3636 - 3640 от 3903 поръчки

 • гр. София

  „Доставка на сървър, мултифункционално устройство и оригинални консумативи, принтер и оригинални консумативи, хард диск, комуникационен шкаф, непрекъсваемо захранване UPS, управляем…

  Предметът на поръчката е „Доставка на сървър, мултифункционално устройство и оригинални консумативи, принтер и оригинални консумативи, хард диск, комуникационен шкаф, непрекъсваемо захранване UPS, управляем комутатор, отпечатване и публикуване на рекламни материали, организиране и провеждане на семинари” в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0053 „ПРОГРЕС-ФТК: Платформа за пеРсонализиране на Обучението с Гаранция за Растеж и Ефективно Самоусъвършенстване във Факултета по Телекомуникации” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника и периферияОбособена позиция 2: Отпечатване и публикуване на рекламни материали, организиране и провеждане на семинариДейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се изпълняват при спазване на изискванията на действащото…

  Референтен номер: 00193-2014-0005
  Виж повече
 • гр. Ардино

  „Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Ремонт на Народно читалище „Родопска искра” гр. Ардино, общ. Ардино,…

  ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ

  Референтен номер: 00532-2014-0020
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  „Дейности за осигуряване на информация и публичност за изпълнение на проект: „По-близка до хората администрация“, по Договор за предоставяне на…

  „Дейности за осигуряване на информация и публичност за изпълнение на проект: „По-близка до хората администрация“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-12/14.01.2014 г. на Община Пловдив, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.1. Изработване на 100 бр. /сто броя/ информационно-печатни материали-брошури, 2. Изработване на 10 бр. /десет броя/ информационно-печатни материали – плакати.3. Изработване на 2 бр. /два броя/ информационни материали: табели.

  Референтен номер: 00267-2014-0026
  Виж повече
 • гр. София

  "Охрана на пешеходни подлези"

  I. Невъоръжена физическа охрана, по 1 /един/ пост, 24 часа, всички дни в месеца в следните подлези:1. Бул. „България” при ж.к. „Бокар”2. Бул. „България” и ул. „Акад. Иван Гешов”3. Под жп линията на бул. „Сливница" и ж.п. гара "Захарна. Фабрика”4. При ЦУМ, х-л „Шератон" и метростанция „Сердика"5. Бул. „Цариградско шосе" при „Полиграфически комбинат” – охранителят осъществява видеонаблюдение на подлезите: - Бул. „Цариградско шосе" при алея „Яворов", - Бул. „Цариградско шосе" и спирка ул. „Ал. Жендов" /„Акад. Попов”/, - Бул. „Цариградско шосе" и ул. „Загоре" и - Бул. „Цариградско шосе" и ул. „Светослав Тертер" и организира реакция от автопатрул при нарушение.6.…

  Референтен номер: 00087-2014-0078
  Виж повече
 • гр. Разлог

  "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на Спортен комплекс в с. Годлево, община Разлог"

  "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на Спортен комплекс в с. Годлево, община Разлог"

  Референтен номер: 00914-2014-0013
  Виж повече