3731 - 3735 от 4150 поръчки

 • гр. София

  "Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД в четири обособени позиции (лота):Обособена позиция №1 – Въоръжена охрана от…

  "Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД в четири обособени позиции (лота):Обособена позиция №1 – Въоръжена охрана от един пост на язовирна стена „Белмекен“;Обособена позиция №2 – Въоръжена охрана от един пост и един автопатрул на обектите от каскада „Баташки водносилов път“;Обособена позиция №3 – Въоръжена охрана от три поста в язовирен район „Родопи“ на каскада „Доспат – Въча“

  Референтен номер: 00026-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  „Извършване на независим финансов одит по проект „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система на община за подобряване на процесите…

  С настоящата обществена поръчка се цели избор на изпълнител/и за извършване на независим финансов одит по проект „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система на община за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса” по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.1. „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, в т.ч. развитие на електронното управление", бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 на оперативна програма „Административен капацитет”, договор А09-31-90 С/12.06.2009г.” с оглед осигуряване на допълнителна увереност по отношение на законосъобразността и целесъобразността на разходите, ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни…

  Референтен номер: 00267-2014-0063
  Виж повече
 • гр. Белене

  Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за…

  Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба”, в следните части: a. Част Архитектура b. Част Конструкции c. Част ВиК d. Част Ел e. Част ОВК f. Част ПБЗ

  Референтен номер: 00661-2014-0010
  Виж повече
 • гр. София

  „Изпълнение на мерки по информираност и публичност" по проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация…

  І. Дейностите, които Изпълнителят следва да осъществи за популяризиране на получената финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013”, включват следните мерки:1. Организиране на стартираща пресконференция - Изпълнителят трябва да организира стартираща информационна пресконференция за оповестяване стартирането на проекта. За провеждане на пресконференцията трябва да бъдат осигурени информационни материали за участниците, кафе-пауза, озвучаване, мултимедия, прессъобщения (минимум 20 участници). Следва да се предоставя информация на широката общественост и да се осигурява публичност на изпълнявания проект, като се използват подходящи комуникационни средства.2. Организиране на финална пресконференция - Изпълнителят трябва да организира финална информационна пресконференция за отчитане на дейностите, предвидени за…

  Референтен номер: 00087-2014-0048
  Виж повече
 • гр. София

  „РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА БАЗА НА ОЧАКВАНИТЕ ТОВАРОПОТОЦИ“

  Предметът на настоящата поръчка е разработване на концепция, заедно с необходимите съпътстващи документи и информация, за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци. Изработване на анализ и на други документи, които да послужат за изготвянето на концепция за развитие на пристанищата в Република България. Концепцията на свой ред следва да интегрира политики и обединява разнородни участници за реализация на визията и стратегията за развитие на пристанищния сектор, респективно конкретни приоритети на развитието, определени в действащи стратегически документи. При изготвянето на анализа и на другите документи и материали по договора, предмет на настоящата…

  Референтен номер: 01158-2013-0009
  Виж повече