1 - 5 от 70076 поръчки

 • България 0 (

  "Доставка на горива за МПС - дизелово гориво, безоловен бензин А95Н, газ-пропан бутан, за нуждите на Община Бяла Слатина, и…

  Предметът на поръчката обхваща доставка на горива за МПС: дизелово гориво - 256 116 л., безоловен бензин А95Н - 50 600 л., газ-пропан бутан - 10 000 л., за нуждите на Община Бяла Слатина, и второстепенните разпоредители с бюджетни средства. Посочените количества са прогнозни и могат да бъдат променени, като Възложителя си запазва правото да не ги усвои в посочения обем.

  Референтен номер: 00384-2019-0016
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 0 (

  Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10 , 11 и 12 за ПУ Паисий Хилендарски…

  УСТАНОВКА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН ПЛАЗМЕН РЕЗОНАНС - 1 БР.
  БИОРЕАКТОРИ - 5 БР.
  ЛАМИНАРЕН БОКС - 1 БР.
  ЛАБОРАТОРЕН ИНКУБАТОР С КЛАТАЧКА - 1 БР.
  СО2 ИНКУБАТОР - 1 БР.
  ВЕРТИКАЛЕН ФРИЗЕР - -80оС - 1 БР.
  ФЛУОРИМЕТЪР - 1 БР.
  ПРЕЦИЗНИ ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ ЗА АНАЛИТИЧНА РАБОТА - 2 БР.
  ПРОФИЛОМЕР - 1 БР.
  КВАРЦ-КРИСТАЛНА МИКРОВЕЗНА С ЕЛИПСОМЕТРИЧНА ПРИСТАВКА - 1БР.
  ВЕРТИКАЛЕН АВТОКЛАВ - 1 БР.
  МНОГОМРЕЖОВИ ЧЕТЕЦ - 1 БР.
  ЕЛЕКТРОПОРАТОР ЗА БАКТЕРИИ И ДРОЖДИ - 1 БР.
  СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИ АНАЛИЗИ НА ПРОТЕИНИ И НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ - 1БР.
  АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ ЗА АНАЛИТИЧНА РАБОТА - 6 БР.
  СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УЛТРАЧИСТА ВОДА - 2 БР.
  АПАРАТА ЗА PCR АНАЛИЗ С ГРАДИЕНТЕН БЛОК - 1 БР.
  ХОМОГЕНИЗАТОР…

  Референтен номер: 00858-2019-0006
  Виж повече
 • България 0 (

  „Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД- гр. Смолян”

  Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински импланти и инструментариум с прогнозно количество, съгласно Техническата спецификация от документацията за участие. Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост.

  Референтен номер: 00733-2019-0010
  Виж повече
 • България 20 000 (

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за…

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване), включително доставка на резервни части и консумативи за превозните средства собственост на ТП ДЛС „Чепино” :
  Обособена позицич №1 - „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета).
  Обособена позицич №2 - „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери,…

  Референтен номер: 02718-2019-0152
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 96 000 BGN

  " Доставка на електрическа енерги за срок от 36 месеца"

  " Доставка на електрическа енерги за срок от 36 месеца"

  Референтен номер: 02718-2019-0115
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече