896 - 900 от 3947 поръчки

 • гр. София 0 (

  „ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЪЧНИК С ПРАВИЛА ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ ВРЪЗКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА“

  Настоящата поръчка обхваща изпълнението на Дейност 3 по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, а именно изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба.Изпълнението на настоящата поръчка обхваща следните под дейности:
  ДЕЙНОСТ 1: Проучване на международен опит, вкл. нормативна база, в областта на провеждането на видеоконферентни връзки за нуждите на съдебната система
  В рамките на тази дейност изпълнителят следва да извърши преглед на наличните политики и практики, възприети в държави членки относно установения опит…

  Референтен номер: 00106-2018-0014
  Виж повече
 • България 87 797 (

  “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

  Обществената поръчка е с предмет извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на Столичен електротранспорт ЕАД.

  Референтен номер: 00203-2017-0027
  Виж повече
 • България 5 900 BGN

  Избор на изпълнител за предост.на консулт.услуги за подгот.и управл.на проектно предл.„Осн.ремонт и оборудване на „Второ ОУ„Св.П.Хилендарски“,гр.Раднево във вр.с подмярка 7.2.…

  Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за подготовка и управление на проектно предложение „Осн.ремонт и оборудване на „Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево“ във вр.с мярка 7.2. към мярка 7 – „Осн.услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“ по две обособени позиции:
  - ОП №1 – „Избор на изп.за предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение „Осн.ремонт и оборудване на „Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево“ в изпълнение на подмярка 7.2. към мярка 7 – „Осн.услуги и обновяване на селата в селски райони“…

  Референтен номер: 00662-2018-0006
  Виж повече
 • България 117 350 BGN

  Извършване на широкомащабно международно проучване на тема "Образът на България като туристическа дестинация в пет ключови пазара"

  рамките на настоящата обществена поръчка с предмет: „Извършване на широкомащабно международно проучване на тема "Образът на България като туристическа дестинация в пет ключови пазара" ще бъде проведено представително проучване в 5 перспективни за България туристически пазара (Германия, Русия, Румъния, Сърбия, Великобритания), като бъде обследван обликът на България като туристическа дестинация в следните направления: осведоменост, оценка, личен опит, намерения за пътуване, очакване от дестинацията.

  Референтен номер: 05024-2018-0010
  Виж повече
 • гр. Бургас 18 520 (

  Организиране и провеждане на 6 концерта, 6 спортни мероприятия, 1 пленер за детска рисунка на тема "Дъга на толерантността", 1…

  Организиране и провеждане на 6 концерта, 6 спортни мероприятия, 1 пленер за детска рисунка на тема "Дъга на толерантността", 1 уъркшоп за изработване на глинени изделия, традиционни костюми на етносите, изделия от прежда и декупаж, „Дни на отворените врати“ за родители и близка семейна среда и на 10 екскурзии за децата от целевите групи в ДГ „Звездица Зорница“, ДГ „Детелина“, ДГ „Веселушко“, ДГ „Калинка“ – кв. Рудник и ДГ „Теменуга“ – с. Равнец по Проект BG05M2OP001-3.001-0040 „Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен…

  Референтен номер: 00797-2018-0005
  Виж повече