1 - 5 от 4150 поръчки

 • България 33 000 BGN

  ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА И

  Услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, е извършване на анализ и проучване на възможностите по отношение на прилагането на финансови инструменти по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ и „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ през следващия програмен период 2021-2027 г. на база конкретни потребности на пазара, отчитайки научени уроци от прилагането на подкрепа чрез финансови инструменти през програмен период 2014-2020 г. ако е приложимо, както и от извършени предходни предварителни оценки за финансови инструменти. Предметът на поръчката е пряко свързан с изискването на чл. 52 от проекта на РОР решението за предоставяне на финансов принос…

  Референтен номер: 00696-2019-0021
  Виж повече
 • България 1 160 BGN

  Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти, по четири обособени позиции

  Обществената поръчка включва изпълнението на услуги по брандиране,изготвяне, отпечатване и доставка на различни рекламни материали за информация и публичност по четири проекта. Количеството и видовете артикули, включени във всяка обособена позиция са описани в приложимите раздели от настоящото обявление за обществена поръчка.

  Референтен номер: 00115-2019-0042
  Виж повече
 • България 2 667 BGN

  Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти, по пет обособени позиции

  Обществената поръчка включва изпълнението на услуги по брандиране,изготвяне, отпечатване и доставка на различни рекламни материали, в т.ч. билбордове и информационни табели за информация и публичност по четири проекта. Количеството и видовете дейности, включени във всяка обособена позиция са описани в приложимите раздели от настоящото обявление за обществена поръчка.

  Референтен номер: 00115-2019-0041
  Виж повече
 • гр. Благоевград 3 800 BGN

  „Избор на изпълнител за извършване на одит във връзка с изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”, Административен…

  „Избор на изпълнител за извършване на одит във връзка с изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”, Административен договор BG16RFOP001—1.008-0010-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

  Референтен номер: 00109-2019-0068
  Виж повече
 • България 5 550 BGN

  „Актуализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски заведения в Община Искър“ с ново наименование:…

  „Актуализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски заведения в Община Искър“ с ново наименование: „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева” гр. Искър и благоустрояване на дворно пространство” и упражняване на авторски надзор”.

  Референтен номер: 01026-2020-0007
  Виж повече