1801 - 1805 от 3903 поръчки

 • гр. София

  Организиране, провеждане и логистично обезпечаване на мероприятия за нуждите на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ( семинари, конференции, конгреси, панаири,…

  Организиране, провеждане и логистично обезпечаване на мероприятия за нуждите на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (семинари, конференции, конгреси, панаири, образователни, културни, спортни, музикални и други събития) за следното мероприятие: „Официална вечеря за 15 участници в научна конференция по изследователски проект „Екосреда и жизнени традиции (Културна адаптация, стопански модели и идентичност)“ към УКХ „Алма Матер““

  Референтен номер: 00640-2014-0001
  Виж повече
 • България 1 195 BGN

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално–известителна техника, използване и поддържане в обекти на ТП „ДГС Сливница”

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално–известителна техника, използвана и поддържана в обекти на ТП „ДГС Сливница”, Обособена позиция 1: „Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ТП „ДГС Сливница”, Обособена позиция 2: ”Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника”

  Референтен номер: 09-01-40
  Виж повече
 • България 0  

  Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана в административната сграда и в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени…

  „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана в административната сграда и в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр.София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила, гр. София, кв. „Враждебна“; Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с.Баня, общ.Нова Загора; Обособена позиция № 4: Транзитен център – с.Пъстрогор, общ.Свиленград.агенция за бежанците при Министерския съвет”, Обособена позиция 1

  Референтен номер: 00268-2016-0019
  Виж повече
 • България 0  

  Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана в административната сграда и в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени…

  „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана в административната сграда и в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр.София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила, гр. София, кв. „Враждебна“; Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с.Баня, общ.Нова Загора; Обособена позиция № 4: Транзитен център – с.Пъстрогор, общ.Свиленград.агенция за бежанците при Министерския съвет”, Обособена позиция 4

  Референтен номер: 00268-2016-0019
  Виж повече
 • гр. Благоевград 0  

  Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект: "Техническа помощ за реализация на Инвестиционната програма…

  „Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект: „Техничска помощ за реализация на Инвестиционната програма на Община Благоевград“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ Приоритетна ос 8 „Техническа помощ “ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по обособени позиции:
  Обособена позиция №1 Изработване на плакати с информация по проекта и изработване на работни бележници;
  Обособена позиция №2 Изработване на брандирани чадъри и изработване на химикалки.”

  Референтен номер: 00109-2016-0022
  Виж повече