1851 - 1855 от 4150 поръчки

 • гр. Бургас

  Изработване на рекламни материали за представителни цели, събития от програма „Култура“, дейността на общинските предприятия, проекти финансирани със средства на…

  Проектиране и изработване на рекламни материали за 3-ти март – Национален празник на Република България.

  Референтен номер: 00797-2016-0038
  Виж повече
 • България 0  

  „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране,…

  Предметът на обществената поръчката включва охрана, с помощта на сигнално-охранителна техника, както и нейното поддържане от 17:00 до 08:00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в административната сграда на ТП „ДГС Златоград“ с адрес: град Златоград, ул. Г.С.Раковски № 33, община Златоград. Сигнално охранителната техника е монтирана за охрана на стая с 2 бр. каси. Пълно описание на задълженията на избрания изпълнител при изпълнение на услугата се съдържа в Техническата спецификация - Приложение №12 от съответстващата на обществената поръчка документация.

  Референтен номер: 02718-2016-0225
  Виж повече
 • България 0  

  Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ,…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: "Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ", със срок на услугата 2 години.
  Подлежащи за охрана са 15 обекта, посочени в раздел І. Пълно описание на предмета на поръчката и раздел ІІ. Технически спецификации от документацията за участие на Възложителя.

  Референтен номер: 01310-2016-0006
  Виж повече
 • България 0  

  „Анализ на първите стартирали процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”

  Основната цел на поръчката е да се извърши анализ и оценка относно целесъобразността и ефективността от предоставяната финансова подкрепа в рамките на изпълняваните по ОПИК 2014-2020 процедури с оглед постигане на ефективно и ефикасно управление, наблюдение и оценка на оперативната програма. Това включва анализ и оценка на функционирането на системите за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ (БФП), установяване на евентуални проблеми и пропуски в процеса на програмиране и обявяване на процедурите, оценката на проектните предложения, договарянето, изпълнението и наблюдението на действащите процедури, които изискват незабавни корективни действия. В допълнение анализът има за цел да подпомогне и разработването на Годишния доклад…

  Референтен номер: 12-00-205
  Виж повече
 • гр. Благоевград 0  

  Избор на изпълнител за „Извършване на независим финансов одит”

  „Избор на изпълнител за „Извършване на независим финансов одит” на проект: „Техническа помощ за реализация на Инвестиционната програма на Община Благоевград“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ Приоритетна ос 8 „Техническа помощ “ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

  Референтен номер: 00109-2016-0025
  Виж повече