3726 - 3730 от 4150 поръчки

 • гр. София

  "Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД в четири обособени позиции (лота):Обособена позиция №1 – Въоръжена охрана от…

  "Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД в четири обособени позиции (лота):Обособена позиция №4 –Въоръжена охрана от три поста на обекти от язовирен район „Овчарица“ и язовирен район „Розов кладенец“

  Референтен номер: 00026-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  "Осигуряване на физическа охрана, сигнално-охранителна дейност и видеонаблюдение за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните"

  Основната цел на поръчката е осигуряването на физическа охрана, сигнално-охранителна дейност и видеонаблюдение на обекти, посочени от страна на Възложителя. Осъществяване на денонощен мониторинг и реакция с автопатрул на имущество на Възложителя, съхранявано в ползвани от него обекти.

  Референтен номер: 02378-2014-0012
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  «Дейности по осигуряване на информация и публичност за изпълнение на проект: «Общинска районна администрация - достъпна прозрачна и компетентна», по…

  Дейности по осигуряване на информация и публичност за изпълнение на проект: «Общинска районна администрация - достъпна прозрачна и компетентна», по договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-103/10.01.2014 г. на Община Пловдив, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд»,1. Подготовка и изнасяне на 1 /един/ бр. презентация на проекта пред служителите на общинската администрация и обществеността с медии и регионални телевизии;2. Изготвяне на 2 /два/ бр. информационни табели с размери 70 см х 100 см.;…

  Референтен номер: 00267-2014-0031
  Виж повече
 • гр. София

  „Организиране на обучения и изпълнение на дейности за информация и публичност”, по проект с наименование: „Повишаване на административния капацитет на…

  Целта на процедурата е да се избере изпълнител, който да организира обучения и да изпълнени дейности за информация и публичност в рамките на проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Дейност 1. Провеждане на специализирани обучения за служители от администрацията на район Възраждане: 1.1. Изпълнителят следва да организира обучение на тема Работа със специализирани софтуерни продукти – (CAD-системи и MS Excel) за 10 служители; 1.2. Изпълнителят следва да организира oбучение за придобиване на теоретични знания и…

  Референтен номер: 00087-2014-0054
  Виж повече
 • гр. Плевен

  “Дейност по Информация и публичност, и Дейност по Информиране на гражданското общество (публични обсъждания)” по проект „Създаване на проектна готовност…

  “Дейност по Информация и публичност, и Дейност по Информиране на гражданското общество (публични обсъждания)” по проект „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж” през програмния период 2014-2020 г. По договор BG161РО001/5-02/2012/023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”. Предметът на обществената поръчка включва: подготовка и отпечатване на дипляни - 600 бр.; изработка и доставка на плакати - 100 бр.; организиране и провеждане на пресконференции - 2 бр.; изработка, доставка и монтаж на постоянна табела - 1 бр.; публикации в медии - 6 бр.; преносим банер - 1 бр.…

  Референтен номер: 00226-2013-0046
  Виж повече