3621 - 3625 от 4150 поръчки

 • гр. Етрополе

  "Упражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при изпълнение на строително-монтажни работи за…

  Упражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при изпълнение на строително-монтажни работи за реализация на проект: „Обновяване и реконструкция на Мемориален парк” гр. Етрополе”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., договор за отпускане на финансова помощ № 39/3/3220382 от 30.01.2014 г. Договореното строителство включва всички видове строителни и монтажни работи на база одобрен проект и количествено-стойностни сметки. Съгласно чл. 162, ал.2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта, като авторският надзор по…

  Референтен номер: 00099-2014-0010
  Виж повече
 • гр. Велико Търново

  "Услуги по oхрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на административните сгради на ТД на НАП Велико Търново, офиси Видин,…

  Услуги по охрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на помещения в административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново

  Референтен номер: 00530-2014-0089
  Виж повече
 • гр. Елена

  „Изработка и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, дейности по осигуряване на информиране,…

  Предметът на поръчката обхваща дейностите по изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации по проекта.Община Елена в ролята на Бенефициент по проекта следва да възложи изпълнението на набор от дейности по ОП1 изработване и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица”, ,в това число: - Изработване на туристически пакети: „Културен туризъм: Възрожденска архитектура, култура и бит”, „Кухня от старо време (Кулинарната магия на българите”, „Природни забележителности и еко маршрути”:1.…

  Референтен номер: 00619-2014-0006
  Виж повече
 • гр. София

  Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Охрана на централно управление на ИА ЕСМИС, Обособена позиция № 2 – Охрана на обекти на ИА ЕСМИС на територията на Р. България. Пълното описание на обхвата на охранителните дейности за съответната обособена позиция се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

  Референтен номер: 01118-2014-0008
  Виж повече
 • гр. София

  Провеждане на 2 семинара за по 200 участника за 2 дни в Северна и Южна България - наем зала, озвучаване,…

  Провеждане на 2 семинара за по 200 участника за 2 дни в Северна и Южна България - наем зала, озвучаване, кафе паузи, кетъринг по проект „Обучение на служителите на МВР на всички нива за управление при кризи, бедствия и аварии”, договор № СА 12-22-9/08.07.2013г., за предоставяне на безвъзмездна финансовата помощ по Оперативна програма “Административен капацитет" и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Референтен номер: 00752-2014-0003
  Виж повече