1801 - 1805 от 3995 поръчки

 • гр. София

  Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строеж: „Строително-монтажни работи (СМР) - преустройство на зала „Света София” в пленарна зала…

  Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строеж: „Строително-монтажни работи (СМР) - преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, гр. София, пл.”Княз Александър І”№ 1”

  Референтен номер: 00728-2016-0027
  Виж повече
 • България 0  

  Физ. невъор. охрана, охрана със СОТ и услуги по техн. поддър-е и ремонт на СОТ на адм. сграда на офис…

  1.1. Физическа невъоръжена охрана от 1 пост, обслужван от двама охранители, от 08:00 часа до 18:00 часа в работните дни на административната сграда, находяща се в гр. Разград, пл. „Независимост” № 1;
  1.2. Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/, тип - „GALAXY 500 С 057”, собственост на възложителя, от 18:00 часа до 08:00 часа през работните дни и 24 часа в почивни и празнични дни на обекти в административната сграда, находяща се в гр. Разград, пл. „Независимост” № 1;
  1.3. Извършване на услуги по техническо поддържане и ремонт на сигнално-охранителна техника, монтирана в триетажна административна сграда в гр. Разград, пл. „Независимост” № 1;
  1.4.…

  Референтен номер: 00530-2016-0082
  Виж повече
 • гр. Благоевград 0  

  Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект: "Техническа помощ за реализация на Инвестиционната програма…

  „Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект: „Техническа помощ за реализация на Инвестиционната програма на Община Благоевград“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ Приоритетна ос 8 „Техническа помощ “ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по обособени позиции:
  Обособена позиция №1 Изработване на плакати с информация по проекта и изработване на работни бележници;
  Обособена позиция №2 Изработване на брандирани чадъри и изработване на химикалки.”

  Референтен номер: 00109-2016-0022
  Виж повече
 • с. Антон 0  

  Предоставяне на консултански услуги по проект: Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO…

  Предоставяне на консултански услуги по проект: Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 участък от км 10+500 (Граница общ. Пирдоп-Антон) до км 13+400 (близо до път I-6) с приблизителна дължина 2.900 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 4+406 до км 11+206 с приблизителна дължина 6.800 км.ФАЗА: Технически проект по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

  Референтен номер: 01958-2016-0002
  Виж повече
 • гр. София

  Изготвяне на концепция и методика на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България…

  1. Изготвяне на концепция и методика на СИСТЕМАТА, вкл. индикаторен модел и методика за формиране на индикаторите, структурно-функционален модел, методика. 2. Провеждане на емпирични проучвания за събиране на информация по индикатори, по които няма налична събрана информация. 3. Консултиране, тестване, коригиране и финализиране на концепцията и методиката на СИСТЕМАТА 4. Изготвяне на предложение за обучения на всички въвлечени страни, ангажирани със СИСТЕМАТА на всички нива

  Референтен номер: 00270-2016-0002
  Виж повече