3611 - 3615 от 3995 поръчки

 • гр. София

  „Организиране и провеждане на обучение на не по-малко от 1200 ръководители и служители с контролни функции от централните, областните и…

  „Организиране и провеждане на обучение на не по-малко от 1200 ръководители и служители с контролни функции от централните, областните и общинските администрации по обучителни модули за специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики и провеждане на контролни тестове за верифициране на придобитите умения“ по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-10, с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския…

  Референтен номер: 00270-2014-0005
  Виж повече
 • гр. Бургас

  „Дейност по денонощно осигуряване на сигурността на движимо и недвижимо имущество на „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД…

  В предмета на поръчката се включва денонощно осигуряване на сигурността и пропускателния режим в сградния фонд на територията и в сградите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас” АД, в рамките на определения в примерния договор срок и начин, съгласно разпоредбите на Изпълнителният директор на болницата. Дейността се осъществява в сградите на болницата двадесет и четири часа, седем дни в седмицата, като за целта се използва и техника за съблюдаване на сигурността, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  Референтен номер: 00301-2014-0005
  Виж повече
 • гр. София

  „Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, финансирани по Оперативната програма „Транспорт” 2007…

  1. Верификация на разходите докладвани в искания за междинни и окончателни плащания по проекти, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., в случаите, при които Управляващият орган е бенефициент по тях.1.1. Извършване на контролна проверка на включените в пакета отчетни документи по проекта, попадащи в искането за плащане и попълване на съответните контролни листове. 1.2. Извършване на проверки на място по проектите по т. 1, като за проекти с продължителност по-голяма от 12 месеца се извършва минимум една проверка на място годишно, а за проекти, които са с продължителност по-малка от 12 месеца…

  Референтен номер: 00042-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  "Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни рубрики за целите на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г."

  Виж повече
 • гр. София

  "Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни рубрики за целите на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г."

  Виж повече