3621 - 3625 от 3657 поръчки

 • гр. Добрич

  «Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект № DIR-5112122-13-81 «Изграждане на регионална система за…

  Обществената поръчка «Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект № DIR-5112122-13-81 «Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич», финансиран от ОП «ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013» включва изпълнение на текущ и окончателен одит при изпълнение на дейностите по проект № DIR-5112122-13-81 «Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич»

  Референтен номер: 00383-2013-0002
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  „Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, чрез платежни карти, издадени от…

  Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, чрез платежни карти, издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции, за срок от 2 (две) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник.

  Референтен номер: 00197-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  „Избор на изпълнител за извършване на преводи в писмен вид и на устни преводи от английски на български език и…

  Предмет и обхват на обществената поръчка: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на преводи в писмен вид и на устни преводи от английски на български език и от български на английски език по проект „Подобряване на качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“, акроним на проекта AccessNet“. Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи със средства от структурните фондове на ЕС и републиканския бюджет по Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013”. Обхват на поръчката: Обектът на поръчката е осъществяване на преводачески услуги. Изпълнителят на поръчката следва да упражнява функциите…

  Референтен номер: 00044-2013-0110
  Виж повече
 • гр. Кюстендил

  «Осъществяване на рекламни дейности и дейности по информация, публичност и визуализация за реализацията на проект „"Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции…

  Настоящата обществена поръчка цели да избере изпълнител за осъществяване на Рекламни и информационни дейности за реализацията на проект "Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“ в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-03/2012/005 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиe. Обществената поръчка включва две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 с предмет: „Рекламни дейности, подготовка, дизайн и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район Кюстендил…

  Референтен номер: 00426-2013-0024
  Виж повече
 • гр. Панагюрище

  „Избор на изпълнител за извършване на текущ одит при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Изграждане на…

  Ивършване на текущ одит при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“

  Референтен номер: 00564-2013-0011
  Виж повече