1806 - 1810 от 3852 поръчки

 • гр. София

  Юридически услуги

  Предоставяне на юридически юслуги

  Референтен номер: 00801-2013-0002
  Виж повече
 • гр. Садово

  „Извършване на консултантски услуги за изготвяне на заявления за подпомагане, тръжни документации, управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация…

  Изпълнителят ще предостави на възложителя консултантски услуги за изготвяне на заявления за подпомагане, тръжни документации, управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община Садово, Област Пловдив – Етап I“ по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Мярка 7 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“.

  Референтен номер: 00795-2016-0007
  Виж повече
 • България 0  

  Подготовка, управление и отчитане на проект “Рехабилитация на магистарлен водопровод за водоснабдителна група Орехово, Малево, Хвойна, Павелско и рехабилитация на…

  Подготовка и управление и отчитане на проект “Рехабилитация на магистарлен водопровод за водоснабдителна група „Орехово, Малево, Хвойна, Павелско и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в село Проглед, Община Чепеларе”, в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г.”
  5. Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е предоставянето на услуги по подготовка и управление на инвестиционен проект на Община Чепеларе, предвиден за изпълнение по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. („ПРСР 2014-2020“), Мярка 7 „Основни услуги…

  Референтен номер: 00064-2016-0005
  Виж повече
 • гр. Тервел 28 700 BGN

  Избор на изпълнител за осъщ. на конс. услуги,свързани с подготовка за кандидатстване с проекти и последващо управление на проекти на…

  "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти и последващо управление на проекти на Община Тервел по ПРСР 2014-2020 г. в две обособени позиции":
  ОП1:„Подг. на проекти за кандид. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020 г.”;
  ОП2: „Управление на проекти, финансирани по подмярка 7.2. на ПРСР 2014-2020 г.”.
  Проектите са:
  -„Рехаб. на част от вътр. водопр. мрежа в с.Нова Камена, община Тервел”чрез подмяна на 1050м водопровод и възст. на уличн.настилка по ул.”Втора”…

  Референтен номер: 00110-2016-0024
  Виж повече
 • гр. Неделино

  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Неделино, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане…

  Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Неделино, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и подготовка на процедури за избор на изпълнители за проект „Реконструкция на водоснабдителна система и съоръжения в с. Козарка, община Неделино“, финансиран със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г. Настоящата обществена поръчка включва следните дейности: Дейност 1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, включващи подготовка на заявление за кандидатстване, окомплектоване на документите за кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост…

  Референтен номер: 01019-2016-0006
  Виж повече