6 - 10 от 4070 поръчки

 • България 0 (

  Външна техническа помощ за управление на проект: "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово"

  Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избан изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за оказване на външна техническа помощ на Община Бургас при управление на проект "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово", съгласно изискванията Оперативна програма „Околна среда“2014-2020. Основна цел на услугата е да бъде предоставена консултантска подкрепа, чрез която да се гарантира цялостната организация и отчитане на инвестиционния проект до успешното приключване на АДБФП от страна на Община Бургас.

  Референтен номер: 00797-2019-0080
  Виж повече
 • гр. Силистра 120 (

  „Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания…

  Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра" Обособена позиция № 1 - „Изработка и доставка на информационни материали, включени в Списък по чл.12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки“=

  Референтен номер: 00030-2020-0007
  Виж повече
 • България 160 920 BGN

  „Денонощна охрана на сградния фонд и прилежащ терен на УМБАЛ „Канев“ АД”

  Предметът на обществената поръчка включва извършване на денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и прилежащ терен на УМБАЛ „Канев“ АД, физическа и техническа охрана и пропускателен режим на лица на територията на лечебното заведение, намиращо се в гр. Русе, ул. Независимост, № 2. Охранителната услугата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в „Техническа спецификация” към настоящата поканата. Предоставянето на услугата се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през делничните, празничните и почивни дни, като за целта изпълнителят трябва да разполага с необходимия кадрови ресурс. Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено извършват охранителната дейност, техническо оборудване и екипировка…

  Референтен номер: 00298-2020-0003
  Виж повече
 • България 2 340 (

  АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА СОТ В ТДУ ЮГ

  Извършване на ежемесечна проверка за функционирането на паник бутон - 2 броя в ТДУ Юг-стратегически обект съгласно Постановление № 181/20.07.2009 г. на МС, изменено с ПМС № 3/10.01.2013 г. за определяне на стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, както и охраняване на непрекъснат денонощен (24- часов) режим на охрана от 0:00 до 24:00 часа, който включва регистрация и реакция на сигнали получени в дежурната част на монтираните на обекта технически средства с цел, опазване на имуществото и целостта на обекта с време за реакция до 6 (шест) минути.

  Референтен номер: 01379-2019-0256
  Виж повече
 • България 7 200 BGN

  “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1…

  “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на „ДГС Нови пазар“ - ТП на „СИДП“ ДП – гр. Шумен за срока от една година считано от датата на сключване на договор

  Референтен номер: 02711-2020-0056
  Виж повече