3616 - 3620 от 3896 поръчки

 • с. Самуил

  Упражняване на авторски надзор съгласно ЗУТ по договор №17/322/00878 от 27.11.2012г. подобряване облика на населените места и качеството на живот…

  Упражняване на авторски надзор съгласно ЗУТ по договор №17/322/00878 от 27.11.2012г. подобряване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез физическо обновяване на улична мрежа (реконструкция на улици)

  Референтен номер: 00244-2014-0008
  Виж повече
 • гр. София

  „Създаване и реализиране на комуникационна стратегия, информиране и публичност по проект „ПОСОКА:семейство” BG051PO001-5.2.10-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките…

  Комуникационната кампания за популяризиране на национално и регионално ниво целите, дейностите и резултатите по проект „ПОСОКА: семейство“ сред максимално широк кръг граждани. Кампанията се организира за да повиши обществената чувствителност относно деинституционализацията, което е от изключителна важност за създаване на подкрепяща среда в общността и ще гарантира осигуряването на най-добрия интерес на децата от 0 до 3 г. по време на процеса на деинституционализацията на ДМСГД.

  Референтен номер: 00080-2014-0005
  Виж повече
 • гр. Габрово

  „Изпълнение на мерки за публичност по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в…

  Изпълнение на мерки за публичност по три обособени позиции Обособена позиция №1: „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в рамките на проект на Община Габрово BG161PO001-1.4-09-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“ 1. Изработка и монтаж на билбордове – 3 бр., по един за обекти „Реконструкция на кръстовище „Консултативна поликлиника“, „Благоустрояване зелена площ ул. „Брянска“, гр. Габрово“ и „Благоустрояване на парк „Маркотея“ – гр. Габрово“, с опция да бъдат изработени и монтирани още до 3 бр. билборда – по един за всеки един допълнителен обект, в случай, че бъде реализирано СМР…

  Референтен номер: 00038-2014-0005
  Виж повече
 • гр. Велико Търново

  "Физическа невъоръжена охрана в работни дни в административните сгради на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново, находящи се…

  Физическа невъоръжена охрана в работни дни в административните сгради на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Габрово, ул. ”Априловска” № 7 и ул. ”Радецка” № 11

  Референтен номер: 00530-2014-0015
  Виж повече
 • гр. Кюстендил

  „Изготвяне на стратегически документи на общинско ниво, разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и провеждане на съпътстващи…

  „Изготвяне на стратегически документи на общинско ниво, разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и провеждане на съпътстващи обучения, свързани с прилагане на въведените правила и методики за мониторинг и контрол” • Обособена позиция 1: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Кюстендил • Обособена позиция 2: Разработване на общински план за развитие (ОПР) на Община Кюстендил за периода 2014-2020 г.

  Референтен номер: 00426-2014-0010
  Виж повече