3616 - 3620 от 3813 поръчки

 • гр. Хасково

  "Осигуряване на техническа охрана със СОТ в архивохранилището на ТП на НОИ- Хасково".

  Осигуряване на техническа охрана със СОТ на архивохранилище на ТП на НОИ - гр. Хасково. Осигуряване и първоначално монтиране на сигнално-охранителна система от Изпълнителя за сметка на Възложителя. Дейността по охрана на архивохранилището се извършва със сигнално-охранителна система и при нужда се реагира с физическа сила на Изпълнителя.

  Референтен номер: 00145-2014-0012
  Виж повече
 • гр. Русе

  „Осъществяване на независим финансов одит при изпълнение на проект “Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“

  Одиторът следва да обхваща следните проверки:- всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС;- първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни:одиторът следва да се увери, че всички документи на база на които са извършени разходи са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят да разхода, който следва да оправдават;- неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред: одиторът…

  Референтен номер: 00115-2013-0051
  Виж повече
 • гр. Сливен

  "Процесуално представителство и защита по арб. дело ad hoc № 6/2014 г. за арбитраж ad hoc - град София"

  "Процесуално представителство и защита по арб. дело ad hoc № 6/2014 г. за арбитраж ad hoc - град София"Страни по делото: "Бул Гейт" ЕООД с Булстат 119052485, със седалище и адрес на управление: град Сливен, кв. „Дружба”, бл. № 30, вх. Г, ап. 5, представлявано от управителя на дружеството Мартин Георгиев Стефанови Община Сливен с Булстат 000590654 и адрес на управление - град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, представлявана от кмета - инж. Кольо Милев.Исковата молба предмет на арб. дело № 6/2014 г. за арбитраж ad hoc - град София е предявена от "Бул Гейт" ЕООД срещу Община Сливен.

  Референтен номер: 00118-2014-0006
  Виж повече
 • гр. София

  „Верификация, проверки на място и предварителен контрол по Оперативна програма „Техническа помощ“, Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Финансовия механизъм на Европейското…

  „Верификация, проверки на място и предварителен контрол по Оперативна програма „Техническа помощ“, Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“

  Референтен номер: 00270-2013-0021
  Виж повече
 • гр. София

  „Предпечат и печат на два бюлетина и на дванадесет документални сборника, изготвяне на сборниците и в електронен вариант на CD…

  „Предпечат и печат на два бюлетина и на дванадесет документални сборника, изготвяне на сборниците и в електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на DVD”.

  Референтен номер: 01474-2014-0003
  Виж повече