1786 - 1790 от 3947 поръчки

 • гр. Плевен

  Определяне на изпълнител за осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана на обекти на "Топлофикация - Плевен" ЕАД

  Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана на обекти на Топлофикация - Плевен ЕАД.

  Референтен номер: 00375-2016-0002
  Виж повече
 • гр. Асеновград

  „Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на…

  „Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България”За осигуряване на добро управление на проекта Бенефициентът ще създаде Звено за изпълнение на проекта. Звеното ще бъде обособена единица в общинската администрация и ще бъде изцяло на извънбюджетна издръжка. Членовете на звеното ще бъдат назначени на срочен трудов договор след предварителен подбор. С цел ефективното управление на проекта и предвид недостатъчния административен капацитет на община Асеновград за управление на големи инвестиционни проекти, предвиждаме ЗИП да бъде подпомагано от външна техническа помощ - консултант, възложена по…

  Референтен номер: 00022-2014-0015
  Виж повече
 • България 0  

  „Осигуряване на охрана с помощта на СОТ в обекти Административни сгради – с.Александрово, ул. „9-ти септември” № 2А, с.Горно Сахране,…

  „Осигуряване на охрана с помощта на СОТ в обекти Административни сгради – с.Александрово, ул. „9-ти септември” № 2А, с.Горно Сахране, ул. „Опълченска” № 1 А и физическа охрана за времето от 17:00 ч. до 08:00 ч. в работни дни и 24 часова охрана за почивни и празнични дни на фазанария и Ловен дом с.Трънково в териториалния обхват на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца”

  Референтен номер: 02716-2016-0080
  Виж повече
 • България 0  

  "ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ"

  "ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ"

  Референтен номер: 00797-2016-0069
  Виж повече
 • гр. София

  „Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на…

  Обществената поръчка е с предмет: „Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с Възложител Агенция „Пътна Инфраструктура". Обхват и изисквания към изработването на Оценителските доклади: Оценителските доклади, следва да бъдат изготвени, в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост и всички други нормативни актове, уреждащи принудителното отчуждаване на имоти и части от имоти, частна собственост за държавни нужди, съобразно засегнатите поземлени имоти земеделски фонд, урбанизирана територия и поземлени имоти в горски територии, както и…

  Референтен номер: 00044-2014-0074
  Виж повече