6 - 10 от 3861 поръчки

 • гр. София 0 (

  „Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции

  В предмета на настоящата обществена поръчка са вкл. две обособени позиции, като подпомагането на управлението на проектите ще включва следните основни направления (във всяко от тях са включени отделни дейности):
  1. По Обособена позиция № 1:
  - Услуги по мониторинг и контрол по изпълнението на договорите с външните изпълнители:
  - Услуги по подпомагане изпълнението на Договора за БФП.
  2. По Обособена позиция № 2:
  - Услуги по мониторинг и контрол по изпълнението на договорите с външните изпълнители:
  - Услуги по подпомагане изпълнението на Договора за БФП.
  Отделните дейности, както и всички изисквания към изпълнението са посочени подробно и изчерпателно в Техническата спецификация, част от документацията за обществената…

  Референтен номер: 01915-2018-0003
  Виж повече
 • България 10 000 BGN

  „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите…

  „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по две обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на персийски език и дари и от персийски език и дари на български език за нуждите на РПЦ – гр. София“;
  Обособена позиция № 2: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на пащу и дари и от пащу и дари на български език за нуждите на РПЦ – гр. София“.

  Референтен номер: 00268-2019-0019
  Виж повече
 • България 1 152 BGN

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, собственост на изпълнителя, в обект на ТП „ДЛС Арамлиец “ за срок…

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, собственост на изпълнителя, в обект на ТП „ДЛС Арамлиец “ за срок от 24 месеца“

  Референтен номер: 02724-2019-0071
  Виж повече
 • България 44 150 BGN

  „Организиране и провеждане на квалификация на синдиците по Годишна програма на тематичните курсове за обучение на синдиците за 2019 г.“

  Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: Организиране на дейности по логистика и по-специално провеждане на 4 /четири/ дискусионни срещи.
  От изпълнителя се очаква да организира изпълнението и провеждането на 4 /четири/ дискусионни срещи, спазвайки следните изисквания: Организиранне на дискусионните срещи на място, одобрено от Възложителя; Място на провеждане: гр. София в хотел категоризиран минимум четири звезди, с подходяща зала с отлични условия – климатизирана, обзаведена, оборудвана с мултимедийна техника и озвучаване. Период на провеждане: 02.12.2019 - 03.12.2019 г.; 03.12.2019 - 04.12.2019 г.; 04.12.2019 - 05.12.2019 г.; 05.12.2019 - 06.12.2019 г. Продължителност: 4 дискусионни срещи по 1 ден. Прогнозен брой лица:…

  Референтен номер: 00106-2019-0015
  Виж повече
 • гр. София 169 388 BGN

  “Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции

  В предмета на настоящата обществена поръчка се предвижда да се изпълнят всички необходими действия за изпълнението на предвидените по проекти № BG16RFOP002-2.006-001 и № BG16RFOP002-2.006-00 мерки за информация и комуникация, вкл. материали, които предстои да се изработят и/или доставят, вкл. брандират. Конкретните изисквания към изпълнението и към материалите са посочени в Техническата спецификация, част от документацията за поръчката.

  Референтен номер: 01915-2018-0004
  Виж повече