1901 - 1905 от 3903 поръчки

 • гр. Велики Преслав

  “Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане, управление, изпълнение и отчитане на проекти и правни услуги…

  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а всеки от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ приема да извършва, в случай на възлагане, в периода на действие на настоящото Споразумение, следните дейности:-Дейност 1 - Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявление/заявления за подпомагане:-Дейност 2 – Управление, изпълнение и отчитане на проекти и правни услуги във връзка с подготовка на тръжни документи за обществени поръчки по проект/проекти: (2) Дейностите по ал. 1 се извършват в съответствие и при условията на следните документи:1.условията на настоящото Споразумение;2.Техническите спецификации по процедурата за сключване на настоящото Споразумение;3.Офертите на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ за участие в процедурата за сключване на настоящото Споразумение;4.Поканата на възложителя за…

  Референтен номер: 00303-2016-0001
  Виж повече
 • гр. Велико Търново

  „Физическа охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП В.Търново, находящи се в гр.Плевен, ул.”Дойран” №43 и…

  „Физическа охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП В.Търново, находящи се в гр.Плевен, ул.”Дойран” №43 и ул.”Васил Левски” №152“

  Референтен номер: 00530-2016-0015
  Виж повече
 • с. Кирково

  „Предоставяне на пакет от консултантски услуги във връзка с разработването на проект за социална инфраструктура в Община Кирково“

  Предмет на поръчката е: „Предоставяне на пакет от консултантски услуги във връзка с разработването на проект за социална инфраструктура в Община Кирково“ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г., в съответствие с изискванията на ДФЗ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Изготвянето на заявлението за подпомагане и окомплектоването му с всички необходими документи е съществен елемент от етапа на осъществяване на съответния проект, изразяващ се в поставянето на конкретните цели, дейности и задачи, които ще намерят отражение през целия проектен цикъл. Залагането на…

  Референтен номер: 00308-2016-0013
  Виж повече
 • гр. Костинброд

  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Костинброд, свързани с подготовка за кандидатстване за подпомагане и последващо…

  Осъществяване на консултантски услуги за община Костинброд, свързани с подготовка за кандидатстване за подпомагане и последващо управление, отчитане и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители по допустимите дейности за проектно предложение: „Изграждане на ул. „Тунджа“ - от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул. „Синчец“ - от ОТ 470 до ОТ 482;ул. „Янтра“ - от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ - от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ - от ОТ 539 до ул. „1-ви май“; ул. „Крайбрежна“ - от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ - от ОТ 637 до ОТ…

  Референтен номер: 00035-2016-0005
  Виж повече
 • гр. Стамболийски

  Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане, управление, изпълнение и отчитане на проекти и правни услуги…

  Обхватът на предмета на договора се състои в изпълнението на следните дейности за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и управление на одобрените проектни предложения”.Дейност № 1: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.Дейност № 2: Управление, изпълнение и отчитане на проекти и правни услуги във връзка с подготовка на тръжни…

  Референтен номер: 00590-2016-0005
  Виж повече