1816 - 1820 от 4150 поръчки

 • гр. Кърджали

  „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова…

  „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014 по обособени позиции” 1. Кратко описание на Обособените позиции: Обособена позиция 1 – „Извършване на публикации, изработка на печатни материали (брошури и дипляни) и информационен билборд и информационна табела” Дейностите, които следва да бъдат извършени от изпълнителя са както следва: • Дизайн, предпечат и отпечатване на…

  Референтен номер: 00322-2016-0007
  Виж повече
 • България 0  

  „Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Бургас в гр. Бургас“.

  Предметът на възлагане с настоящата поръчка е: „Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Бургас в гр. Бургас”, която включва:
  • физическа охрана и охрана с технически средства за сигурност в Административна сграда на Митница Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1 (каса, оръжейна, секретна секция, специален склад за веществени доказателства, останалата сграда по стаи, коридори и др);
  • охрана с технически средства за сигурност на преместваема рентгенова система на МП Пристанище център Бургас;
  • охрана с технически средства за сигурност на хале за ЩМП на МП Пристанище център Бургас.

  Референтен номер: 00334-2017-0001
  Виж повече
 • България 0  

  „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ ПО…

  Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта и окомплектоване на заявление за подпомагане, необходимо на Община Якимово за кандидатстване с проектно предложение по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
  Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.

  Референтен номер: 00962-2016-0004
  Виж повече
 • България 0  

  „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране,…

  Предметът на обществената поръчката включва охрана, с помощта на сигнално-охранителна техника, като и нейното поддържане да бъде от 00:00ч. до 24ч. ежедневно в почивни и празнични дни в административната сграда на ТП „ДЛС- Извора“ с адрес: гр. Девин, ул. „Освобождение №18, община Смолян и с друг режим за охрана за Ловен дом „Девин” за срок от 36 месеца

  Референтен номер: 02718-2017-0045
  Виж повече
 • България 0  

  „Предоставяне на експертни услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на община Мадан, по процедура за директно…

  Сключен договор за предоставяне на експертни услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на община Мадан, по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020. Съобразно утвърдени със Заповед № РД-ОП-108 от 21.10.2016 г. на Ръководителя на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ насоки за кандидатстване по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации…

  Референтен номер: 04-00-037
  Виж повече