3741 - 3745 от 4150 поръчки

 • гр. Пловдив

  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за реализация на дейности за провеждане на обучения в…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения в ключови компетентности и за осигуряване на публичност за нуждите на Община Пловдив, Район "Западен“ по проект „Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в община Пловдив, район Западен”, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ”, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-22-100/08.01.2014 г. Настоящата процедура е разделена на две обособени…

  Референтен номер: 00267-2014-0038
  Виж повече
 • гр. Велико Търново

  „Предоставяне на полиграфически услуги и доставка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново, по заявка” и във връзка…

  Доставка на рекламни материали, по заявка

  Референтен номер: 00073-2013-0007
  Виж повече
 • гр. Рудозем

  „Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от…

  Писмени и устни консултации по искане на Възложителя относно управлението, организацията, изпълнението и отчитането на проекта. Консултиране на цялостното изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на Наредба №25/29.07.2008г., както и условията, залегнали в Договора за отпускане на финансова помощ между ДФ”Земеделие” и община Рудозем.

  Референтен номер: 00254-2014-0004
  Виж повече
 • гр. София

  „Осигуряване на физическа охрана на 4 клона на „Напоителни системи” ЕАД и прилежащите към тях обекти”, за двугодишен период, включваща…

  Срокът на изпълнение на поръчката е 2 години, считано от датата на подписване на договор. Изпълнителят следва да осигури охранители за всички обекти от съответните позиции: Позиция 1-клон "Тополница; Позиция 2- клон "Марица"; Позиция 3- клон "Средна Тунджа"; Позиция 4- клон "Видин".

  Референтен номер: 02023-2014-0007
  Виж повече
 • гр. Добрич

  „Дейности по осигуряване на информация и публичност на Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, по Програма „Деца и…

  Предвидената комбинация от дейности ще информира общността, че Проект BG06 -102 "Младежки център Добрич - Вашето утре" се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Дейностите по информация и публичност ще включват: По Обособена позиция ОП 2 - Организация и провеждане на три информационни кампании и публикуване на прессъобщения в местни и/или регионални медии - 10 броя. По Обособена позиция ОП 3 - Изработване на информационни материали - 500 бр. плакати, 2000 бр. флаери, 500 бр. шапки с лого, 2000 бр. тениски с лого, 200 бр. чаши с лого, 200 бр.…

  Референтен номер: 00383-2014-0014
  Виж повече