3816 - 3820 от 3903 поръчки

 • гр. Раднево

  „Избор на изпълнител за изработване на функционален анализ в общинска администрация Раднево и провеждане на съпътстващо обучение свързано с изработения…

  „Избор на изпълнител за изработване на функционален анализ в общинска администрация Раднево и провеждане на съпътстващо обучение свързано с изработения функционален анализ на администрацията” по проект „По-голяма ефективност на общинската администрация Раднево, чрез оптимизиране на структурата и функциите й”, Договор № 13-11-60/23.08.2013г по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос I, „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация” по бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. В обхвата на поръчката се включва изработване на функционален анализ на общинска администрация, провеждане на съпътстващо обучение, свързано с изработения функционален анализ и актуализиране на вътрешните правила и разработване на…

  Референтен номер: 00662-2013-0034
  Виж повече
 • България

  „Юридически услуги по вписвания в Търговския регистър, прилагане на нормативна уредба в сектор „Енергетика” и закупуване на квоти за емисии…

  Юридически услуги по вписвания в Търговския регистър, прилагане на нормативна уредба в сектор „Енергетика” и закупуване на квоти за емисии на парникови газове

  Референтен номер: 00246-2014-0025
  Виж повече
 • с. Борино

  Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща използване и поддържане на монтирана техника в обекти на Териториално поделение…

  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава със свои сили и средства, в съответствие с клаузите на договора, техническото задание на Възложителя и заявлението, въз основа на което е определен за изпълнител, да осигурява охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща използване и поддържане на монтирана такава в обекти на ТП „ДГС – Борино”, находящи се в Административната сграда в с. Борино, ул. „Родопи” №20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява контрол върху техническото състояние и работа на системите на сигнално – известитилната техника в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в работни дни от 17:00 часа до 08:00 часа, а в почивни…

  Референтен номер: 02718-2013-0375
  Виж повече
 • гр. Якоруда

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на…

  Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - известителна техника, както и нейното поддържане от 17:00 ч. до 08:00 ч. в работни дни и 24-часа в почивни и празнични дни в Административната сграда на ТП ДГС „Якоруда”, находяща се на адрес в гр. Якоруда, ул. „Хаджи Никола Вардев” №1

  Референтен номер: 02724-2014-0056
  Виж повече
 • гр. Земен

  Охрана на административна сграда, двор, стопански сгради, навеси, складове, налични МПС, налични парични средства и каса за съхранение на служебно…

  Охрана на административна сграда, двор, стопански сгради, навеси, складове, налични МПС, налични парични средства и каса за съхранение на служебно оръжие, предоставени за управление на ТП ДГС Земен за срок от 24 месеца

  Референтен номер: 02724-2014-0045
  Виж повече