1 - 5 от 74690 поръчки

 • България 80 000 BGN

  Извършване мониторинг на води на територията на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ - площадка „Садината“ и площадка „Хан…

  Предмета на поръчката включва мониторинг по показатели, честота на пробовземане и примерни методи/техники за анализ, съобразени с условията в Решение № 431-Н0- И0-А1/2015 г. за актуализиране на Комплексни разрешителни (КР) № 431-Н0/2012 г. и КР №481-Н0/2013 г. на Столична община, както следва:
  - мониторинг на поток инфилтратни отпадъчни води на площадка „Садината“;
  - мониторинг на смесен поток отпадъчни води на площадка „Садината“;
  - мониторинг на състава на повърхностните атмосферни води на площадка „Садината“;
  - мониторинг на подземни води на площадка „Садината“;
  - мониторинг на смесен поток отпадъчни води – излишни дъждовни и дренажни води на площадка „Хан Богров“;
  - мониторинг на подземни води на площадка „Хан…

  Референтен номер: 00087-2019-0166
  Виж повече
 • България 243 750 BGN

  „Доставка на течни горива, за нуждите на автомобилите, собственост на Община Враца, обслужващи Общинска администрация, общински предприятия и звена по…

  Обществената поръчка включва две обособени позиции:
  Обособена позиция 1 - „Доставка на течни горива, за нуждите на автомобилите, собственост на Община Враца, обслужващи Общинска администрация“ - Автомобилен бензин и Дизелово гориво.
  Обособена позиция 2 - „Доставка на течни горива, за нуждите на автомобилите, собственост на Община Враца, обслужващи общински предприятия и звена“ - Автомобилен бензин, Пропан бутан, Дизелово гориво и Метан.

  Референтен номер: 00814-2020-0009
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 3 200 200 (

  „Доставка на програмно осигуряване и ИТ оборудване, лицензи за осигуряване на решение за възстановяване на функционалността в случай на бедствие…

  Предмет на обществената поръчка е „Доставка на програмно осигуряване и ИТ оборудване, лицензи за осигуряване на решение за възстановяване на функционалността в случай на бедствие на Националната компонента на Шенгенската информационна система“

  Референтен номер: 05401-2019-0033
  Виж повече
 • България 29 393 BGN

  "Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за децата от ПГ и учениците от I, II,…

  "Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за децата от ПГ и учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас за учебната 2020/2021 година, за безвъзмездно ползване от учениците от VII СУ "Найден Геров" - Варна по обособени позиции"

  Референтен номер: 01844-2020-0001
  Виж повече
 • България 0 (

  Абонаментно техническо обслужване на медицинска лабораторна апаратура по 13 обособени позиции

  Услугите по абонаментното техническо обслужване на медицинска лабораторна апаратура по 13 обособени позиции включват:
  ? Извършване на задължителна профилактика на медицинска лабораторна апаратура два пъти за 1 година, четири пъти за 2 години или по-често, ако това се налага от предписанията на производителя;
  ? Неограничен брой посещения, при повикване за диагностициране на повреда/и на медицинска лабораторна апаратура;
  ? Ежемесечни проверки работоспособността на всеки един апарат;
  ? Извършване на настройки, калибровки, тестове на медицинска лабораторна апаратура
  ? Софтуерен ъпдейт за осигуряване на функционалността на медицинска лабораторна апаратура.

  Референтен номер: 00085-2020-0004
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече