1 - 5 от 3813 поръчки

 • България 29 060 (

  „Организиране и провеждане на 5 броя концерти"

  Предметът на настоящата поръчка, възлагана от Община Полски Тръмбеш е „Организиране и провеждане на 5 броя концерти".
  В предмета на поръчката: „Организиране и провеждане на 5 броя концерти“ ще бъде включена следната дейност предвидена за изпълнение по проект № BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C01 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове:
  Дейност 5. „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“
  Дейността включва организиране на 5 концерта на голяма сцена на площада в общината. Концертите трябва…

  Референтен номер: 00352-2019-0003
  Виж повече
 • гр. София 150 000 BGN

  Отпечатване и доставка на рекламни материали

  Отпечатване и доставка на рекламни печатни матириали за Софийска филхармония

  Референтен номер: 00070-2019-0002
  Виж повече
 • гр. Мездра 0 (

  Дейности по информираност и публичност по проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, договор № 94728/21.08.2018г., финансиран по програма…

  Поръчката предвижда извършването на следните услуги:
  По обособена позиция 1: •Организиране и провеждане на встъпителна съвместна среща и прес-конференция – 1бр.•Дизайн и изработка на брошури A4 (двустранни) – 3 000 броя •Изработване на бележник с листове, които се откъсват – 100 броя •Изработване на бележник за вписване на адреси - 100 броя •Изработване на химикалки - 100 броя•Изработване на временна табела - 1 брой •Изработване на постоянна табела - 1 брой •Разработване на интернет страница на проекта и публикации в него – 1 брой.
  По обособена позиция 2:
  •Провеждане на информационна кампания, включваща обучение за реакция при природни бедствия и кризи за населението…

  Референтен номер: 00007-2019-0022
  Виж повече
 • България

  „Абонаментна техническа поддръжка на системи за сигурност в „Топлофикация София” ЕАД

  Предметът на поръчката е „Абонаментна техническа поддръжка на системи за сигурност в „Топлофикация София” ЕАД.
  Поръчката следва да се изпълни съобразно изискванията, описани в обявлението, документацията за обществената поръчка и Техническата спецификация към документацията, публикувана на Профила на купувача - www.zop.toplo.bg.

  Референтен номер: 00277-2019-0011
  Виж повече
 • България 44 351 BGN

  „Провеждане на проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните…

  Провеждане на проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд на наетите лица и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните лица и изготвяне на аналитичен
  доклад. Докладът следва да включва анализ и изводи от проведеното анкетно проучване и фокус групи и изводи и препоръки за повишаване на доходите от труд и увеличаване на предлагането на труд чрез
  активиране и интегриране на икономически неактивните и продължително безработните лица на пазара на труда.

  Референтен номер: 00422-2019-0008
  Виж повече