2061 - 2065 от 4121 поръчки

 • България 0  

  „Избор на изпъл. за предоставяне на консул-ки услуги по подготовка на проектно предложение за подпомагане, управление и отчитане на проект:…

  Задачите по настоящата обществена поръчка включват две основни дейности:
  А. Консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта
  Б. Консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проекта, включително заявки за плащане.
  Предметът на договора се състои в изпълнение на следните дейности:
  Дейност 1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Радомир за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г.
  Дейност 2: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта по ПРСР 2014-2020 г, след сключване на договора за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.
  В изпълнение на възложената му поръчка, избраният за изпълнител…

  Референтен номер: 00535-2016-0010
  Виж повече
 • гр. Велико Търново

  „Дейности по разпространение на информация и публичност по проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново”,…

  „Дейности по разпространение на информация и публичност по проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”. Предвиждат се изпълнение на мерки за публичност и информираност с цел повишаване на прозрачността при изпълнение на проекта, финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014 г., както и повишаване информираността на широката общественост и медиите. Предвидените мерки за информация и публичност трябва да са съобразени с Наръчника…

  Референтен номер: 00073-2016-0015
  Виж повече
 • България 33 000 (

  Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектни предложения и последващо управление и отчитане на…

  Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектни предложения и последващо управление и отчитане на проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1. „Осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение и последващо управление и отчитане на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на гр. Лясковец“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014 – 2020 г.” и Обособена позиция 2. Осъществяване на консултантски услуги,…

  Референтен номер: 00137-2016-0007
  Виж повече
 • България 0  

  Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ – Смолян,…

  Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ – Смолян, за период от две години

  Референтен номер: 24-00-156
  Виж повече
 • гр. Николаево

  „ Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по под-мярка 7.2 „ Инвестиции в…

  Обхватът на предмета на Договора се състои в изпълнението на следните дейности за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. и управление на одобреното проектни предложения”:Дейност № 1 : Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане необходимо на община Николаево за кандидатстване с проектно предложение по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., включващо изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Николаево и упражняване на авторски надзор при изпълнението имДейност №…

  Референтен номер: 00674-2016-0001
  Виж повече