3646 - 3650 от 3903 поръчки

 • гр. Русе

  "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе Обособена позиция №1: Инкасиране на…

  Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове на изпълнителя на територията на страната, със софтуер и ресурси на изпълнителя

  Референтен номер: 00688-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Земен

  Предоставяне на юридически услуги» , включващи процесуална защита на ТП ДГС Земен навсички инстанции по следните дела на : адм.…

  Предоставяне на юридически услуги» , включващи процесуална защита на ТП ДГС Земен навсички инстанции по следните дела на : адм. дело №15545/2013 по описа на Върховен административен съд на РБ, въз. гр. дела №216/2014 и №244/2014 по описа на Пернишки окръжен съд във връзка със защита пред по-горна инстанция.Възнагражжението е съгласно минималните размери за адвокатски възнаграждения по наредба 1

  Референтен номер: 02724-2014-0146
  Виж повече
 • с. Чупрене

  „Разработване на общински план за развитие за периода 2014 -2020 г.“

  При изпълнението на предмета на поръчката се предвиждат извършването на следните дейности:Дейност №1: „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики“ ; Дейност №2: „Провеждане на проучвания за събиране на статистическа информация и оценка на изпълняваните общински планове с цел да бъде изготвен общински план за развитие за периода 2014-2020 г“; Дейност №3: „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г”;Дейност №4: „Провеждане на срещи и дискусии със заинтересованите страни, конференции и кръгли маси“Дейност №5: „Провеждане на разяснителна кампания за информиране относно политиките, провеждани от общинската администрация”;Дейност №6: „Провеждане на…

  Референтен номер: 01564-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Дупница

  “Промотиране и реклама за провеждането на иновативно културно събитие”, възлагана в изпълнение на проект “Подготовка и провеждане на иновативно културно…

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие в община Дупница „Фестивал на театралното и филмово изкуство – Невена Коканова”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Промотиране и реклама за провеждането на иновативно…

  Референтен номер: 00418-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  „Избор на финансов одитор на проект: BG161РО001/3.2-02/2011/012 „По пътищата на цивилизацията”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.2-02/2011…

  „Избор на финансов одитор на проект: BG161РО001/3.2-02/2011/012 „По пътищата на цивилизацията”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, който се реализира в рамките на сключен договор за БФП № BG161РО001/3.2-02/2011/012 с Министерство на регионалното развитие и благоустройство на 13.08.2012 г.

  Референтен номер: 00267-2014-0007
  Виж повече