1856 - 1860 от 3755 поръчки

 • гр. София

  Извършване на устни и писмени преводи и легализация на документи за нуждите на НАП

  Предметът на поръчката включва: (1) Извършване и предоставяне на качествени и професионални писмени и устни преводи по време на работни срещи, семинари, обучения, командировки и други служебни мероприятия на НАП на цялата територия на България и в чужбина на следните езици: - английски, френски, немски и руски (І група); - испански, италиански, румънски, гръцки, турски, унгарски и полски (ІІ група); - други (III група). (2) Извършване на услуги по легализация и заверка на документи.

  Референтен номер: 00530-2016-0003
  Виж повече
 • гр. София

  “Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти на БАН в гр. София и гр. Варна”.

  Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на един обект на БАН в гр. Варна. Обектът има изградена СОТ инфраструктура, като Изпълнителят по договора осигурява само свой радиопредавател и/или друго оборудване със сходно предназначение, за да продължи да изпълнява охраната на обекта. За по-голяма сигурност, Изпълнителят осигурява дублиране на връзката (двуканална връзка) на обекта със собствения си дежурен (мониторингов) център.

  Референтен номер: 01175-2016-0004
  Виж повече
 • България 0 (

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално–известителна техника, използване и поддържане в обекти на ТП „ДГС Сливница”

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално–известителна техника, използване и поддържане в обекти на ТП „ДГС Сливница”
  Обособена позиция 1: „Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ТП „ДГС Сливница”
  Обособена позиция 2: ”Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника”

  Референтен номер: 09-01-28/1/
  Виж повече
 • гр. София

  Чрез рамковото споразумение СУ планира чрез множество повтарящи се възлагания да осигурява дейности по информация, публичност и реклама за нуждите на: • основните и обслужващи звена на СУ „Св. Климент Охридски“; • дейности, проекти, програми и други, финансирани със средства от ЕС и свързаното с тях национално съфинансиране, в т.ч., но не само средства от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС; всички други средства по програми и проекти, финансирани от фондове и институции на ЕС, администрирани и/или получени от Университета като бюджетна организация, включително свързаното с тях национално съфинансиране, като: o програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество (ТГС); o…

  Референтен номер: 00640-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  “Осигуряване на ежедневна, денонощна въоръжена и невъоръжена охрана на звената на Медицински университет - София и осъществяване на пропускателен режим…

  Осигуряване на ежедневна, денонощна въоръжена и невъоръжена охрана на звената на Медицински университет - София и осъществяване на пропускателен режим в обектите на Медицински университет-София за срок от 24 месеца.

  Референтен номер: 00398-2016-0019
  Виж повече