3591 - 3595 от 3903 поръчки

 • гр. Пловдив

  "Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност на проект "Пловдив през 2014-2020 г. - интелигентен, устойчив, желан европейски…

  „Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност на проект „Пловдив през 2014-2020 г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град” съгласно изисквания, подробно описани в Документацията за участие. Изпълнението предмета на поръчката включва:- Изработване и поставяне на 2 бр.билборда;- Изработване на 2 бр. банери;- Изработване на минимум 600 бр. брошури - пълноцветни, формат А5, на български език, и разпространяването им сред обществеността с цел представяне на целите, изпълнените дейности и резултатите от проекта;- провеждане на минимум 2 пресконференция – за старта и завършването на дейностите по проекта; - минимум 4 бр. публикации в печатни медии; - дейности по наемане…

  Референтен номер: 00267-2014-0003
  Виж повече
 • България

  „Изграждане на интегрирана комуникационна система за наблюдение и опазване на Природен парк „Беласица“ по проект „Изпълнение на дейности за устройство…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на интегрирана комуникационна система за наблюдение и опазване на Природен парк „Беласица“ по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Беласица”. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническата спецификация на одобрената документация за участие.

  Референтен номер: 01939-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, тонер касети за лазерни принтери, организиране на семинари и изработка, отпечатване и публикуване…

  Предметът на поръчката е „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, тонер касети за лазерни принтери, организиране на семинари и изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по следните обособени позиции:Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2: Доставка на средства за презентацияОбособена позиция 3: Доставка на тонер касети за лазерни принтериОбособена позиция 4: Организиране на семинари…

  Референтен номер: 00193-2013-0030
  Виж повече
 • с. Чупрене

  „Извършване на функционален анализ и изследване на работните процеси в общинската администрация на община Чупрене, разработване на предложения за промени…

  Изпълнението на поръчката включва изпълнението на следните дейности:- Извършване на функционален анализ и изследване на работните процеси;- Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устрийствения правилник на администрацията;- Оптимизиране и преразпределение на функции и дейности;- Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на административната структура;- Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с провеждания функционален анализ;- Провеждане на конференции, семинари и кръгли маси.

  Референтен номер: 01564-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Девня

  "Избор на изпълнител за извършване на дейности, свързани с осигуряване на публичност" за реализация на проект "Общинска администрация Девня-ефективна и…

  предмет на настоящия договор е изпълнението на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнението на проект "Общинска администрация Девня-ефективна и съвременна", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оп "Административен капацитет" 2007-2013г., по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по ДБФП №13-22-86/08.01.2014г.Предмета на поръчката обхваща следните дейности:1. Провеждане на една песконференция: начална;2. Изработване на информационни листи -200бр.;3. Изработка на банер-1бр.;4. Изработка на семинарни папки-120 бр.;5. Изработка на химикали с логото на програмата-200бр.6. Форми за заявления за обучение на общинските служители-200бр.;7. блок листи за писане с логото на програмата по 20 листа- 200бр.;8.Флаш-памет с…

  Референтен номер: 00510-2014-0002
  Виж повече