1911 - 1915 от 3947 поръчки

 • гр. София 0  

  Избор на изпълнител за извършване на дейност „Одит на изпълнението на Проект BG04-02-03-064-001

  Избор на изпълнител за извършване на дейност „Одит на изпълнението на Проект BG04-02-03-064-001 „Рехабилитация на вътрешно-отоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска градина и ремонт на вътрешна топлопреносна инсталация в сградата на Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина” - гр. София на територията на Столична община”, финансиран по Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

  Референтен номер: 00087-2016-0068
  Виж повече
 • България 0  

  Предоставяне на услуги по охрана за нуждите на ТП на НОИ - Велико Търново

  Предоставяне на услуги по охрана в помещения, ползвани от ТП на НОИ - Велико Търново, които се намират в гр. Велико Търново на адреси: ул. “Никола Габровски” № 1, ет. 4, ул. “Теодосий Търновски” № 6, ул. “Васил Левски” № 29 и пл. “Център” № 2, ет. 5. Срокът на изпълнение на договора е 24 /двадесет и четири/ месеца.

  Референтен номер: 1040-04-1#10
  Виж повече
 • България 0  

  Предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, управление и отчитане на проекти, финансирани от Програма за развитие на селските…

  Задачите по обществената поръчка включват две основни дейности:А.Консултантски услуги, свързани с подготовката на проектите;Б.Консултантски услуги, свързани с управлението на съответните проекти, включително заявки за плащане.Предметът на договора се състои в изпълнение на дейности, които са подробно описани в Техническата спецификация към настоящата документация

  Референтен номер: 00078-2016-0009
  Виж повече
 • гр. Варна

  „Физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на…

  Обособена позиция № 1 - „Денонощна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на административните сгради на ТД на НАП Варна”1. Физическа въоръжена охрана от 1 пост на административната сграда, находяща се в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 128, чрез непрекъснато, денонощно oбслужване на система за контрол на достъп и охрана, тип „Коникс”, сигнално охранителна техника и система за видеонаблюдение, монтирани в сградата и подстъпите към нея;2. Физическа невъоръжена охрана, чрез контролно-пропускателен режим в сградата и паркингите от 4 поста, през работните дни от 08:30 часа до 17:30 часа; 3. Денонощна охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/, собственост…

  Референтен номер: 00530-2016-0036
  Виж повече
 • България 0  

  „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим на община Трън за кандидатстване с проектно предложение…

  „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим на община Трън за кандидатстване с проектно предложение по Мярка М07-„Осн. услуги и обновяване на селата в селските райони”, под мярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създ., подобр. или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, вкл. инвестиции в енергия от възоб. източници и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020г. с предмет: „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Трън”.

  Референтен номер: 00147-2016-0016
  Виж повече