3696 - 3700 от 3755 поръчки

 • гр. Берковица

  Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Берковица

  Референтен номер: 00017-2013-0019
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  „Изпълнение на мерки за информация и публичност на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на…

  Изпълнение на мерки за информация и публичност, включващи: Дейност 1-Пресконференции,общо 3бр.:Начална пресконф. – 1 бр.,Пресконф. за отчитане на напредъка по проекта – 1 бр.,Заключ. пресконф.– 1 бр.;Дейност 2. Публикации в медиите-общо 4 бр.;Дейност 3. Репортажи – 2бр.Всеки от репортажите следва да е с продължителност не по-малка от 5 минути. ;Дейност 4. Изготвяне на рекламни материали: Брошури/1000 бр./- Формат – А5,8 стр.,хартия мин, 130 g/m2, гланцирана, пълноцветен двустр, печат;Рол банер/1бр./- ролков банер с размери 85/200 см.,едностранен, материал – винил, 4+0 цвята;Дипляни/1000бр./- - формат мин. А3, хартия мин. 130 g/m2, гланцирана, пълноцветен двустранен печат,бр. на сгъванията, респ. бр. на секциите за поднасяне…

  Референтен номер: 00339-2013-0044
  Виж повече
 • гр. София

  "Предоставяне на услуги по анализ, изследване и разработване на мерки за оптимизация на работните процеси в ИАРА, разработване и въвеждане…

  Извършване на функционален анализ на администрацията на ИАРА, изследване и разработване на мерки за оптимизация на работните процеси в ИАРА, разработване на стратегия за организационно развитие, изготвяне на предложения за актуализиране на вътрешни актове на ИАРА, както и организация на публични мероприятия и обучения във връзка с дейности в рамките на проект „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)” по Оперативна програма „Административен капацитет”

  Референтен номер: 00097-2013-0006
  Виж повече
 • гр. София

  „Изпълнение на задължителни мерки за информация и публичност в рамките на Проект №DIR-592113-1-9„Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране…

  „Изпълнение на задължителни мерки за информация и публичност в рамките на Проект №DIR-592113-1-9„Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, съгласно раздел IV от Насоки за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007 – 2013г.“ Конкретните задачи, които Изпълнителят следва да осъществи за популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, при изпълнението на проекта за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, включват: 1) Изработване и разпространение на рекламно-информационни материали; 2) Изработване на информационни табели на български и английски…

  Референтен номер: 00087-2013-0137
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  Избор на изпълнител на конкретни договори, сключени въз основа на Рамково споразумение № ДГ/10-00015 от 24.10.2013 г. на община Ямбол…

  Избор на изпълнител на конкретни договори, сключени въз основа на Рамково споразумение № ДГ/10-00015 от 24.10.2013 г. на община Ямбол по обществена поръчка с предмет:„Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на общината, чрез договори, сключени въз основа на рамковото споразумение, според финансовите възможности”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки № 00339-2013-0018.Невъоръжена физическа охрана на обект "ж.к. „Райна Княгиня”, бл. 18, гр. Ямбол" . Охраната на обекта се осъществява за всички апартаменти,…

  Референтен номер: 00339-2013-0018
  Виж повече