16 - 20 от 4001 поръчки

 • България 384 000 BGN

  Разработване и прилагане на стратегически документи за развитието на туристическите райони в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002

  Участникът, избран за изпълнител, следва да осъществи три конкретни дейности: 1. Извършване на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в отделните райони и извършване на анализи и прогнози за туристическото развитие; 2. Разработване на маркетингови стратегии за деветте туристически района и един общ комуникационен план с приложения за всеки туристически район; 3. Разработване на критерии за подбор на специализирани борси, изложения, туристически събития, B2B срещи, форуми и други за участие на представители на МСП в туризма и туристически сдружения.

  Референтен номер: 05024-2019-0011
  Виж повече
 • България 7 200 BGN

  “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1…

  “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на „ДГС Шумен“ - ТП на „СИДП“ ДП – гр. Шумен за срока от една година считано от датата на сключване на договор, обявен през 2020г.

  Референтен номер: 02711-2020-0003
  Виж повече
 • България 3 950 (

  „Изготвяне на Комуникационен план” по проект „Green Urban Territories - Better Place to Live”, Договор No B2.6d.12, финансиран по програма…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на Комуникационен план за целия период на проекта„Green Urban Territories - Better Place to Live”, Договор No B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020” . Различните дейности, включени в предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №5) към Документацията по обществената поръчка.

  Референтен номер: 00040-2019-0051
  Виж повече
 • България 720 BGN

  Охрана със сигнално-охранителна техника на приемната на ТП на НОИ-София град в ж.к. "Младост-3" до бл.347А

  Предмет на настоящата обществената поръчка е охрана със сигнално-охранителна техника на сградата в ж.к. „Младост-3” до бл. 347А, в която е разположена приемна на ТП на НОИ – София – град. Приемната е с площ 240 кв.м., разпределена в единадесет помещения със само един вход/изход. Охраната обхваща всички работни помещения и коридорите на територията на обекта.
  Осигуряването на охраната на сградата /трафопост - клубно помещение/, намираща се на адрес: гр.София, ж.к. „Младост-3” до бл. 347А, в която е разположена приемна на ТП на НОИ – София град, е чрез сигнално-охранителната техника, инсталирана в обекта, извън работно време, празничните и почивните дни.

  Референтен номер: 00145-2019-0154
  Виж повече
 • България 7 200 (

  ОХРАНА СЪС СОТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕАКЦИЯ С ЖИВА СИЛА ЗА П/СТ ФИЛИПОВО И П/СТ ЛАУТА

  Обществената поръчка обхваща извършване в рамките на 3 години на ежемесечна проверка на функционирането на изградените системи за СОТ, периметрова охрана, видеонаблюдение и пожароизвестяване в п/ст Филипово и п/ст Лаута, без да се нарушава цялостта на възли или части от системите, които са собственост на Възложителя поради факта, че същите са в гаранция до 2024 г., както и охраняване на непрекъснат денонощен (24- часов) режим на охрана от 0:00 до 24:00 часа, който включва регистрация и реакция на сигнали получени в дежурната част на монтираните на обекта технически средства с цел, опазване на имуществото и целостта на обекта с време…

  Референтен номер: 01379-2019-0248
  Виж повече