1 - 5 от 3896 поръчки

 • България 242 000 BGN

  Техн. помощ за управление на проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови…

  Предметът на поръчката включва техническа помощ за управление на проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня”. Изпълнението включва следните основни дейности: 1) Техническа помощ за контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки в рамките на проекта; 2) Техническа помощ за общо управление и отчитане на проекта; 3) Техническа помощ за подготовка и провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за експлоатация на изградените по проекта компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно представено…

  Референтен номер: 00418-2019-0006
  Виж повече
 • България 174 720 BGN

  Осигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) с правни консултанти с цел подпомагане изпълнението на дейността им по…

  В обхвата на предмета на поръчката се включват правни услуги, предоставяни под формата на устни или писмени консултации, становища и правни анализи, с цел:
  - подпомагане на СГКК при възникнали казуси при обслужване ползвателите на услуги, предоставяни от АГКК, респ. от СГКК, във връзка с отстраняване на непълноти или грешки, ЯФГ, актуализиране на КККР, изпълнение на съдебни решения и др., свързани с поддържане на КККР в актуално състояние;
  - консултиране СГКК при изготвяне на заповеди (ИАА), във връзка със започнали административни производства по изменение на КККР на територията на дадена служба;
  - подпомагане на СГКК при изготвяне на документи и заповеди във връзка…

  Референтен номер: 01055-2019-0008
  Виж повече
 • България 155 064 BGN

  Осигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) с правни консултанти с цел подпомагане изпълнението на дейността им по…

  В обхвата на предмета на поръчката се включват правни услуги, предоставяни под формата на устни или писмени консултации, становища и правни анализи, с цел:
  - подпомагане на СГКК при възникнали казуси при обслужване ползвателите на услуги, предоставяни от АГКК, респ. от СГКК, във връзка с отстраняване на непълноти или грешки, ЯФГ, актуализиране на КККР, изпълнение на съдебни решения и др., свързани с поддържане на КККР в актуално състояние;
  - консултиране СГКК при изготвяне на заповеди (ИАА), във връзка със започнали административни производства по изменение на КККР на територията на дадена служба;
  - подпомагане на СГКК при изготвяне на документи и заповеди във връзка…

  Референтен номер: 01055-2019-0007
  Виж повече
 • България 139 728 BGN

  Осигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) с правни консултанти с цел подпомагане изпълнението на дейността им по…

  В обхвата на предмета на поръчката се включват правни услуги, предоставяни под формата на устни или писмени консултации, становища и правни анализи, с цел:
  - подпомагане на СГКК при възникнали казуси при обслужване ползвателите на услуги, предоставяни от АГКК, респ. от СГКК, във връзка с отстраняване на непълноти или грешки, ЯФГ, актуализиране на КККР, изпълнение на съдебни решения и др., свързани с поддържане на КККР в актуално състояние;
  - консултиране СГКК при изготвяне на заповеди (ИАА), във връзка със започнали административни производства по изменение на КККР на територията на дадена служба;
  - подпомагане на СГКК при изготвяне на документи и заповеди във връзка…

  Референтен номер: 01055-2019-0009
  Виж повече
 • България 579 964 (

  "Осигуряване на предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и други печатни материали по две обособени позиции"

  Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на заявки за предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и други печатни материали по позиции от техническа спецификация с Приложения 1 и 2, както и изпълнение на заявки за предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на инструментариум за Пробно преброяване 2020 и за Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 по позиции от Техническата спецификация с Приложения 1, 2 и 3, както и изпълнение на заявки за предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на инструментариум за Пробно преброяване 2020 по допълнително уточнени параметри.

  Референтен номер: 00403-2019-0005
  Виж повече