна зона на МБ за…

  „Извънгаранционно поддържане, ремонт и доставка на резервни части за два броя електронни автомобилни везни към приемна зона на МБТ (вход/изход), за един брой електронна автомобилна везна към депо на МБТ (вход/изход) и системи за автоматична обработка на теглото на МПС, измерено на автомобилните везни“

  Референтен номер: 00087-2019-0063
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече