1 - 5 от 54429 поръчки

 • България 85 127 BGN

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Светулка", гр.Шумен по 3 /три/ обособени позиции

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светулка“, гр. Шумен по три обособени позиции“:
  Обособена позиция №1 -Хляб и хлебни изделия, мляко, млечни продукти и краве масло, месо и месни продукти, риба и яйца;
  Обособена позиция №2 – Плодове и зеленчуци/пресни, изсушени, замразени и др./, и други хранителни продукти, в т.ч. доставката на плодове-пресни, изсушени, замразени, консервирани, под формата на сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти, зеленчуци – сурови,изсушени, замразени, сготвени, консервирани, фермент. сокове, картофи и кореноплодни, варива, захар и захарни изделия, сол, подправки и др.;
  Обособена позиция №3 – Вода“.
  Количествата, видовете и единичните цени с окончателните стойности по вид стоки са…

  Референтен номер: 05655-2018-0001
  Виж повече
 • България 180 000 (

  „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на НЗОК“

  Предметът на настоящата поръчка обхваща свързване към обществената мрежа за осъществяване на електронни съобщения на телефонните централи на НЗОК включени през 2 бр. ISDN PRI, 69 бр. ISDN BRI, автоматичен вход ( DDI), както и на 110 бр. обикновени телефонни поста (POTS) и 1 бр. персонален номер от вида 0800, всички намиращи се в обекти на НЗОК. Пренос на глас, факсимилни съобщения, осъществяване на национални и международни разговори, към фиксираните и мобилни мрежи на територията на страната и чужбина.

  Референтен номер: 00207-2017-0043
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 294 839 (

  „Реконструкция и ремонт на ДЯ „Здравец“, гр. Ботевград“

  Обемът на поръчката е съгласно приложената КСС.Обхватът на поръчката включва следните дейности: - основен ремонт на покривна конструкция, изграждане на вентилируемо покривно покритие, покривно водоотвеждане – демонтаж на съществ. покривно покритие и носеща конструкция и изграждането на нова дървена носеща конструкция, дъсчена обшивка, пародифузионно фолио, летви и контралетви и покриване с нови керемиди;- оборудване и окомплектоване за вентилируем покрив;- демонтаж и подмяна на сградните В и К инсталации;- цялостна подмяна на сградна отоплителна мрежа;-изграждане на нова сградна ел. инсталация, подмяна на табла и електрообзавеждане и т.н.Предвиждат се и дейности, свързани с изп-ние на предписания от РСПБЗН –монтират се антипаник брави…

  Референтен номер: 00257-2018-0006
  Виж повече
 • България 5 987 BGN

  „Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ - Ловеч”

  Предметът на поръчката включва:„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ -Ловеч“, описани в Приложение № 1 от документацията за участие по видове, прогнозни количества, единични цени, в български лева, без ДДС, за срока на договора 12 (дванадасет) месеца.

  Референтен номер: 00145-2018-0037
  Виж повече
 • България 12 690 (

  „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа…

  Дейностите, предмет на обществената поръчка, са предоставяне на услуги, свързани с упражняване на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията и нормативните акотве по неговото приложение на обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Падина, общ. Ардино.

  Референтен номер: 00532-2018-0003
  Виж повече