11 - 15 от 3947 поръчки

 • България 5 400 BGN

  „Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр.…

  Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“ в две обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01-организиране на публични събития и свързаните с тях дейности и изработка на информационни материали;
  Обособена позиция № 2: Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01, включени в списъка на стоките и услугите, по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“
  Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията на поръчката.

  Референтен номер: 00914-2019-0010
  Виж повече
 • България 800 000 BGN

  “Събиране на суми от абонати на „ВиК” ЕООД – Пловдив за услуги, предлагани от Дружеството, по обособени позиции"

  Събиране на суми от абонати на „ВиК” ЕООД – Пловдив за услуги, предлагани от Дружеството, по обособени позиции, в т.ч.A) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на град Пловдив и област Пловдив, чрез използване на софтуер на Възложителя, с комуникационна свързаност и връзка на Изпълнителя;
  Б) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции;
  В) Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги за населени места в област Пловдив с ресурс на Изпълнителя.
  Поръчката се възлага за…

  Референтен номер: 00197-2019-0007
  Виж повече
 • България 1 702 000 BGN

  Използване на търговските платформи на организиран борсов пазар за извършване на сделки с електрическа енергия от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

  Използване на търговските платформи на организиран борсов пазар за извършване на сделки с електрическа енергия от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

  Референтен номер: 00353-2019-0116
  Виж повече
 • България 104 400 BGN

  „Осъществяване на денонощна физическа охрана в обекти на възложителя по обособени позиции"

  Предметът на обществената поръчка по обособена позиция 1 се състои в осъществяване на охраната и пропускателния режим на централния вход на Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура, в гр. София, кв. Горна баня, ул. „Вечерница“ № 21“, съгласно техническа спецификация, Приложение № 1А. Охраната се осъществява от един пост, стационарен, денонощен, осигурява се от един охранител на смяна и е разположен в оборудвано помещение на централния вход на комплекса. Предметът на обществената поръчка, по обособена позиция 2 се състои в осъществяване на охраната и пропускателния режим на монумент „Камбаните“, с. Бистрица, общ.…

  Референтен номер: 00376-2019-0002
  Виж повече
 • България 308 000 BGN

  Избор на изпълнители за осигуряване на логистика, организация и провеждане на 5 обучения за нуждите на администрацията на БИМ

  Открита процедура „Избор на изпълнители за осигуряване на логистика, организация и провеждане на 5 обучения за нуждите на администрацията на БИМ” се провежда по Проект: Специализирани обучения в администрацията на Български институт по метрология (БИМ) за привеждане на внедрените системи за управление към новите изисквания на стандарт БДС ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране“ по договор: BG05SFOP001-2.006-0036-C01/06.07.2018 и Проект: Специализирани обучения в Български институт по метрология (БИМ) за осъществяване на контрол на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и метрологичен контрол на средства за измервания (СИ), управлявани със софтуер по договор: BG05SFOP001-2.006-0034-C01/06.07.2018, финансирани от…

  Референтен номер: 01200-2019-0005
  Виж повече