3811 - 3815 от 4150 поръчки

 • гр. София

  „Изработване на изходни данни за проектиране на рехабилитация на обекти, с които ще се кандидатства за финансиране със средства от…

  Обект на настоящата обществена поръчка е подготовка на Изходни данни за изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация), включващи информация за състоянието и носимоспособността на пътни обекти, с които ще се кандидатства за финансиране със средства от Европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014 – 2020. Предметът на обществената поръчка включва задължението на Изпълнителя да извършва следните дейности, които са свързани с изработването на Изходните данни и представляват условие, следствие или допълнение към него: Извършване на съгласуване на Изходните данни с Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти (ЦИПТНЕНС) към АПИ. Отстраняване за…

  Референтен номер: 00044-2014-0025
  Виж повече
 • гр. София

  “Доставка на високо технологичен линеен ускорител за нуждите на МБАЛ “Св. Марина” ЕАД – гр. Варна, по проект част от…

  Доставка, монтаж, инсталация и пускане в действие, обучение за работа и гаранционно обслужване на високо технологичен линеен ускорител за нуждите на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД- гр Варна в изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

  Референтен номер: 00080-2014-0012
  Виж повече
 • гр. София

  „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност“, реализирана по проект КБ 12–24–1/10.05.2013 г.…

  Основната цел на проекта, в рамките на който се осъществява настоящата поръчкта е насочена към подобряване на работата на съдебната система чрез целенасочени обучения за представителите на целевите групи - членовете и служителите на администрацията на Висшия съдебен съвет. Висшият съдебен съвет е отговорен за обсъждане и приемане на проекта на бюджет на съдебната власт и контролира изпълнението му; назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност магистратите; налага дисциплинарни наказания по законово установен ред; организира тяхната квалификация; определя броя на съдебните райони и седалищата на съдилищата; броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени служби, както и…

  Референтен номер: 00833-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Етрополе

  Консултантска услуга, включваща упражняване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи, залегнали в проект: "Реконструкция и модернизация на спортен…

  „Упражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при извършване на строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция и модернизация на спортен комплекс „Чавдар“ с изграждане на спортна зала за хора с увреждания гр.Етрополе”, финансиран по договор за отпускане на финансова помощ, по „Програма за развитие на селските райони за периода 2007- 2013г. (ПРСР)“. Договореното строителство включва всички видове строителни и монтажни работи на база одобрен проект и количествено-стойностни сметки. Съгласно чл. 162, ал.2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя…

  Референтен номер: 00099-2014-0006
  Виж повече
 • гр. Бургас

  «Изработване на информационни материали за популяризиране резултатите от следните проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално…

  Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител за консултантска услуга за осигуляване «Изработване на информационни материали за популяризиране резултатите от следните проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“ и Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013“ по обособени позиции:Обособена позиция 1. „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, съгласно договор ВG161PO001/1.4-09/2012/019 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”…

  Референтен номер: 00797-2014-0016
  Виж повече