6 - 10 от 3947 поръчки

 • България 935 BGN

  „Организиране на пресконференции, заснемане и излъчване на репортажи за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за дейностите по шест проекта…

  За всяка една обособена позиция:
  1. Организиране на откриваща пресконференция с минимум 20 участника
  2. Организиране на закриваща пресконференция с минимум 20 участника
  3. Организиране на официална церемония „първа копка“ пред обекта на интервенция – събитието се организира пред обекта на интервенция - осигурява се бутилка шампанско; изготвят се и се разпращат минимум 20 покани до заинтересованите лица.
  4. Организиране на официална церемония „откриване на обект“ пред обекта на интервенция – събитието се организира пред обекта на интервенция – осигурява се менче със здравец, лента тип „български трибагреник”, две момичета с национални носии, изготвят се и се разпращат минимум 20 покани до заинтересованите лица.
  5.…

  Референтен номер: 00257-2019-0011
  Виж повече
 • гр. София 0 (

  „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“…

  Обществената поръчка се състои от 4 обособени позиции:
  — обособена позиция № 1 „Осигуряване на материали за визуализация“,
  — обособена позиция № 2 „Осигуряване на промоционални материали“,
  — обособена позиция № 3 „Осигуряване на печатни информационни и промоционални материали“ — запазена съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
  — обособена позиция № 4 „Организиране и провеждане на публични събития, свързани с изпълнението на проекта, с цел осигуряване на информация и публичност“.

  Референтен номер: 01146-2019-0002
  Виж повече
 • България 79 776 BGN

  ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ЗА 2020-2021 г. ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

  Об. поз. № 1
  Ден. нев. охрана на тер. на ОП „Благ.”, гр. Габрово, вкл. охрана от 1 /ед./ пост за охрана - мобилен на тер. на ОП „Благ.“, находяща се на бул. Трети март № 53, денонощно.
  Об. поз. № 2
  Дневна нев. охрана на Дир. МДТ, гр. Габрово, включва охрана от 1 /един/ пост за охрана - стац., на Дир. МДТ, находяща се на ул. Райчо Каролев № 4, в периода от 8.15 – 17:00 ч., всеки работен ден - без прекъсване и
  Ден. нев. охрана на общински гараж на ул. Станц. № 9, гр. Габрово, включва охрана от 1 /един/ пост…

  Референтен номер: 00038-2019-0036
  Виж повече
 • гр. Шумен 27 600 BGN

  Одит за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)

  Изпълнението на поръчката обхваща проверка на разходите и изготвяне на доклад във връзка с изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-1.001-0004 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Одитният доклад следва да бъде извършен на следните етапи:
  — междинни финансови одити, които обхващат периоди:
  От 28.2.2018 г. до 31.12.2019 г., на база приключила счетоводна година;
  От 1.1.2020 г. до 31.12.2020 г., на база приключила счетоводна година;
  От 1.1.2021 г. до 31.12.2021 г., на база приключила счетоводна година;
  От 1.1.2022 г. до 31.12.2022 г., на приключила счетоводна година.
  И извършване на междинен финансов одит за 2023 г. и…

  Референтен номер: 00251-2019-0004
  Виж повече
 • гр. София 91 900 BGN

  Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години

  Обхватът на настоящата процедура е проверка на коректността на резултатите от прилагане на одобрената от КРС Система за определяне на разходите (Системата/”See Cost”), прилагана от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) през 2016 и 2017 финансови години, както и съответствието на тези резултати с резултатите от финансовите отчети на БТК.

  Референтен номер: 00610-2019-0013
  Виж повече