6 - 10 от 3657 поръчки

 • България 114 900 BGN

  Избор на изпълнител за техническо осветлениена концерти на Плевенска филхармония.

  Избор на изпълнител за техническо осветлениена концерти на Плевенска филхармония.

  Референтен номер: 05363-2019-0001
  Виж повече
 • България 179 200 BGN

  Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/…

  Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзър при изпълнението на проектите, съгласно зададен обем дейности от документацията на поръчката.

  Референтен номер: 00246-2019-0040
  Виж повече
 • България 36 000 BGN

  „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект:,,Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в село Граф Игнатиево, общ. Марица‘‘, финансиран…

  Предметът на поръчката включва дейности по управление на цялостното изпълнение на проекта; извършване на документални проверки и проверки на място за изпълнението на дейностите, включени в проекта; отчитане на дейности по проекта.

  Референтен номер: 00490-2018-0021
  Виж повече
 • България 1 480 (

  „Осигуряване на информация и комуникация по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени…

  о „Осигуряване на информация и комуникация по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ на Община Варна по обособени позиции
  Обособена позиция №1: „Услуги по изработване и доставка на печатни информационни и промоционални материали включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и
  Обособена позиция № 2: „Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и изработка на билбордове, информационни табели и рекламни материали по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица…

  Референтен номер: 00081-2019-0006
  Виж повече
 • България 44 000 BGN

  „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на СОТ на административната сграда, в която се помещават…

  „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално – известителна техника (СОТ), включваща използване и поддържане на СОТ за административната сграда, в която се помещават ТП ДЛС „Осогово“ и ТП ДГС „Кюстендил“ за срок от 24 месеца“
  Пълният обхват, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Част II - Техническа спецификация, от документацията.

  Референтен номер: 02724-2019-0038
  Виж повече