2021 - 2025 от 4121 поръчки

 • България 0  

  Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана в административната сграда и в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени…

  „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана в административната сграда и в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр.София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила, гр. София, кв. „Враждебна“; Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с.Баня, общ.Нова Загора; Обособена позиция № 4: Транзитен център – с.Пъстрогор, общ.Свиленград.агенция за бежанците при Министерския съвет”, Обособена позиция 1

  Референтен номер: 00268-2016-0019
  Виж повече
 • България 0  

  Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана в административната сграда и в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени…

  „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана в административната сграда и в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр.София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила, гр. София, кв. „Враждебна“; Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с.Баня, общ.Нова Загора; Обособена позиция № 4: Транзитен център – с.Пъстрогор, общ.Свиленград.агенция за бежанците при Министерския съвет”, Обособена позиция 4

  Референтен номер: 00268-2016-0019
  Виж повече
 • гр. Благоевград 0  

  Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект: "Техническа помощ за реализация на Инвестиционната програма…

  „Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект: „Техничска помощ за реализация на Инвестиционната програма на Община Благоевград“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ Приоритетна ос 8 „Техническа помощ “ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по обособени позиции:
  Обособена позиция №1 Изработване на плакати с информация по проекта и изработване на работни бележници;
  Обособена позиция №2 Изработване на брандирани чадъри и изработване на химикалки.”

  Референтен номер: 00109-2016-0022
  Виж повече
 • гр. Попово 32 000 BGN

  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
  ОП 1: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.
  ОП 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

  Референтен номер: 15-08-118
  Виж повече
 • България 57 697 BGN

  Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2016г./2017г

  - Извършване на одиторска проверка в съответствие с действащото българско законодателство и Международните одиторски стандарти (МОС) на годишния финансов отчет на Дружеството, съставен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);
  - Извършване на проверка на съответствието на годишния доклад за дейността към 31 декември с годишния финансов отчет;
  - Издаване на одиторско мнение в доклад на независимия одитор към датата на финансовия отчет

  Референтен номер: 04878-2016-0005
  Виж повече