3596 - 3600 от 4150 поръчки

 • гр. Варна

  „Физическа охрана, охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на ТД на…

  Обособена позиция № 7 „Физическа охрана, охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на офис за обслужване Шумен при ТД на НАП Варна” :1. Физическа невъоръжена охрана от 1 пост от 07:00 часа до 19:00 часа през работните дни на четириетажна административна сграда, находяща се в гр. Шумен пл. „Освобождение” № 2; 2. Охрана със СОТ, тип-радиосистема, собственост на възложителя от 19:00 часа до 07:00 часа в работните дни и денонощно в почивни и празнични дни на обекти в административната сграда, находяща се в гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 2; 3. Физическа…

  Референтен номер: 00530-2014-0071
  Виж повече
 • гр. Павликени

  „Избор на изпълнител за организиране на конференции и обучения в страната и чужбина по проект № BG051PO001-7.0.07-0135 „Младите хора оживяват…

  Предметът на договора, сключен в резултат на проведената обществена поръчка, е организиране на конференции и обучения в страната и чужбина по проект № BG051PO001-7.0.07-0135 „Младите хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ „Без граници-Компонент 1- Фаза 2”, Бюджетна линия BG051PO001-7.0.07 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”Дейностите-предмет на настоящата поръчка са следните:I. Организация и логистика на 1 Конференция за 36 участници (30 участници представители на целевата група, 3 експерта БГ и 1 френски експерт, пряко свързани с изпълнението на основните дейности и 2 представителя на екипа за управление)…

  Референтен номер: 00039-2014-0009
  Виж повече
 • гр. Силистра

  „Охрана на сградите на ТП на НОИ гр. Силистра“

  Осигуряване на дневна невъоръжена охрана и охрана със сигнално-известителна техника в сгради на ТП на НОИ - Силистра.

  Референтен номер: 00145-2014-0063
  Виж повече
 • гр. Сливен

  "Охрана на сгради на ТП на НОИ-Сливен"

  Осъществяване на физическа невъоръжена дневна охрана и охрана със СОТ в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, бул. "Ст. Караджа" №10 и охрана със СОТ на помещенията, които териториалното поделение ползва в гр. Нова Загора съгласно Пълното описание на поръчката, което е неразделна част от документацията. Целта на поръчката е опазване и защита на имуществото, както и сигнализиране при нерегламентиран достъп до обектите и посегателства върху имуществото.

  Референтен номер: 00145-2014-0160
  Виж повече
 • гр. София

  "Извършване на писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи от български език на чужд език и от чужд език на…

  "Извършване на писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Министерство на правосъдието", с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Предоставяне на устни преводачески услуги“ и Обособена позиция №2 „Предоставяне на писмени преводачески услуги“

  Референтен номер: 00106-2014-0005
  Виж повече