1816 - 1820 от 3813 поръчки

 • България 0  

  "Консултантски услуги за подготовка на заявления за кандидатстване

  В предмета на поръчката се включват:
  - Приоритизиране на идентифицираните нужди в съответствие с общинския план за развитие на общината и стратегията за местно развитие;
  - Изготвяне на предложение за обхват на заявление за подпомагане, включващо идентифицирани нужди от инвестиции, отговарящи в по-голяма степен на критериите за подбор, определени в ПРСР 2014-2020 г.;
  - Изготвяне на анализи за екологична и икономическа устойчивост на проектното заявление;
  - Анализ за устойчивостта на инвестицията - описание на резултатите от изпълнение на инвестицията (проекта) и тяхната очаквана устойчивост. Резултатите са ползите и промяната, която ще се наблюдава след края на проекта. Резултатите са устойчиви, ако ползите се запазят…

  Референтен номер: 01157-2016-0003
  Виж повече
 • България 0 (

  Предоставяне на консултантски услуги за Община Алфатар, област Силистра по подготовката, управлението и отчитането на проекти по Подмярка 7.2

  Предоставяне на консултантски услуги за Община Алфатар, област Силистра по подготовката, управлението и отчитането на проекти по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ по три обособени позиции:
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Предоставяне на консултантски услуги по проект: „Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Алфатар”
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Алфатар”
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Предоставяне…

  Референтен номер: 00290-2016-0003
  Виж повече
 • България 0  

  „Предоставяне на услуги по охрана за сгради на ТП на НОИ – Варна“

  „Предоставяне на услуги по охрана за сгради на ТП на НОИ – Варна“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4“ и Обособена позиция № 2: „Охрана на имот – Почивен дом „Строител“
  1. По обособена позиция № 1 - Осигуряване на дневна физическа охрана и контролно пропусквателен режим и охрана със СОТ през нощта на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4“ включително и в почивните и празнични дни.
  2. По…

  Референтен номер: 1006-03-8#19
  Виж повече
 • гр. Варна

  “ Организиране на национална конференция за нуждите на Община Варна, дирекция „Превенции“

  Организиране на национална конференция за нуждите на Община Варна, дирекция „Превенции“, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящата покана.

  Референтен номер: 00081-2015-0062
  Виж повече
 • гр. Айтос 106 700 BGN

  „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проектни педложения на община Айтос по мярка 07 „Основни услуги…

  „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проектни педложения на община Айтос по мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по обособени позиции, както следва:
  ОП № 1: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Айтос““;
  ОП № 2: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка,…

  Референтен номер: 12-00-179
  Виж повече