3601 - 3605 от 3852 поръчки

 • гр. София

  „Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите…

  Предметът на договора за обществена поръчка е предоставяне на консултантски услуги, включващи следните дейности:1. Разработване на документация за провеждане на открита процедура за възлагане на 6 броя обществени поръчки. Подпомагане и консултиране на Възложителя при разработване на Техническите спецификации на обществените поръчки.2. Отразяване на забележки по изготвените документации за участие в обществените поръчки, направени от страна на Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 и/или Агенцията по обществени поръчки в приложимите случаи.3. Изготвяне и предоставяне на разяснения в законоустановения срок във връзка с постъпили при Възложителя искания за разяснения относно конкретна документация при провеждането…

  Референтен номер: 00960-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  Предоставяне на програмно време, за излъчване на информационни радио-рубрики и радио-клипове за целите не Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г., в регионалните програми на следните регионални радио-станции (РРС): "Радио-Благоевград", "Радио-Пловдив", "Радио-Стара Загора", "Радио-Бургас", "Радио-Варна", "Радио-Шумен", "Радио-София".

  Виж повече
 • гр. София

  «РАЗРАБОТВАНЕ НА НАРЪЧНИК,ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ТУРОВЕ» ПО ПРОЕКТ № 11 „КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА…

  „Организиране на журналистически турове”

  Референтен номер: 01050-2014-0004
  Виж повече
 • гр. Бургас

  „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект BG051PO001-5.1.04-0116-C0001 "С грижа към хората…

  Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект BG051PO001-5.1.04-0116-C0001 "С грижа към хората – Звено за услуги в домашна среда в Община Бургас", по който Община Бургас е бенефициент, в качеството й на Бенефициент финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, „Помощ в дома” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Изготвяне на междинен и окончателен доклад.

  Референтен номер: 00797-2014-0008
  Виж повече
 • гр. София

  "Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за организираните от БСТ моментни лотарийни игри"

  Отпечатване и доставяне при направена заявка удостоверителни знаци за моментните лотарийни игри, организирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружени с Опис за печелбите от съответната игра, по вид, количества и технически характеристики, съобразно документацията за участие и Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол на ценни книжа.

  Референтен номер: 04666-2014-0003
  Виж повече