3796 - 3800 от 3903 поръчки

 • гр. Раднево

  Осъществяване на мерки за информация и публичност във връзка с изпълнението на проект "Интигриран воден проект за изграждане на ГПСОВ…

  „Осъществяване на мерки за информация и публичност във връзка с изпълнението на проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВИК мрежата на гр. Раднево". Община Раднево е бенефициент на проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВИК мрежата на гр. Раднево", който е одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." (ОПОС) в рамките на Процедура за предоставяне на безвъмездна финнасова помощ BG161P0005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. и за него е сключен Договор за…

  Референтен номер: 00662-2013-0038
  Виж повече
 • гр. София

  „Предоставяне на услуга за електронен мониторинг на осъдени лица и обучение на лица за обслужване на системата“

  Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуга за електронен мониторинг (ЕМ) на осъдени лица и обучение на лица за обслужване на системата. Изпълнението на поръчката включва следните дейности: 1) дейност 2.3: Предоставяне на услуги по EM; 2) дейност 2.4: Организиране и осъществяване на събития за повишаване на осведомеността относно ЕМ и обучение на 60 служители и представители на заинтересованите страни; 3) дейност 3.4: Обучение на съдии и прокурори относно използването на електронен мониторинг за надзор на нарушителите в областта на пробацията и лишаването от свобода в България и 4) дейност 4.4. Разработване на оценъчен доклад за прилагането на…

  Референтен номер: 02030-2013-0026
  Виж повече
 • гр. Казанлък

  „Изпълнение на одит по проект „В подкрепа за следващия програмен период- Казанлък 2020” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013…

  „Изпълнение на одит по проект: „В подкрепа за следващия програмен период- Казанлък 2020” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г., Договор № BG161PO001/5-02/2012/015., в който се включва:- Проверка за установяване на съответствие между отчитането, от страна на бенефициента – Община Казанлък, на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение, и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган;- Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване, и тези, посочени в счетоводните записи и разходооправдателни документи;- Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и…

  Референтен номер: 00119-2013-0054
  Виж повече
 • гр. Белене

  „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на…

  „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013.

  Референтен номер: 00661-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Русе

  “Дейности по информация и публичност по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул.…

  Предмет на настоящата поръчка е “ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“, включващ: 1.„Изработка на информационни и комуникационни материали“: - 3 бр. билбордове, изработени в съответствие с изискванията за обхват и съдържание, определени в Насоките за публичност и информация и техните задължителни елементи, които да указват, че обектите са изпълнение по ОПРР и приноса на ЕФРР (прилож. към настоящата документация). Билбордовете следва да бъдат изработени и поставени на ул. «Александровска» и пл. «Ал. Батенберг», гр. Русе в границите на определената строителна площадка, след съгласуване с Възложителя. Билбордовете следва да бъдат със следните технически параметри (за 1 билборд): метални, с размери 70/50 см,…

  Референтен номер: 00115-2013-0064
  Виж повече