1 - 5 от 3947 поръчки

 • България 10 500 BGN

  „Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места…

  Предметът на поръчката включва предоставянето на консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица“ по подмярка 7.2. към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“. Изпълнението на обществената поръчка ще спомогне за постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проекта, чрез предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане, ефективност и целесъобразност на вложените ресурси при изпълнение на одобрения проект, както и за постигане на устойчивост на проекта.

  Референтен номер: 00490-2019-0009
  Виж повече
 • България 102 540 BGN

  Провеждане на мартекингови проучвания по 8 обособени позиции

  Обект на обществената поръчка е услуга. Предмет на обществената поръчка е услугата провеждане на маркетингови проучвания по 8 обособени позиции (ОП), които са дефинирани в Техническата спецификация, неразделна част на документацията за участие.

  Референтен номер: 04878-2019-0006
  Виж повече
 • гр. Русе

  Въоръжена физическа охрана на обекти на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

  Въоръжена физическа охрана на обекти на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание
  Да се осигури надеждна физическа охрана на обектите при нормална и усложнена обстановка в работно и извън работно време.
  Да се осигури постоянно видео наблюдение.
  Да се прилага установеният пропускателен режим за влизане и излизане на лица,
  МПС, внасяне и изнасяне на СМЦ и оборудване, както и поддържане на
  установения от ръководството на "Топлофикация- Русе" ЕАД ред.

  Референтен номер: 00678-2019-0019
  Виж повече
 • гр. София 110 000 BGN

  Отпечатване на "Държавен вестник" - официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за "Държавен вестник"

  Отпечатване на "Държавен вестник" - официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за "Държавен вестник" през 2020 г., в тираж 1800, в рамките на не повече от три часа от подаване на заявката и изпращането на PDF файловете от възложителя за всеки брой на вестника.

  Референтен номер: 00728-2019-0026
  Виж повече
 • България 9 570 BGN

  „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация…

  Предмет на настоящата поръчка е „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“ по обособени позиции“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020“, процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, в изпълнение на АДБФП рег. № BG16M1OP002-2.002-0010-C01 за финансиране на проектно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев“.

  Референтен номер: 00098-2019-0021
  Виж повече