3721 - 3725 от 4072 поръчки

 • гр. Лозница

  “Избор на консултант за управление и отчитане на дейностите по „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТЕН И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР И ИЗГРАЖДАНЕ…

  С настоящият договор е избран независим изпълнител/и, притежаващи професионална квалификация, практически опит и експерти в областта на консултантските услуги, свързани с управлението, изпълнението и отчитането на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТЕН И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, с оглед постигане на качествено, своевременно и коректно изпълнение на договор за безвъзмездна финанова помощ №17/321/01352 подписан между община Лозница и ДФ „Земеделие“-РА по Мярка 321 на ПРСР 2007-2013г.

  Референтен номер: 00213-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Пазарджик

  „Осигуряване на физическа охрана на обекти собственост на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”

  Осигуряване на физическа охрана на обекти собственост на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик

  Референтен номер: 01650-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Благоевград

  “Oхрана на обекти и имущество, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

  Oхрана на движимо и недвижимо имущество, намиращо се в обекти, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност. Обектите, за които Възложителят предвижда охрана, са подробно описани в документацията за участие в настоящата процедура.

  Референтен номер: 00220-2013-0005
  Виж повече
 • гр. София

  " Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране на дейности по проект "Повишаване квалификацията на служителите чрез обучение",…

  Предмета на поръчката обхваща дейности по информация и публичност, а именно:- Организиране на публично събитие за оповестяване на началото на проекта / за 30 души/- Организиране на публично събитие за оповестяване на резултатите от проекта / за 30 души/- Подготовка и отпечатане на информациони материали / за 60 души/

  Референтен номер: 00087-2014-0060
  Виж повече
 • гр. София

  Дейности за информация и публичност

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”, по подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № С11-15-5/04.09.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. С тази дейност ще бъде предоставена на всички заинтересовани страни, както и на широката общественост, информация за целите, които настоящия проект преследва. Дейността ще представи резултатите, постигнати по проекта, както и ще осигури логистично обезпечаване при провеждането на пресконференции,…

  Референтен номер: 00833-2014-0002
  Виж повече