6 - 10 от 3755 поръчки

 • България 47 000 (

  „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи…

  В обхвата на обществената поръчка се включва предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проектните дейности по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на Община Мездра“.
  Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.

  Референтен номер: 00007-2019-0005
  Виж повече
 • България 0 (

  „Организация на 14-тата сесия на Постоянната междуправителствена комисия „България- Бавария”, която ще се проведе през периода 17-18 октомври 2019 г.…

  ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Организация на 14-тата сесия на Постоянната междуправителствена комисия „България- Бавария”, която ще се проведе през периода 17-18 октомври 2019 г. в гр. Пловдив.
  Обхватът на поръчката включва предоставянето на логистични услуги, организационно-технически дейности за подготовката и провеждането на 14 – та сесия на Постоянната междуправителствена комисия „България – Бавария“, която ще се проведе през периода 17 октомври – 18 октомври 2019 година в гр. Пловдив. Участниците следва да се настанят във хотел в гр. Пловдив, който следва да бъде с категория 4 звезди. Да се намира в централната част на града, на пешеходно разстояние от стария град. Осигуряване…

  Референтен номер: 00105-2019-0021
  Виж повече
 • гр. Благоевград 2 000 BGN

  "Организиране и провеждане на концерт "Да послушаме кино" - Благоевград с Хилда Казасян, Христо Йоцов, Теодосий Спасов, Живко Петров и…

  Предметът на настоящата поръчка е следният: „Организиране и провеждане на концерт "Да послушаме кино" - Благоевград с Хилда Казасян, Христо Йоцов, Теодосий Спасов, Живко Петров и други, който ще се проведе на 04.10.2019 г."

  Виж повече
 • България 230 000 BGN

  „Междинна оценка на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“

  Услугата, предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на Междинна оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. В обхвата на междинната оценка попадат всички процедури, обявени от началото на оперативната програма до 31.12.2018 г. (вкл. процедури по ВОМР) по всички приоритетни оси, както и стартиралите финансови инструменти. Дейностите, предмет на поръчката обхващат изготвяне и представяне на: Встъпителен доклад, Доклад по Дейност 1 "Анализ и оценка на ефективността и ефикастността на изпълнението на ОПИК“, Доклад по Дейност 2 „Анализ и оценка на приноса на ОПИК за постигане целите на стратегически документи“, Доклад по Дейност 3 „Анализ и оценка на промените…

  Референтен номер: 05028-2019-0004
  Виж повече
 • България 900 BGN

  „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ – от ОТ14 до ОТ36…

  „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ – от ОТ14 до ОТ36 - гр. Искър“, община Искър”.

  Референтен номер: 01026-2019-0012
  Виж повече