3706 - 3710 от 4150 поръчки

 • гр. София

  "Осигуряване на логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Услугите включват осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на различни събития, свързани с изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-8.1.04 „Подкрепа на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за управлението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чиито конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика. В тази…

  Референтен номер: 00422-2012-0032
  Виж повече
 • гр. София

  „Избор на изпълнители по обособени позиции за:Обособена позиция №1- Мерки за маркетинг и реклама на създадените туристически продукти , за…

  Обособена позиция №1- Мерки за маркетинг и реклама на създадените туристически продукти , за проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, съгласно апликационната форма на проекта”; Обособена позиция №2- „Oсъществяване на комплексна консултантска услуга за разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите, и рекламна стратегия и продуктово позициониране по проект „ Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”.

  Референтен номер: 00087-2014-0014
  Виж повече
 • гр. Ботевград

  "Избор на консултант за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ботевград"

  Предмет на поръчката е „Избор на консултант за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ботевград”, в съответствие с изискванията на Оперативна прогрмата „Регионално развитие” и Техническите спецификации – неразделна част от документацията за участие. Услугата ще включва необходимите дейности по изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., в т.ч.: 1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове / схеми, съгласно т. 1.4.2.2. от Методическите насоки за разработване и прилагане…

  Референтен номер: 00257-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона…

  Избор на изпълнител за услуга за извършване на теренни проучвания по дейност 6 "Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море" в рамките на проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - І фаза", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." Услугата включва дейности по разработване на: Методики за картиране на местообитанията на всеки от трите вида и полеви формуляри като неразделна част от методиката; Методики за оценка на Природозащитното състояние (ПС) на трите вида; Цифрови…

  Референтен номер: 00740-2013-0042
  Виж повече
 • гр. Варна

  Предоставяне на услуги по охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул.…

  Предоставяне на услуги по охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ №4”

  Референтен номер: 00145-2014-0193
  Виж повече