3786 - 3790 от 4150 поръчки

 • гр. Банско

  Предметът на настоящата процедура е: „Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр. Банско и сградите разположни…

  Предметът на настоящата процедура е: „Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр. Банско и сградите разположeни в нея”Изпълнителят ще извърши предвидените дейности при условия, изисквания и в обхват, посочен от Възложителя в Техническaтa спецификация, съгласно подадената от Изпълнителя оферта и при условията на договора, както и при спазване изискванията на действащото българско законодателство.

  Референтен номер: 00283-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Велико Търново

  „Предоставяне на юридически услуги - правни консултантски услуги за нуждите на Община Велико Търново”

  Предоставяне на юридически услуги - правни консултантски услуги за нуждите на Община Велико Търново. Договорът е сключен за срок от 12 месеца

  Референтен номер: 00073-2014-0029
  Виж повече
 • гр. Велико Търново

  „Предоставяне на полиграфически услуги и доставка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново, по заявка” и във връзка…

  Доставка на рекламни материали, по заявка

  Референтен номер: 00073-2013-0007
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  Текущо юридическо обслужване на "Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД град Пловдив на абонаментен принцип в следните области…

  Текущо юридическо обслужване на "Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД град Пловдив на абонаментен принцип в следните области на правото: търговско, гражданско, облигационно, вещно, трудово и административно, изразяващо се в извършване на следните дейности: устни консултации (включително и по телефон); писмени консултации; правни анализи; подготвяне на проекти на договори, предложения, пълномощни, декларации и др.; участие в преговори за подготовка и сключване на договори; изработване на правни становище по определени проблеми; участие в различни видове комисии, в това число за организиране и провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки, за одобряване провеждането на клинични проучвания и др., представителство…

  Референтен номер: 00877-2014-0007
  Виж повече
 • гр. Троян

  ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРОЯН

  Предмет на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Троян (ОУПОТ), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община Троян природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.Предвид анализа на състоянието на ресурсите и на отделните функционални системи и изведените проблеми следва заключението, че бъдещото управление на устройствените процеси на територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако…

  Референтен номер: 00151-2014-0001
  Виж повече