6 - 10 от 4150 поръчки

 • България 175 000 (

  „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти и райони на ТСВ ЕАД”

  „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти и райони на ТСВ ЕАД”

  Референтен номер: 05852-2020-0002
  Виж повече
 • България 5 700 000 BGN

  Осигуряване на специализирани юридически писмени преводачески услуги по международни/ арбитражни дела

  Поръчката касае сключването на рамково споразумение с 3 (трима) изпълнители с определени всички условия в него съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗОП за предоставяне на професионални преводачески услуги под формата на писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации по чл.4, ал.1 от ПМС №385/2015г., като конкретни ползватели на рамковото споразумение могат да бъдат Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  Референтен номер: 00210-2019-0026
  Виж повече
 • България 82 900 (

  Подг. и пров. на разясн.камп. за насел.в общ. Монтана за прил. на мерки за подобр. кач. на възд.по проект Подобр.…

  Предмет на обществената поръчка е „Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за населението в община Монтана за прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Обхватът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип. Дейност 2. Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали. Дейност 3. Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер. Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с…

  Референтен номер: 00019-2019-0019
  Виж повече
 • България 320 000 BGN

  Юридическо консултиране и осигуряване на специализирани правни услуги за нуждите на "Булгаргаз" ЕАД

  Основната цел на обществената поръчка е осигуряването на специализирани правни услуги и юридически консултации за нуждите на "Булгаргаз" ЕАД, в съответствие с националното законодателство и при съобразяване на европейската правна рамка: 1) в областта на енергетиката; 2) в областта на търговското право; 3) в областта на конкуренцията и държавните помощи; 4) във връзка с производства пред европейски институции и други международни органи (без процесуално представителство); 5) по други въпроси, произтичащи от или свързани с посочените области, както и по проблеми с особена правна сложност.

  Референтен номер: 01352-2020-0003
  Виж повече
 • България

  "Охрана на обекти и имущество, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград"

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на услуги по осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, находящи се на територите на Регионално поделение Благоевград, Регионално поделение Разлог и Регионално поделение Гоце Делчев. Видовете охрана, която следва да се осигури е денонощна невъоръжена, денонощна невъоръжена чрез мобилен патрул, в делнични, празнични и почивни дни - услуга по Приложение 2 от ЗОП.

  Референтен номер: 00220-2020-0004
  Виж повече