3711 - 3715 от 4150 поръчки

 • гр. Никопол

  „Предоставяне на консултантски услуги по управление дейностите на проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и…

  „Предоставяне на консултантски услуги по управление дейностите на проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”, в процес на до договаряне за съфинансиране чрез „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013”.

  Референтен номер: 00402-2014-0003
  Виж повече
 • гр. София

  Дейности по информация, публичност и реклама. Проектиране, изработка и доставка на презентационни материали, рекламни сувенири, Университетски символи, протоколни подаръци и…

  Дейности по информация, публичност и реклама. Проектиране, изработка и доставка на презентационни материали, рекламни сувенири, Университетски символи, протоколни подаръци и аксесоари за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски", включваща 7 обособени позиции:1. Информационни и презентационни материали с брандиран знак2. Рекламни сувенири с брандиран знак3. Университетски символи (изработени от благородни и неблагородни метали и техните сплави)4. Протоколни подаръци и аксесоари5. Интернет, печатна, телевизионна, кино и радио реклама6. вътрешна, външна и транспортна реклама

  Референтен номер: 00640-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  Организиране, провеждане и логистично обезпечаване на мероприятия за нуждите на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ( семинари, конференции, конгреси, панаири,…

  Чрез рамковото споразумение СУ планира чрез множество повтарящи се възлагания да осигурява дейности по информация, публичност и реклама за нуждите на:• основните и обслужващи звена на СУ „Св. Климент Охридски“;• дейности, проекти, програми и други, финансирани със средства от ЕС и свързаното с тях национално съфинансиране, в т.ч., но не само средства от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС; всички други средства по програми и проекти, финансирани от фондове и институции на ЕС, администрирани и/или получени от Университета като бюджетна организация, включително свързаното с тях национално съфинансиране, като:o програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество (ТГС);o секторни програми „Леонардо да…

  Референтен номер: 00640-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Върбица

  Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места…

  Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”, който се изпълнява по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013г.

  Референтен номер: 00965-2014-0018
  Виж повече
 • гр. Видин

  “Информация и публичност по проект: „Реализация чрез интеграция“

  Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни, срещу възнаграждение и при условията на този договор, следните услуги: “Информация и публичност“ по проект „Реализация чрез интеграция“, съгласно Техническата спецификация, Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя, представляващи Приложения №1, 2 и 3 – неразделна част от този договор.

  Референтен номер: 00051-2014-0006
  Виж повече