11 - 15 от 3861 поръчки

 • гр. София 0 (

  “Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции

  В предмета на настоящата обществена поръчка се предвижда да се изпълнят всички необходими действия за изпълнението на предвидените по проекти № BG16RFOP002-2.006-001 и № BG16RFOP002-2.006-00 мерки за информация и комуникация, вкл. материали, които предстои да се изработят и/или доставят, вкл. брандират. Конкретните изисквания към изпълнението и към материалите са посочени в Техническата спецификация, част от документацията за поръчката.

  Референтен номер: 01915-2018-0002
  Виж повече
 • гр. Велико Търново 24 380 BGN

  Услуга за разработване на проектно предложение по темата „Качество на въздуха“ на Петата покана по инициативата на Европейската комисия за…

  Разработване на „Формуляр за кандидатстване - Градски иновативни действия“ (APPLICATION FORM – Urban Innovative Actions) съгласно изискванията на Петата покана на инициативата на Европейската комисия за Градски иновативни действия (UIA), основан на проучване на тема "Най-добри европейски практики за подобряване на градския въздух, базирани на екологични иновационни решения".

  Референтен номер: 00073-2019-0046
  Виж повече
 • България 0 (

  “Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение“

  Обществената поръчка е с обект – предоставяне на услуги по организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение и е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“. Основната цел на дейността по информация и комуникация е да популяризира приноса на Европейски съюз…

  Референтен номер: 00073-2019-0062
  Виж повече
 • България 92 748 (

  Предоставяне на комплексна услуга по организационно-техническа подготовка и провеждане на 54-та Генерална асамблея на ПАЧИС (гр. София, 19-21.11.2019г., резервен период…

  В предмета на поръчката е включено изпълнението на следните организационно – технически дейности: осигуряване на зали с подходящо техническо оборудване и конферентни услуги за провеждане на пленарната сесия, заседанията на Бюрото и на Постоянния комитет на Асамблеята, както и помещение за офис на Международния секретариат на Парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС), транспортни услуги, съпътстващи услуги по организацията на: кафе-паузи и зареждане с минерална вода в залите за провеждане на събитието, обеди, вечери, битова и официална вечери, екскурзоводско обслужване по време на културната програма и предоставяне на български традиционни сувенирни продукти.
  Очакваният общ брой участници в 54-та Генерална асамблея на…

  Референтен номер: 00728-2019-0014
  Виж повече
 • гр. Пловдив 14 167 BGN

  Дизайн, изработване и доставка на рекламни материали и сувенири във връзка с изпълнение на проект: „Осигуряване функционирането на ОИЦ –…

  Настоящата обществена поръчка включва изпълнението на дейностите по дизайн, изработване и доставка на рекламни материали и сувенири във връзка с изпълнение на проект: „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Пловдив през периода 2019 – 2021 г.“ финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0016-С001/25.03.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), изпълняван от бенефициента Община Пловдив.

  Референтен номер: 00267-2019-0058
  Виж повече