3786 - 3790 от 3903 поръчки

 • гр. Добрич

  „Извършване на финансов одит по Проект „Обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги”, по Договор…

  Предметът на поръчката е: „Извършване на финансов одит по Проект „Обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги”, по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/007 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г. Съгласно Указания във връзка с изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти Общини, НПО и конкретни бенефициенти – публикувани на сайта на ОПРР, и съгласно Закона за независимия финансов одит, Община град Добрич е длъжна да извърши самостоятелен такъв. Той се извършва за целия проект и е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, въз основа,…

  Референтен номер: 00383-2013-0046
  Виж повече
 • гр. София

  „Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в рамките на проект: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и…

  услуги за извършване на мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности по проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/02 по ОП „Регионално развитие 2007-2013”, срещу заплащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на възнаграждение и при условията на договора за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00087-2013-0192
  Виж повече
 • гр. София

  Поръчката е насочена към предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието, младежта и науката в качеството му на…

  Поръчката е насочена към предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието, младежта и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Специализираните счетоводни услуги, които изпълнителите на поръчката трябва да реализират се изразяват в следното: 1. Оперативна обработка на счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проек по ОП РЧР.2. Отразяване на разходите по отделни счетоводни аналитични партиди. 3. Изготвяне на финансови отчети във връзка с изпълнението и отчитането на проектите. 4. Изготвяне на справки и предоставяне на счетоводната документация при извършване на проверки отнационални и…

  Референтен номер: 00165-2012-0014
  Виж повече
 • България

  "ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" с пет самостоятелно обособени позиции:Позиция 1) "Физическа охрана…

  По позиция 1. "Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва":- Организиране и осъществяване на денонощна (24-часова) физическа охрана чрез два охранителни поста на централния вход на административната сграда на ЦПРБ в Москва, ул. Красного маяка д.24, ежедневно, включително в почивните и празнични дни;- Осигуряване на специални средства за охрана, които да са част от екипировката на охранителите - белезници, гумена палка, електрошок, спрей нервно-паралитичен или сълзотворен и др.По позиция 2. „Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва”- Денонощна поддръжка и обслужване на четири паник-бутона на централния вход и КПП на административната сграда и един…

  Референтен номер: 01450-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Сандански

  Извършване на текущ и окончателен одит по изпълнението на дейностите и отчитане на разходите на проект № DIR-51011119-26-60„Изграждане на ПСОВ…

  Извършване на текущ и окончателен одит по изпълнението на дейностите и отчитане на разходите на проект № DIR-51011119-26-60„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 ”

  Референтен номер: 00572-2013-0005
  Виж повече