1 - 5 от 4070 поръчки

 • гр. Ловеч 1 548 (

  Изработка и доставка на информационни и промоционални материали в изпълнение на проект „Функциониране на Областен информационен център Ловеч 2019—2021 г.…

  Услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, е изработка и доставка на информационни и промоционални материали в изпълнение на проект „Функциониране на Областен информационен център Ловеч 2019—2021 г. и изработване на рекламни материали за нуждите на Община Ловеч за 2019 г.“.

  Референтен номер: 00169-2019-0036
  Виж повече
 • България 5 760 BGN

  Осигуряване на физическа охрана,включително и въоръжена и охрана с помощта на сигнално–известителна техника,включваща проектиране,доставка,монтиране,използване и поддържане в обекти на ТПДГС–Михалково

  Предметът на обществената поръчката включва охрана, с помощта на изградената към момента сигнално-охранителна техника, както и нейното поддържане от 17:00 до 08:00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в следните обекти: оръжейна стая, стая на касиер с каса за съхранение на пари и документи и централен вход на административната сграда на ТП „ДГС – Михалково”, подробно описани в Техническата спецификация-Приложение №8.

  Референтен номер: 02718-2020-0011
  Виж повече
 • гр. Плевен 26 320 BGN

  Инкасиране на суми за топлинна енергия и услуга дялово разпределение от абонатите на “Топлофикация – Плевен“ ЕАД по обособени позиции

  Предмет на настоящата обществена поръчка е инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение от абонатите на „Топлофикация Плевен” ЕАД срещу възнаграждение /комисионна/, определена в процент или по скала. Изпълнителят събира сумите за услугите от името на възложителя, след което превежда събраните суми по негова банкова сметка. Поръчката е разделена на три обособени позиции.

  Референтен номер: 00375-2019-0006
  Виж повече
 • България 203 586 (

  „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“…

  Основна цел на обществената поръчка е създаване и реализиране на комуникационни медийни кампании, които да популяризират Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) в съответствие с основните комуникационни цели на ГПД на ОПТТИ за всяка година от програмния период 2014-2020г, както следва: Популяризиране на ОПТТИ сред широката общественост и различните целеви групи; Запознаване на целевите групи с целите, обхвата и резултатите, постигани при изпълнението на ОПТТИ; Изграждане и поддържане на високо обществено доверие към изпълнението и управлението на ОПТТИ; Постигане на заложените в Националната комуникационна стратегия, както и в Програмата индикатори за информация и комуникация. Поръчката включва услуги и дейности…

  Референтен номер: 00042-2019-0013
  Виж повече
 • България 400 000 BGN

  Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД

  „Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД”.

  Виж повече