3711 - 3715 от 4072 поръчки

 • гр. Пловдив

  Текущо юридическо обслужване на "Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД град Пловдив на абонаментен принцип в следните области…

  Текущо юридическо обслужване на "Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД град Пловдив на абонаментен принцип в следните области на правото: търговско, гражданско, облигационно, вещно, трудово и административно, изразяващо се в извършване на следните дейности: устни консултации (включително и по телефон); писмени консултации; правни анализи; подготвяне на проекти на договори, предложения, пълномощни, декларации и др.; участие в преговори за подготовка и сключване на договори; изработване на правни становище по определени проблеми; участие в различни видове комисии, в това число за организиране и провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки, за одобряване провеждането на клинични проучвания и др., представителство…

  Референтен номер: 00877-2014-0007
  Виж повече
 • гр. Троян

  ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРОЯН

  Предмет на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Троян (ОУПОТ), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община Троян природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.Предвид анализа на състоянието на ресурсите и на отделните функционални системи и изведените проблеми следва заключението, че бъдещото управление на устройствените процеси на територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако…

  Референтен номер: 00151-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Ловеч

  Осигуряване на правно обслужване на Областно пътно управление Ловеч

  Правното обслужване включва:• Разясняване прилагането на нормативните документи, свързани с дейността на АПИ – Областно пътно управление Ловеч: Закона за пътищата, Правилника за прилагане на Закона за пътищата, Наредбата за специално ползване на пътищата, Закона за устройство на територията, Кодекса на труда, Административно процесуалния кодекс, Закона за обществените поръчки и др.• Контрол на законосъобразното съставяне на административни актове, договори и други документи, свързани със специалното ползване на пътищата, възлагането на обществени поръчки, трудово правните отношения и др.• Подготовка на покани за съставяне на актове за административни нарушения, изготвяне на наказателни постановления; подготовка на отговори на регресни покани от застрахователни компании…

  Референтен номер: 00044-2014-0032
  Виж повече
 • гр. София

  „Извършване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана на административната сграда на Министерство на културата”

  Поръчката се отнася до извършване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана на административната сграда на Министерство на културата.

  Референтен номер: 00647-2014-0006
  Виж повече
 • гр. София

  „Извършване на физическа въоръжена охрана на остров „Св. Св. Кирик и Юлита”, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.501.577 с площ…

  „Извършване на физическа въоръжена охрана на остров „Св. Св. Кирик и Юлита”, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.501.577 с площ от 78 496 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол , ведно с построените в имота 3 подземни склада, хидротехнически съоръжения и 38 масивни сгради с обща застроена площ 10 267.68 кв.м., подробно описани в АПДС № 5874/02.04.2012 г.”

  Референтен номер: 00647-2014-0005
  Виж повече