3601 - 3605 от 4119 поръчки

 • гр. Стара Загора

  „Извършване на одит на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”

  Извършване на одит на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”. Одитът включва: - Проверка за установяване на съответствие между отчитаните от бенефициента разходи по дейности с реда и правилата за отчитане на разходите, определени от УО; - Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и посочените в счетоводните записи и първични счетоводни документи; - Проверка за законосъобразност на изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение и отчитане на разходите по тях; - Проверка за съответствие между записаните в разходо-оправдателните документи стойности и дейностите от одобрения проект; - Проверка за наличието на всички…

  Референтен номер: 00774-2014-0013
  Виж повече
 • гр. София

  „Услуги по издаване и доставка на сертификати с разширена валидация True BusinessID with Extended Validation (EV) - Multi Domain Certificate…

  Предметът на обществената поръчка включва предоставянето на услуги по издаване и доставка на сертификати с разширена валидация True BusinessID with Extended Validation (EV) - Multi Domain Certificate и Unified Communications Certificate.

  Референтен номер: 00530-2014-0084
  Виж повече
 • гр. Банско

  “Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Община Банско”

  Обществената поръчка е с предмет предоставяне на юридически услуги за нуждите на Община Банско. Предметът на поръчката включва предоставявне на юридически услуги – устни и писмени правни консултации, в областта на прилагането на ЗМСМА, ЗОП, ЗОС, ЗУТ, ЗСПЗЗ, КТ, ЗДОИ, ЗПЧП, ЗУЕС и др, както и изготвяне на проекти на документи, необходими на възложителя при или по повод изпълнение на неговата дейност.

  Референтен номер: 00283-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Девня

  „Организиране и изпълнение на информация и публичност по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран…

  Договорът е сключен за организиране и изпълнение на информация и публичност по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня» “ по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Предвидено е изработването и доставката до адреса на Възложителя, на артикулите както следва:1 Брошура2 Настолен работен календар3 Папка4 Бележник5 Хартиена торба6 Хартиена торба7 Химикал8 Химикал9 DVD диск в кутия10 Класьор за CD/DVD11 Лента за бадж12 Ключодържател с фенерче13 Ключодържател14 Фризби15 Надуваема топка16 Надуваема възглавница17 Тениска18 Шапка с козирка19 Бележник20 Папка21 Чанта…

  Референтен номер: 00510-2014-0009
  Виж повече
 • гр. София

  „Избор на изпълнител на провеждане на заключителна конференция по проект „И аз имам семейство”,

  логистични дейности по осъществяване на заключителна конференция за 250 човека - транспорт, нощувка със закуска, обяд, вечеря, 2 кафе паузи, информационен пакет

  Референтен номер: 00496-2014-0011
  Виж повече