16 - 20 от 4119 поръчки

 • България 288 360 BGN

  Осигуряване на физическа охрана и пропускателен режим на територията и сградите на ВСУ „Любен Каравелов“

  Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на територията, движимото и недвижимото имущество и сградите на ВСУ "Любен Каравелов" и осигуряване на пропускателен режим до територията ВСУ „Любен Каравелов“, мониторинг и контрол на достъпа до сградите.

  Референтен номер: 01220-2020-0001
  Виж повече
 • България 18 780 (

  Публичност и визуализация на проекти на Община Варна за публични събития и рекламни материали, които ще се изпълняват по процедура…

  Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да осигури публичност и визуализация на проекти на Община Варна за публични събития и рекламни материали, които ще се изпълняват по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна".

  Референтен номер: 00081-2019-0077
  Виж повече
 • гр. Свиленград 0 (

  „Изработване на информационни и рекламни материали, и организиране на дейности и събития” по проект „Green Urban Territories - Better Place…

  Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва следните задачи:
  •Задача 1: Изработване на информационни материали
  •Задача 2: Телевизионни и радио излъчвания, публикациии в местни вестници, и публикации в Интернет
  •Задача 3: Организиране на семинар за млади хора, представители на НПО и други заинтересовани страни
  •Задача 4 : Организиране на семинар, насочен към компетентните органи за екологично управление

  Референтен номер: 00040-2020-0016
  Виж повече
 • България 117 000 BGN

  Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Напоителни системи" ЕАД за 2019 г., 2020 г. и 2021…

  "Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Напоителни системи" ЕАД за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. и изготвяне на одиторски доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 5 от НРЦВКУ за 2019 г., 2020 г. и 2021 г." с две обособени позиции:
  обособена позиция № 1: "Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Напоителни системи" ЕАД за 2019 г., 2020 г. и 2021 г."
  и обособена позиция № 2: "Изготвяне на одиторски доклад за…

  Референтен номер: 02023-2019-0010
  Виж повече
 • България 280 000 BGN

  Юридически услуги за завеждане и водене на дела от името на “ВиК"ЕООД–Пловдив,процесуално представителство по дела,по които “ВиК”ЕООД–Пловдив е ищец,заявител,ответник, трето…

  Юридически услуги за завеждане и водене на дела от името на “В и К” ЕООД – Пл-в, процесуално представителство по дела, по които “ВиК” ЕООД – Пл-в е ищец, заявител, ответник, трето лице и други за период 24 месеца. Предметът включва процесуално представителство на Дружеството пред съдилищата в град Пловдив/област Пловдив/територията на Р България; подготовка на заявления, искови молби, приложения към тях; завеждане и водене на делата в съответния съд срещу абонати – длъжници на Дружеството; информиране на Възложителя за хода на делата, устно и писмено, с определена периодичност, за всяка една инстанция; заплащане на необходимите основни и допълнителни държавни…

  Референтен номер: 00197-2020-0002
  Виж повече