1806 - 1810 от 3947 поръчки

 • гр. Царево

  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проекти…

  Предмет на обществената поръчка, включително на обособените позиции „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проекти на Община Царево, финансирани със средства по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”, по обособени позиции.”: - № 1. Рехабилитация на общински път BGS2281 (ІІ – 99, гр. Приморско – гр. Царево) – с.Фазаново - № 2. Рехабилитация на общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр. Царево – гр. Ахтопол) – с.Бродилово…

  Референтен номер: 00079-2016-0002
  Виж повече
 • гр. Белене

  Изготвяне на стратегия за развитие в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избора на изпълнител, който да изготви стратегия за развитие в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“.Според възложителя основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на настоящата поръчка, са запознаване с наличната документация и информация; анализ на направеното предпроектно/предварително/прединвестиционно проучване по договор, различен от настоящата поръчка; анализ на развитието на историко-културния туризъм на територията на трансграничния регион; подготовка на изискуемия сгтратегически документ (стратегия за развитие), заедно с индикативна финансова таблица, мониторингови документи за реализацията й,…

  Референтен номер: 02308-2016-0013
  Виж повече
 • България 447 984 (

  Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на "ВиК - Шумен"…

  Физическа охрана и охрана със технически средства на обекти, собственост на "ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен
  Място на изпълнение: Обекти на територията на област Шумен, собственост на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен
  Срок – 24 месеца, считано от датата на сключване на договора.

  Референтен номер: 00550-2016-0004
  Виж повече
 • България 0  

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА КУБРАТ„ ОБЛ. РАЗГРАД…

  „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ ПО ПРОЕКТ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА КУБРАТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД” ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

  Виж повече
 • гр. Асеновград

  „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната…

  „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“Дейностите за осигуряване на информация и публичност за инвестиционния проект се извършват по време на реалното изпълнение на проекта и ще включват подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз за проекта.

  Референтен номер: 00022-2016-0010
  Виж повече