1 - 5 от 52081 поръчки

 • България 0 (

  Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС БУРГАС”, по 2 обособени позиции

  Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС БУРГАС”, по обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 – „основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“
  Обособена позиция № 2 – „доставка на резервни части по заявка на възложителя“.

  Референтен номер: 02716-2018-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 251 972 BGN

  „Доставка чрез покупка на продукти за растителна защита, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево”

  Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” от продукти за растителна защита, за осъществяване на дейности в сектор „Производство”, подпомагащи основната дейност – научноизследователска през 2018г. Обществената поръчка е за доставка на продукти за растителна защита по списък, с определени активни вещества и концентрация , които следва да фигурират в регистрите на БАБХ (за биоцида - в регистрите на МЗ) като разрешени за продажба и употреба: хербициди, фунгициди,инсектициди и биоцид.

  Референтен номер: 00507-2018-0001
  Виж повече
 • България 1 224 000 BGN

  „Доставка (чрез покупка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД…

  Обхватът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за мрежи средно напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, за 6 обекта на Възложителя, разположени на територията на гр.Варна, посочени в Таблица № 1, т.14 от раздел I „Техническа спецификация”. Възложителят няма да заплаща такса за участие в стандартна балансираща група. Доставяната активна електрическа енергия следва да е с качество, отговарящо на нормативните изисквания съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия. За срок от 24 календарни месеца, считано от момента на…

  Референтен номер: 01389-2017-0008
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 0 (

  Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на балансираща група за нуждите на…

  Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електроенергия и да извърши пълната процедура по тяхната регистрация.
  Включване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като непряк член на балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за регистрация и участие;
  Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар…

  Референтен номер: 00207-2017-0139
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 5 300 000 BGN

  Събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Марица

  В обхвата на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци е предвидено извършване на следните дейности:
  - Доставка и разполагане, в населените места на общината, на необходимия брой съдове за събиране на битови отпадъци;
  - Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до съоръжения и инсталации за третиране, посочени от Възложителя;
  - Дезинфекция на съдовете за битови отпадъци с дезинфектант осигурен и за сметка на Изпълнителя;
  В обхвата на услугите по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване е предвидено извършване на следните дейности:
  - Машинно метене и машинно миене на улични платна, тротоари, площади и други места за обществено ползване;
  - Машинно поддържане…

  Референтен номер: 00490-2018-0003
  Виж повече