3811 - 3815 от 3852 поръчки

 • гр. София

  "Осигуряване на логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Услугите включват осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на различни събития, свързани с изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-8.1.04 „Подкрепа на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за управлението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чиито конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика. В тази…

  Референтен номер: 00422-2012-0032
  Виж повече
 • гр. София

  „Осигуряване на представители на сдружения на потребителите в България, с цел гарантиране интересите на клиентите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД…

  Услугите по предмета на поръчката са: 1.обработване, обобщаване и предоставяне от страна на Изпълнителя в полза на Възложителя на получени при Изпълнителя и/или други сдружения на потребителите и достигнали до него сигнали, жалби и информация от страна на потребители, свързани с дейността на Възложителя;2. подготвяне и представяне в полза на Възложителя на анализи и становища относно сигналите, жалбите и информацията по предходната точка. В своя анализ или становище, Изпълнителят е длъжен да посочи (идентифицира) и обоснове конкретните рисковете за потребителите (съответно за техните интереси) от дейността на Възложителя и да предложи начин за тяхното избягване;3. разработване и предлагане на Възложителя…

  Референтен номер: 01467-2013-0080
  Виж повече
 • гр. Шумен

  „Избор на изпълнител за разпространени, информация и публичност по проект „Шумен 2020“.

  Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за разпространени, информация и публичност по проект „Шумен 2020“. Настоящата поръчка е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект «Шумен 2020», в изпълнение на договор 13-13-91 от 08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет » 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Референтен номер: 00138-2013-0042
  Виж повече
 • гр. Смолян

  „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, предоставяне на консултации и извършване на дейности по информиране, публичност и…

  „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, предоставяне на консултации и извършване на дейности по информиране, публичност и визуална идентификация по проект “Развитие на туристически регион „Средни Родопи” и маркетинг на неговите дестинации” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-02/2011/020”. Изпълнението на договора включва извършване на услуги в 2/две/ направления, както следва: • Направление 1: Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации, включващо следните дейности: o Разработване на туристически пакети и/или диверсификация на съществуващите /проучване, анализ и предложения/. o Разработване на бранд на туристически…

  Референтен номер: 00092-2013-0023
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  Инкасиране на суми за консумирана питейна вода и отведена отпадъчна от потребителите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

  Инкасиране на суми (ръчно и/или автоматизирано чрез on-line каси) за изразходената от потребителите на дружеството питейна вода и отведена отпадъчна в посочените в документацията населени места на област Ямбол.

  Референтен номер: 00176-2014-0001
  Виж повече