11 - 15 от 4150 поръчки

 • България 3 050 BGN

  Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение, в рамките на…

  Обществената поръчка е с обект – предоставяне на услуги по организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение и е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“. Основната цел на дейността по информация и комуникация е да популяризира приноса на Европейски съюз…

  Референтен номер: 00073-2019-0073
  Виж повече
 • България 896 BGN

  “Изработка и монтаж на 1 бр.временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“

  Обществената поръчка е с обект – предоставяне на услуги по организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение и е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“. Основната цел на дейността по информация и комуникация е да популяризира приноса на Европейски съюз…

  Референтен номер: 00073-2019-0072
  Виж повече
 • България 60 000 000 BGN

  „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“

  Поръчката предвижда изпълнение на следните основни дейности:
  Дейност 1: Планиране на разпространението и продажбите на печатни издания;
  Дейност 2: Получаване на печатните издания от печатница и подготовката им за експедиция до складовите бази;
  Дейност 3: Разпространение на печатните издания до пунктовете за крайно разпространение и връщане на нереализираната продукция до издателите;
  Дейност 4: Администриране на продажбите и финансовите постъпления от тях

  Референтен номер: 00276-2020-0004
  Виж повече
 • България

  „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснаб. и канализ. системи в обособ.територия,…

  Предмет на обществената поръчка е възлагане изпълнението на дейността „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България“. Дейностите за осигуряване на информация и публичност ще се извършват по време на реалното изпълнение на проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България". Предвидените мерки за информация и публичност ще са изпълнени изцяло в съответствие с Националната комуникационна стратегия и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и…

  Референтен номер: 00197-2020-0010
  Виж повече
 • България 168 192 (

  Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по…

  Ваучерите за храна ще се поръчват и ползват от отделните структурни звена при Тракийски университет гр. Ст.Загора.Доставката се извършва след предварително подадена писмена заявка за необходимите количества ваучери и номиналната им стойност от съответното структурно звено при Тракийски университет гр. Ст.Загора.При подаване на заявките за отпечатване на ваучери, всяко структурно звено самостоятелно определя с каква номинална стойност да са ваучерите за съответния месец.Определеният за изпълнител на поръчката предоставя ваучерите за храна след получаване на писмена заявка от съответното структурно звено и получено плащане за заявените количества ваучери.На участника,избран за изпълнител,се изплаща стойността на услугата за отпечатване и доставка на ваучерите,получена…

  Референтен номер: 00373-2020-0008
  Виж повече