1901 - 1905 от 4150 поръчки

 • България 0  

  Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната…

  Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол включващо:
  - Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол;
  - Създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол;
  - Представяне на критериите за оценка на рисковия потенциал и системата за прилагането им на заинтересованите страни;
  - Пилотно внедряване на системата и критериите за оценка на рисковия потенциал и нанасяне на необходимите корекции.

  Виж повече
 • България 695 094 BGN

  Осигуряване на пропускателен режим и охрана на сгради, имущество и съоръжения собственост на „ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово

  Предмет на поръчката: „Осигуряване на пропускателен режим и охрана на сгради, имущество и съоръжения собственост на „ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово”, съгласно Техническа спецификация No МЕ1-SEC-TRS-0168.
  Охраната на обектите се осъществява посредством персонал за физическа защита – стационарни (входно-изходни контролно пропускателни пунктове (КПП) и сили за реагиране (патрули), съгласно методологията за физическа охрана уредена в Указания на ДАНС рег. № Д-1068/2011г.

  Виж повече
 • България 5 760 (

  „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 20 обособени позиции, на териториален принцип и включва услуги по охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на възложителя.

  Референтен номер: 01467-2016-0079
  Виж повече
 • България 0  

  Подготовка и управление на проект "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник"

  Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на следните дейности:
  а) ДЕЙНОСТ No 1: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане и проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
  б) ДЕЙНОСТ No 2: Консултантски услуги при управлението и изпълнението на проекта.

  Референтен номер: 00561-2016-0002
  Виж повече
 • България 0  

  Подготовка и управление и отчитане на проект " Рехабилитация на площи за широко обществено ползване в населени места на територията…

  Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на следните дейности:
  а) ДЕЙНОСТ No 1: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане и проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
  б) ДЕЙНОСТ No 2: Консултантски услуги при управлението и изпълнението на проекта.

  Референтен номер: 00561-2016-0003
  Виж повече