11 - 15 от 4070 поръчки

 • България 1 800 (

  „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране,…

  „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП „ДЛС- Извора“ за срок от 36 месеца“

  Референтен номер: 02718-2020-0017
  Виж повече
 • България 250 466 BGN

  Осъществяване на денонощна невъоръжена, жива охрана на административната сграда на министерството на труда и социалната политика в гр. София, ул.…

  Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда с цел осигуряване на комплексна услуга за осъществяване на денонощна невъоръжена, жива охрана на три поста. Охраната следва да се осъществява върху недвижимото и движимо имущество в административната сграда и прилежащия терен, както и да се осигури пропускателния режим и видеонаблюдение в сградата и на паркинга пред нея, включително и противопожарно обезопасяване. Дейностите, предмет на обществената поръчка са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя.

  Референтен номер: 00422-2019-0018
  Виж повече
 • България 0 (

  Изработка и доставка на документи по Наредба на МОН (ПМС № 215 / 12.08.2004 г. и ПМС № 16 /…

  Изработка и доставка на документи по Наредба на МОН (ПМС № 215 / 12.08.2004 г. и ПМС № 16 / 26.01.2009 г.) за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора

  Референтен номер: 00373-2020-0006
  Виж повече
 • България 160 000 (

  Извършване на печатни услуги за нуждите на Община Варна и общинските бюджетни звена

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши: изработване на проекти (макети) на заявените от Възложителя изделия, отпечатване и доставка на място при Възложителя на печатните изделия, съгласно одобрен списък по видове артикули със съответните технически параметри и тиражи, описани в Техническата спецификация . Възложителят представя сканирани мостри на артикули в Приложение №2. Изработването на печатните изделия по Приложения №1 включва изработка на макет на изделието, който се предоставя по електронен път на Възложителя за писмено одобрение, след което изделието се отпечатва и доставя до Възложителя. Изпълнителят следва да извърши всички необходими операции, като предпечатна подготовка, набавяне на материали за…

  Референтен номер: 00081-2019-0037
  Виж повече
 • България 0 (

  „Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК”

  Предмет на обществената поръчка e: „Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК”.
  В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:
  1. Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана – денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК – София област, на ул. „Енос“ № 10, и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на Възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост.
  2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана - през нощта от 18:00 ч. до 08:00 ч. и 24 часа през…

  Референтен номер: 00207-2019-0099
  Виж повече