3691 - 3695 от 4150 поръчки

 • гр. Велико Търново

  Осигуряване на въоръжена и невъоръжена охрана с пропускателен режим на обектите и намиращото се на тяхната територия имущество на "Водоснабдяване…

  Предметът на обществената поръчка предвижда предоставяне на услуги, свързани с осигуряване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана с пропускателен режим на обектите и намиращото се на тяхната територия имущество на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново за обезпечаване стопанската дейност на Дружеството, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие. В техническата спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата се съдържа подробно техническо описание на обектите, броя на охранителите, вида на охраната и изискванията на Възложителя за изпълнение на услугите по предмета на обществената поръчка. Място на изпълнение на поръчката…

  Референтен номер: 00377-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Враца

  “Осигуряване на денонощна физическа охрана и пропусквателен режим на административната сграда на ТП на НОИ – Враца и сградата на…

  Осигуряване на денонощна физическа охрана и пропусквателен режим на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 и осигуряване на дневна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно-пропусквателен режим и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни на сградата на Обединен осигурителен архив при ТП на НОИ - Враца, находящ се в гр. Враца, бул. “Мито Орозов” № 59.

  Референтен номер: 00145-2014-0185
  Виж повече
 • с. Хвойна

  Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща използване и поддържане на монтирана техника в обекти на…

  Договор за срок от 36 месеца с Алфа Сот Секюрити за осигуряване на охрана на обекти на ТП ДГС Хвойна

  Референтен номер: 02718-2014-0220
  Виж повече
 • гр. Никопол

  Извършване на текущ и окончателен одит на проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну…

  Извършване на текущ и окончателен одит на проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”, съфинансиран чрез „Програмата за трангранично сътрудричество Румъния – България 2007-2013”

  Референтен номер: 00402-2014-0004
  Виж повече
 • гр. Стара Загора

  „Извършване на одит на проект Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора"

  Услугата е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“, съфинансиран със средствата на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.5-03/2011/003 от 05.07.2012г. Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на одит на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“. Одитът включва: -Проверка за установяване на съответствие между отчитаните от бенефициента разходи по дейности с реда и правилата за отчитане на разходите, определени от УО; -Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и посочените…

  Референтен номер: 00774-2014-0018
  Виж повече