3701 - 3705 от 3755 поръчки

 • гр. Ямбол

  Избор на изпълнител на конкретни договори, сключени въз основа на Рамково споразумение № ДГ/10-00015 от 24.10.2013 г. на община Ямбол…

  Избор на изпълнител на конкретни договори, сключени въз основа на Рамково споразумение № ДГ/10-00015 от 24.10.2013 г. на община Ямбол по обществена поръчка с предмет:„Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на общината, чрез договори, сключени въз основа на рамковото споразумение, според финансовите възможности”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки № 00339-2013-0018.Невъоръжена физическа охрана на обект "парк „Боровец”, гр. Ямбол". Охраната на обекта се осъществява на цялата територия на обекта дванадесет часа…

  Референтен номер: 00339-2013-0018
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  Избор на изпълнител на конкретни договори, сключени въз основа на Рамково споразумение № ДГ/10-00015 от 24.10.2013 г. на община Ямбол…

  Избор на изпълнител на конкретни договори, сключени въз основа на Рамково споразумение № ДГ/10-00015 от 24.10.2013 г. на община Ямбол по обществена поръчка с предмет:„Сключване на рамково споразумение за извършване на услуги, включващи невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество, собственост на Община Ямбол, както и на сгради и имущество, собственост на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на общината, чрез договори, сключени въз основа на рамковото споразумение, според финансовите възможности”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки № 00339-2013-0018.Невъоръжена физическа охрана на обект "ж.к. „Бенковски”, гр. Ямбол". Охраната на обекта се осъществява на цялата територия на обекта двадесет и…

  Референтен номер: 00339-2013-0018
  Виж повече
 • гр. Вълчи дол

  "Предоставяне на услуги по организация и провеждане на събития във връзка с изпълнението на дейности по проект"Промоционална кампания на продукти…

  "Предоставяне на услуги по организация и провеждане на събития във връзка с изпълнението на дейности по проект"Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол"

  Референтен номер: 00160-2013-0012
  Виж повече
 • гр. София

  Физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Агенция "Митници"

  ФИЗИЧЕСКА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ", както следва: I. Първа обособена позиция включва следните обекти: 1.Административна сграда на Митница Видин – гр. Видин, ул. „Дунавска” № 14; II. Втора обособена позиция включва следните обекти: 1. Административна сграда на Митница Варна - гр. Варна, пл.”Славейков” №2; 2. Почивна база и учебен център гр. Балчик; 3. Административния комплекс на МБ Шумен, гр.Шумен, ул.„Рижки проход” № 54.

  Референтен номер: 00334-2013-0019
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  “Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност по проекти , финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от…

  Осъществяване на мерки за публичност и информираност за популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд, в съответствие с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в чл.8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и Приложение 1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, утвърдени от Управляващия орган на ОПАК и в съответствие с изискванията за осигуряване на публичност на проекти, финансирани с фондове на ЕС.

  Референтен номер: 00339-2013-0045
  Виж повече