16 - 20 от 3755 поръчки

 • България 357 552 (

  „Осъществяване на денонощна физическа охрана, съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и…

  Предмет на настоящата поръчка е осъществяване на денонощна физическа охрана, съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазването на обекти на територията на Медицински университет - Пловдив, а именно: Медицински университет - бул.„Васил Априлов”№ 15А - 5 поста; Студентски общежития - ул.”Царевец” № 2 - 2 поста; Медицински колеж – ул. ”Братя Бъкстон„ № 120 - 3 поста и Факултет Дентална медицина - бул.”Христо Ботев„№ 3 - 2 поста.

  Референтен номер: 00512-2019-0022
  Виж повече
 • гр. Белене 11 127 BGN

  “Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публично събитие по проект…

  “Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публично събитие(работна среща- обучителен семинар) за нуждите на Община Белене по проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България”

  Референтен номер: 00661-2019-0010
  Виж повече
 • България 895 BGN

  „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на комбинирано игрище „Хандбал и Волейбол“, община Искър“

  Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на обект „Реконструкция на комбинирано игрище „Хандбал и волейбол“ в гр. Искър, община Искър“.
  Срокът за изпълнение на услугите започва своето действие за съответния проект, след сключване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/, между Община Искър и Държавен фонд «Земеделие» и получено при изпълнителя, уведомление/известие от възложителя, за започване изпълнението на договорните задължения по управление, изпълнение и отчитане на конкретния, одобрен и получил финансиране проект.
  Предоставянето на консултантски услуги следва да се извършва в срок до датите на внасяне на искане за окончателно плащане в Държавен фонд «Земеделие». Подробно описание…

  Референтен номер: 01026-2019-0009
  Виж повече
 • гр. София 173 000 BGN

  „Предоставяне на правни услуги по структуриране и/или изпълнение на финансови инструменти“

  Предметът на обществената поръчка включва дейности по предоставянето на правни услуги под формата на писмени правни становища и проекти на оперативни споразумения във връзка със структуриране и/или изпълнение на финансови инструменти, прилагани по ОПИК, ОПРР, ОПОС и ОПРЧР, съфинансирани със средства от ЕФРР, ЕСФ и КФ през програмен период 2014-2020 година. Правните услуги включват предоставяне на правни становища за съответствие с приложимите нормативни изисквания по четири проекта на документации за участие за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на финансови инструменти и изготвяне на четири броя оперативни споразумения за изпълнение на финансови инструменти и предоставяне на три броя правни становища…

  Референтен номер: 05297-2019-0003
  Виж повече
 • България 183 776 BGN

  Предоставяне на услуги, свързани с провеждане на "Европейски конкурс за млади учени 2019 - EUCYS2019“ по Рамковата програма на Европейския…

  Предметът на поръчката включва предоставяне на услуги, свързани с провеждане на "Европейски конкурс за млади учени 2019 - EUCYS2019“ в изпълнение на сключен договор за предоставяне на БФП от Европейската комисия по проект H2020-IBA-SWFS-EUCYS-2019 „Европейски конкурс за млади учени“ по Рамкова програма „Хоризонт 2020“, наричан за кратко „EUCYS“, в т. ч. 1. Наем площи: Зали 5 и 6 и фоайе (на ден до 10 ч.) за 5 дни по предварителна програма; 2. Проектиране, изграждане и технически услуги за Зали 5 и 6: - 117 бр. сиви завеси (7 м. височина и 3 м. ширина); - 2780 кв. м. мокет (цвят…

  Референтен номер: 00165-2019-0013
  Виж повече