3596 - 3600 от 3903 поръчки

 • гр. София

  Доставка на компютърни конфигурации и периферия; доставка на копирна машина; организиране на семинари и конференции; изработване на рекламно-информационни материали, осигуряващи…

  Предметът на поръчката е “Доставка на компютърни конфигурации и периферия; доставка на копирна машина; организиране на семинари и конференции; изработване на рекламно-информационни материали, осигуряващи публичност и информираност за проект “Развитие на дистанционен център за електронно бучение на инженерно-педагогически кадри” и включва следните обособени позиции:Обособена позиция 1: Доставка на компютърни конфигурации и периферияОбособена позиция 2: Доставка на копирна машинаОбособена позиция 3: Организиране на семинари и конференцииОбособена позиция 4: Изработване на рекламно-информационни материали, осигуряващи публичност и информираност при изпълнение на проектаДейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се изпълняват при спазване на изискванията на действащото общностно и национално законодателство и с особено внимание…

  Референтен номер: 00193-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Монтана

  Изграждане на сигнално-охранителна система и осигуряване на охрана със СОТ на архивохранилището на ТП на НОИ - Монтана, находящо се…

  Изграждане на сигнално-охранителна система и осигуряване на охрана със СОТ на архивохранилището на ТП на НОИ - Монтана, находящо се в гр. Монтана, бул. "Трети март" № 38. Осигуряване и първоначално монтиране на сигнално-охранителна система от изпълнителя за сметка на изпълнителя. Дейността по охраната на архивохранилището се извършва със сигнално-охранителна система и при нужда се реагира с физическа сила на изпълнителя.

  Референтен номер: 00145-2014-0108
  Виж повече
 • гр. Ардино

  „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално–известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и…

  Договор за осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника

  Референтен номер: 02718-2014-0164
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  „Юридическо обслужване на отдел „Култура“ към Дирекция „Култура, образование и развитие“ при Община Пловдив на абонаментен принцип в сферата на…

  Юридически услуги на абонаментен принцип, в сферата на обществените поръчки, за нуждите на отдел „Култура“ към Дирекция „Култура, образование и развитие“ при Община Пловдив. Услугите, предмет на договора включват следните дейности:1. Подготовка и изготвяне на документации за участие и други необходими документи, свързани с правилното и законосъобразно провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и действащото законодателство. 2. Активно участие в комисии за провеждане на обществени поръчки, включително подготовка и изготвяне на необходимата документация, свързана с цялостния процес по разглеждане и оценка на офертите за участие. 3. Консултиране и…

  Референтен номер: 00267-2014-0045
  Виж повече
 • гр. София

  Отпечатване на формуляри на индигирана хартия и доставката им до ЦУ на НАП

  Отпечатване на формуляри на индигирана хартия и доставката им до ЦУ на НАП. Видовете и количествата формуляри и техническите характеристики са посочени в пълното описание на предмета на поръчката, неразделна част от документацията за участие в процедурата

  Референтен номер: 00530-2014-0026
  Виж повече