3731 - 3735 от 3903 поръчки

 • гр. Любимец

  Консултантски услуги по управление на проекти, изпълнявани от Община Любимец, по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в…

  Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде/бъдат избран/и независим/и Изпълнител/и, притежаващ/и професионална квалификация и практически опит в областта на консултантските услуги, свързани с управлението, изпълнението и отчитането на инвестиционни и/или инфраструктурни проекти, на когото Община Любимец да възложи цялостното оперативно управление на съответния проект и контрол на изпълнение на дейностите, във връзка с качественото и ефективно управление и отчитане на отделните договори за безвъзмездна финансова помощ, с което да доведе до успешното им реализиране. Търсеният краен резултат от изпълнението на всяка от отделните обособени позиции, обект на настоящото възлагане е гарантиране на законосъобразното и качествено изпълнение на всички дейности…

  Референтен номер: 00604-2013-0019
  Виж повече
 • гр. София

  „Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.”, в изпълнение на Дейност 4 от…

  Разработване на Стратегически план за развитие на горския сектор за периода 2014 – 2023 г., в изпълнение на проект (съгласно договор 11-13-8/03.09.2012 г.) „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие“ по Приоритетна ос I „Добро управление”, под-приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

  Референтен номер: 00772-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  Организиране, провеждане и логистично обезчеване на мероприятия за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" (семинари, конференции, конгреси, панаири, образователни, културни,…

  Организиране, провеждане и логистично обезчеване на мероприятия за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" (семинари, конференции, конгреси, панаири, образователни, културни, спортни, музикални и други събития)

  Референтен номер: 00640-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  „Консултантски услуги по управление на отпадъците в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение”

  Предмет на настоящата обществена поръчка са „Консултантски услуги по управление на отпадъците в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение”. В обхвата на поръчката са включени следните дейности:Дейност 1: Изготвяне на прединвестиционни проучвания за нуждите и капацитетите от приемни съоръжения за 5 пристанища;Дейност 2: Изготвяне на приоритизиран списък на нужното оборудване и системи, и технически спецификации за тях;Дейност 3: Изграждане на база данни за отпадъците от корабите;Дейност 4: Актуализиране и осъвременяване на 5 броя планове за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;Дейност 5: Изработване на проекти за…

  Референтен номер: 01158-2013-0023
  Виж повече
 • гр. Смолян

  "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на монтирана СОТ…

  Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на монтирана СОТ в обекти на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС "Смолян за срок от 36 месеца

  Референтен номер: 02718-2014-0083
  Виж повече