1 - 5 от 3630 поръчки

 • България 0 (

  Организиране на промоционални и информационни кампании по проект „Научно-технологичен парк-фаза 2" по ОП „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 съгласно договор №BG16RFOP002-1.003-0001-C01

  Предметът на обществената поръчка е „Организиране на промоционални и информационни кампании по проект „Научно-технологичен парк - фаза 2" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“ и включва следните дейности:
  Дейност № 1: „Логистично обезпечаване и организиране на регионален форум“
  Дейност № 2: „Изработване, конфигуриране и гаранционна поддръжка на иновативна платформа за млади предприемачи под марката София Тех Парк и провеждане на национална кампания за лансирането й“
  Дейност № 3: „Медия планиране и купуване за осъществяване на рекламна кампания в национални медии“

  Референтен номер: 03615-2019-0002
  Виж повече
 • България 2 400 000 BGN

  Планиране, оформление и осъществяване на рекламни дейности – производство, създаване, медия планиране и медия купуване за нуждите на ЕP Юг…

  Планиране, оформление и осъществяване на рекламни дейности – производство, създаване, медия планиране и медия купуване за нуждите на Електроразпределение Юг EАД (ЕР Юг ЕАД), ЕВН България Електроснабдяване EАД (ЕВН България ЕС ЕАД) и ЕВН България Топлофикация ЕАД (ЕВН България ТР ЕАД), със следните прогнозни стойности за срок от 36 календарни месеца:
  Електроразпределение Юг ЕАД - 2 400 000,00 лв.
  ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - 1 680 000,00 лв.
  ЕВН България Топлофикация ЕАД - 1 440 000,00 лв.

  Референтен номер: 00143-2019-0003
  Виж повече
 • България 200 000 (

  „Извършване на одитни услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с пет обособени позиции

  Обществената поръчка е свързана с извършването на одити, въз основа на които да даде разумна увереност за надеждност на отчетите и за законосъобразност и редовност на транзакциите по отделните приоритетни оси на ОП РЧР. За всеки конкретен одит изпълнителят изготвя одитен план (работна програма). Одитите следва да бъдат извършени в съответствие с международно признатите одитни стандарти, както следва: Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори, Стандартите издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните одиторски стандарти, издавани от Международната федерация на счетоводителите или еквивалентни.

  Референтен номер: 00422-2018-0020
  Виж повече
 • България 756 667 (

  Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на УО на ОПИК 2014–2020 г. и УО на ОПИМСП 2014-2020 г. и на…

  Услугата включва логистична подкрепа за организиране и провеждане на мероприятия/събития на УО на ОПИК и УО на ОПИМСП: работни срещи, заседания, публични и информационни събития - информационни кампании по отворени процедури, годишни информационни събития, семинари, кръгли маси, конференции и др., заседания на тематичните работни групи, обучения на бенефициенти и др., касаещи ефективното изпълнение на програмите.

  Референтен номер: 05028-2018-0006
  Виж повече
 • гр. София 763 824 (

  Охрана на обекти на районните администрации (РА).

  Охрана на обекти на районните администрации (РА).

  Виж повече