11 - 15 от 3755 поръчки

 • България 85 740 BGN

  „Осигуряване на логистика и информационни материали за нуждите на проекти, по които МТСП е конкретен бенефициент“

  Организиране и провеждане на десет надграждащи обучения, две национални конференции и шест национални кампании. Обученията ще бъдат проведени в следните населени места: Правец, Самоков, Хасково, Видин, Сливен, Кюстендил, Велико Търново, Пазарджик, Търговище и Шумен. Всяко обучение ще е с продължителност 2 дни и ще участват по 41 участника. Конференциите ще се поведат в гр. София. Откриващата конференция ще бъде с продължителност 1 ден и в нея ще вземат участие 50 участника, а закриващата с – продължителност 2 дни и ще участват 40 участника. Кампаниите ще се проведат в следните населени места: Благоевград, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен и Русе. Всяка кампания…

  Референтен номер: 00422-2019-0006
  Виж повече
 • България 0 (

  „Организиране на дейности, свързани с администрирането и управление на Национална рибарска мрежа“

  Обхватът на поръчката включва изграждане на капацитет, разпространяване на информация, обмен на добри практики и подпомагане на сътрудничеството между МИРГ на територията на страната с цел успешното изпълнение на стратегии за водено от общностите местно развитие и устойчиво развитие на рибарските райони.

  Референтен номер: 00696-2018-0011
  Виж повече
 • България 71 950 (

  Осигуряване на директна връзка със SERGS (Society of European Robotic Gynecological Surgery) 2019 г. - Конференция на Евроасоциацията по роботизирана…

  Осигуряване на стереоскопична (3D) хирургия на живо от роботизирана хирургична система в гр. Плевен чрез директна връзка за SERGS (Society of European Robotic Gynecological Surgery) 2019 г. - Конференция на Евроасоциацията по роботизирана гинекологична хирургия, в гр. София, в периода 26-28.09.2019 г. в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010, съгласно посоченото в техническата спецификация.

  Референтен номер: 00282-2019-0009
  Виж повече
 • България 900 (

  Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за обекти на територията на МЕР Стара Загора

  Обществената поръчка включва абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и извършване на охрани с технически средства и реакция с жива сила на подстанция „Кольо Ганчев“ и подстанция „Самара“ в МЕР Стара Загора.

  Референтен номер: 01379-2019-0117
  Виж повече
 • гр. Разлог 3 400 BGN

  Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект "Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог…

  Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект "Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог", съгл. изискванията на чл.162 от ЗУТ с цел осигуряване на успешно изпълнение на проекта и подписване на актове и протоколи от Проектанта/тите за изпълн. на строителството съгл. изискванията на Наредба №3/31.07.2003г за съставяне на актове и протоколи по вр. на строителството. Авт.надзор по вр.на строителството на обектите следва да бъде осъществяван от проектантски екип, изготвил техн. документация по смисъла на ЗУТ или оправомощени от тях правоспособни лица, съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба№4 от 21.05.2001…

  Референтен номер: 00914-2019-0008
  Виж повече