3721 - 3725 от 4150 поръчки

 • гр. Бургас

  „Извършване на независим финансов одит по следните проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“:Обособена…

  Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител за консултантска услуга за осигуряване на независим финансов одит по следните проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“:Обособена позиция 1. „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съгласно договор ВG161PO001/1.4-09/2012/019 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” Обособена позиция 2. „В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-…

  Референтен номер: 00797-2014-0017
  Виж повече
 • гр. Бургас

  „Извършване на независим финансов одит по следните проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“:Обособена…

  Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител за консултантска услуга за осигуряване на независим финансов одит по следните проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“:Обособена позиция 1. „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съгласно договор ВG161PO001/1.4-09/2012/019 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” Обособена позиция 2. „В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-…

  Референтен номер: 00797-2014-0017
  Виж повече
 • гр. Ардино

  „Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от…

  ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ

  Референтен номер: 00532-2014-0012
  Виж повече
 • гр. София

  “Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия ”

  “Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия ”: Невъоръжена физическа охрана, по 1 /един/ пост, 24 часа, всички дни в месеца в следните адреси:1.Ул. „Шипка” 12. Бул. „Цариградско шосе” 733. Бул. „Г.М. Димитров” 1004. Бул. „Княз Дондуков” 565. Студентски град – Студентско общежитие бл. 28 при условия, подробно описани в Техническото задание – Приложение № 1, Техническото предложение – Приложение № 2 и Ценовото предложение – Приложение № 3, които са неразделна част от настоящия договор.

  Референтен номер: 00955-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  „Анализ на българското законодателство въз основа на задълженията на България по Конвенцията за правата на човека и основните свободи и…

  :„Анализ на българското законодателство въз основа на задълженията на България по Конвенцията за правата на човека и основните свободи и практиката на ЕСПЧ и механизъм за предварителен преглед на съответствието на нормативни актове с Конвенцията и практиката на ЕСПЧ“,

  Референтен номер: 00106-2014-0002
  Виж повече