1 - 5 от 50455 поръчки

 • България 0 (

  „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“.

  Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация публикувана на Профила на купувача на Възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 12 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен годишен пациентопоток от 80 000 пациента и в рамките на практикуването на 52 медицински специалности, посочени подробно в решението за откриване на поръчката.

  Референтен номер: 00325-2017-0018
  Виж повече
 • България 0 (

  „Доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Трън“

  „Доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Трън“

  Референтен номер: 02724-2017-0142
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 1 200 000 BGN

  Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от град Джебел и от населените места в община Джебел до регионалното…

  Отпадъци, които се обслужват и са предмет на поръчката - Битови отпадъци генерирани от домакинствата;Битови отпадъци от административни, социални и обществени сгради;Отпадъци от производствени и търговски обекти, съпътстващи производството, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци когато количеството или състава им няма да попречи на тяхното третиране съвместно с БО;Строителни отпадъци от ремонтни дейности, когато нерегламентирано са изхвърлени в съдовете за БО или около тях.Сгур и пепел от домакинствата, които се генерират през отоплителния сезон;Отпадъци от почистване на улици и други площи за широко обществено ползване.други отпадъци, оставени в непосредствена близост до съдовете за…

  Референтен номер: 00417-2017-0012
  Виж повече
 • България 530 000 BGN

  Доставка на арматура за ВЕЛ по обособени позиции за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД”

  Доставка на арматура за ВЕЛ по обособени позиции за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

  Референтен номер: 00609-2017-0015
  Виж повече
 • България 0 BGN

  Дост. на пр. газ за отопление на сгради на община Н. пазар, вкл. Общ. адм., сграда ДГ Пролет, сграда ДГ…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на природен газ за отопление на сгради на община Нови пазар, включващи Общинска администрация, сграда на ДГ - Пролет, сграда на ДГ Калина Малина, сграда на Детски ясли, сграда на СУ Хан Исперих, сграда на ДЦДУ,сграда на Домашен социален патронаж, Спортна зала.

  Референтен номер: 00450-2017-0052
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече