1856 - 1860 от 4001 поръчки

 • България 0  

  ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “ХРИСТО БОТЕВ” АД, ГРАД ВРАЦА

  Извършване на охранителни услуги за нуждите на МБАЛ Христо Ботев АД Враца, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията и техническата спецификация

  Референтен номер: 00399-2016-0004
  Виж повече
 • България 0  

  Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане за нуждитена ТП…

  Осигуряване на денонощна охрана с пооща на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане за:
  -Административна сграда на ТП „ДГС Стара Загора“, находяща се на адрес: гр.Стара Загора, ул. „12 пехотен полк“ №22, представляваща масивна двуетажна сграда със застроена площ от 543 м2 , с 6 (шест) отделни обекта, в това число помещение „каса“;
  -Масивна сграда на два етажа със застроена площ от 124 м2 – Кантон Гълъбово, като за всеки един от етажите по един обект, общо 2 (два)броя.
  -Разсадник „Зора“, намиращ се в гр.Стара Загора, кв.Зора със застроена площ от 494 м2 с 7 (седем) отделни обекта;
  -Разсадник „Старозагорски…

  Референтен номер: 02716-2016-0050
  Виж повече
 • гр. София 0  

  „Предоставяне на услуга за денонощна въоръжена охрана, сигнално-охранителна система с „паник-бутон” и видеонаблюдение на сгради на Централно управление на Държавен…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги за денонощна въоръжена охрана, сигнално-охранителна система с „паник-бутон” и видеонаблюдение на сгради на централно управление на държавен фонд ”Земеделие”, гр. София, находящи се на бул. ”Цар Борис III”, № 136, ул. ”Гусла” № 3 и 9-ти (девети) етаж от административна сграда, бул. ”Цар Борис III” № 136 ”Водпроект”, прилежащите терени и имущество, находящо се в тях, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

  Референтен номер: 00737-2016-0026
  Виж повече
 • гр. Белене

  Изготвяне на стратегия за маркетинг и промоциране на територията на българската част от трансграничния регион Румъния-България, както и интегриране на…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избора на изпълнител, който да изготви стратегия за маркетинг и промоциране на територията на българската част от трансграничния регион Румъния-България, както и интегриране на изготвената стратегия за маркетинг и промоциране на румънската част от трансграничния регион Румъния-България на партниращата организация, в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067.Според възложителя основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на настоящата поръчка, са запознаване с наличната документация и информация; анализ на направеното предпроектно/предварително/прединвестиционно проучване по договор, различен от…

  Референтен номер: 02308-2016-0012
  Виж повече
 • гр. Царево

  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проекти…

  Предмет на обществената поръчка, включително на обособените позиции „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проекти на Община Царево, финансирани със средства по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”, по обособени позиции.”: - № 1. Рехабилитация на общински път BGS2281 (ІІ – 99, гр. Приморско – гр. Царево) – с.Фазаново - № 2. Рехабилитация на общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр. Царево – гр. Ахтопол) – с.Бродилово…

  Референтен номер: 00079-2016-0002
  Виж повече