1 - 5 от 3536 поръчки

 • България 54 250 BGN

  „Модел за оценка на достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса“, Дейност 3 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“

  Основните цели на обществената поръчка са изготвяне на обективна и всеобхватна оценка на достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса, въз основа на която да бъде разработен модел за оценка на достъпа до правосъдие на ниво окръжна дейност и същият да бъде използван във всеки окръжен район, за да се гарантира, че всички лица в страната имат равен достъп до правосъдие, където и да се намират в страната.
  Настоящата поръчка трябва да бъде изпълнена на няколко етапа:
  1: Изготвяне на анализ на възможностите за достъп до правосъдие в Република България, включително и при изпълнителното производство
  2: Изготвяне на модел за оценка на достъпа…

  Референтен номер: 00106-2018-0038
  Виж повече
 • България 45 556 BGN

  „Осигуряване устойчивост по проект „Долината на Струма“, BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II“,…

  Поръчката се възлага от публичен възложител -Кмета на Община Благоевград, на ЮЛ „Благоевград Фест" ЕООД.
  Съгласно чл.14,ал.1, т.5 от ЗОП възложителят следва да упражнява върху ЮЛ контрол, подобен на този който упражнява върху собствените си структурни звена, което предполага да има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това ЮЛ - чл.14, ал.2,във вр. с ал.1,т.5,б.„а”от ЗОП. Съгласно чл.20 отЗМСМА общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината,във вр. с нейните дейности по разрешаване на въпросите,свързани с местното самоуправление. Според чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА общинският съвет взема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на общински дружества и избира…

  Виж повече
 • гр. Бургас 63 500 (

  „Изготвяне на тръжни документации за обществени поръчки по проект “Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията…

  Подготовка на тръжни документации за провеждане на 11бр. обществени поръчки в обхвата на проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.004, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, съгласно Технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

  Референтен номер: 00797-2019-0001
  Виж повече
 • България 29 000 BGN

  Предоставяне на партньорство и рекламни услуги при провеждане на фестивал "ФАРА 2019"

  В рамките на настоящата обществена поръчка „АРА-България“ ЕООД ще предостави следните конкретни услуги и партньорство: 1.Лого върху рекламната визия на ФАРА 2019 на билбордове и city lights в град София; 2.Лого върху рекламните визии на ФАРА 2019 в прес реклами през месеците май и юни в национални медии; 3.Лого върху интернет банерите за ФАРА 2019 през месеците май и юни, присъствие с лого на интернет страницата на ФАРА 2019 с директна връзка към сайта на партньора; 4.Лого с директен линк към сайта на партньора в мейлинг през месец май до рекламодатели, комуникационни агенции и медии; 5.Споменаване и таг на официалната…

  Референтен номер: 04128-2019-0002
  Виж повече
 • гр. Ловеч 360 BGN

  Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в…

  Основната цел на поръчката е да се популяризират дейностите по проекта и да се информира широката общественост за постигнатите резултати и полученото финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, в изпълнение на мерките за информация и комуникация, съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Поръчката е разделена на 2 /две/ обособени позиции. Видовете дейности по всяка от обособените позиции и изискванията за тях са подробно разписани в Техническите спецификации.

  Референтен номер: 00169-2018-0045
  Виж повече