1816 - 1820 от 3947 поръчки

 • гр. Стара Загора 0  

  „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на…

  Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

  Референтен номер: 10-11-13698
  Виж повече
 • България

  Избор на одитор на дружествата на КонтурГлобал в България

  Избор на одитор на дружествата на КонтурГлобал в България

  Референтен номер: 00015-2016-0024
  Виж повече
 • България 18 504 (

  "Oхрана със СОТ на адм. сгради на ТД на НАП Велико Търново, офисите от обхвата й и други сгради и…

  Предоставяне на услуги по oхрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на административните сгради на ТД на НАП Велико Търново, офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, на други сгради на територията на области Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен и ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди /СОТ/ в административната сграда на офис Видин, находяща се в гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12 на обособени позиции от № 1 до № 8.

  Референтен номер: 00530-2016-0059
  Виж повече
 • гр. София

  „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития и осигуряване на материали за информираност и публичност” по Проект…

  Предметът на поръчката включва осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития и осигуряване на материали за информираност и публичност по Проект BG05М9ОР001-1.007-0001 „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта” по ОП РЧР. Услугите, свързани с предметът на поръчката ще бъдат реализирани посредством дейностите, описани в отделните обособени позиции.Обособена позиция 1: осигуряване на цялостна логистична организация за провеждане две еднодневни обучения по Проект BG05М9ОР001-1.007-0001 „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта”, както и провеждане на четири конференции за оповестяване на изготвените прогнози и оценки и обсъждане на мерки за подобряване качеството и ефективността на активната политика на пазара…

  Референтен номер: 00422-2016-0015
  Виж повече
 • гр. София

  “Повишаване на информираността на обществото по проблемите на психичното здраве и суицидното поведение чрез публична кампания; публикации и излъчвания в…

  Договор за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция 1 – „Изработка на цялостна концепция, организиране и провеждане на публична кампания чрез: - изработване /съдържание и визия/ на обучителни семинари за медийни експерти, включително и осигуряване присъствие на медийни експерти в обучителни семинари; изработка на съдържанието на инфорпмационни и обучителни материали на психично-здравна тематика; - изработване и излъчване на видеоклипове, телевизионни и радио интервюта, публикации в печатни и интернет медии”;Договор за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция 2 – „Логистика - организиране и провеждане на четири двудневни семинара за медийни експерти”;договор за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция…

  Референтен номер: 02732-2016-0003
  Виж повече