3706 - 3709 от 3709 поръчки

 • гр. Белене

  „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в…

  Обособена позиция №3 - Авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Христо Ботев-1892” - гр. Белене”;

  Референтен номер: 00661-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  Процесуално представителство и защита по административно дело

  Процесуално представителство и защита по административно дело

  Референтен номер: 02378-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  „Разпечатване, размножаване и окомплектоване на документация за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие"2007-2013 във връзка с изпълнение…

  Договорът е част от проект № BG161PO001/5-01/2008/009 „Осигуряване на добро управление и изпълнение на ОПРР, чрез обезпечаване отпечатването, размножаването и окомплектоването на документи на УО”, одобрен по Компонент 1 „Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол” на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008 “Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”Договорът е с предмет:„Разпечатване, размножаване и окомплектоване на документация за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие"2007-2013 във връзка с изпълнение на дейността му”Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще има за задача да…

  Референтен номер: 00028-2013-0036
  Виж повече
 • гр. Исперих

  ”Изготвяне на проучвания, изследвания и анализи” по позиции, както следва: Позиция 1 „Изготвяне на функционален анализ на общинска администрация –…

  Изготвяне на проучвания, изследвания и анализи, свързана с изпълнение на дейности по Проект „Подобряване ефективността и ефикасността от работата на Общинска администрация Исперих“ на Община Исперих, Договор № 13-11-14/15.10.2013 г., на община Исперих, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Настоящата обществена поръчка е услуга с предмет: "Изготвяне на проучвания, изследвания и анализи“ по 4 обособени позиции:Позиция 1 Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ, включително: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; формулиране на препоръки за подобрение и план за действие за оптимизиране на…

  Референтен номер: 00864-2014-0001
  Виж повече