896 - 900 от 4150 поръчки

 • България 934 702 (

  Денонощна физическа въоръжена охрана на военни формирования от Военноморските сили.

  1.Поръчката е разделена на две обособени позиции (ОП)
  1.1. ОП №1 - „Денонощна физическа въоръжена охрана на военно формирование 34960–Варна”;
  1.2. ОП №2 - „Денонощна физическа въоръжена охрана на военно формирование 32020–Варна”.
  2.Срок на договора за изпълнение на поръчката – 48 (четиридесет и осем) месеца, с опция за удължаване до 12 (дванадесет) месеца за осигуряване непрекъснатост на услугата.
  3. Подробна информация е представена в обявлението и документацията на поръчката.

  Референтен номер: 02899-2018-0003
  Виж повече
 • България 912 BGN

  „Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СИТ/, включително, използване и поддържане за нуждите на ТП „ДГС Сливница“…

  Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника 24 часа 7 дни в седмицата в обекти стопанисвани от ТП ДГС „Сливница” – гр. Сливница, за срок от 24 месеца”, както следва:
  • Административна сграда- гр. Сливница, ул.„Княз Александър I Батенберг“ №2, ет.1 и ет.3

  Референтен номер: 02724-2018-0066
  Виж повече
 • България

  „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД”

  Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД”.Обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Инкасиране на суми, посредством собствена билинг система със собствен сървър, свързан със сървъра на Възложителя на територията на Република България”; Обособена позиция № 2: „Инкасиране на суми чрез електронни каси, свързани със собствен сървър, свързан със сървъра на Възложителя или електронни каси, директно свързани със сървъра на Възложителя на територията на гр. София”; Обособена позиция № 3: „Инкасиране на суми чрез интернет, посредством собствена билинг система със…

  Референтен номер: 00277-2018-0021
  Виж повече
 • гр. Силистра 940 (

  “Изработка и доставка на рекламни и промоционални материали, по проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра“,

  съгласно Техническата спецификация, ОП №1Изработка и доставка на промоционални материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки- Рециклиран бележник с рециклирана химикалка 100бр;Тениски100бр;Шапка с козирка100бр;ОП №2 Изработка и доставка на промоционални материали -Химикал 500бр;Флаш памет 100бр;Слушалки 100бр;Комплект химикалка и флаш памет 25 к-та;

  Референтен номер: 00030-2018-0026
  Виж повече
 • България 42 800 (

  „Консултантски услуги, свързани с управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях…

  Основната цел на обществената поръчка е да бъде оказана експертна консултантска помощ на община Мадан в процеса на управлението и отчитане на дейностите, включително заявяване на плащания по одобрен от Държавен фонд „Земеделие” проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“. При изпълнение на услугата, следва да се спазват стриктно изискванията на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските…

  Референтен номер: 00104-2018-0003
  Виж повече