3821 - 3825 от 3995 поръчки

 • България

  „Изготвяне на предварителна оценка на общински план за развитие”

  „Изготвяне на предварителна оценка на общински план за развитие”

  Референтен номер: 00426-2014-0011
  Виж повече
 • гр. София

  "Информация и публичност по проект "Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

  Договора включва в своя предмет следните дейности, а именно: публикувани статии в печатни и онлайн медии за постигнатите резултати по проекта - 2 бр., отпечатана и разпространение на дипляна, описваща проекта и очакваните резултати по него - 300 бр, изработени химикалки със ситопечат и раздадени на участниците в пресконференцията и участниците в обучението в дейност 4-110 бр., изработени нотпадове (брандирани), разделени на участниците в пресконференцията и участниците в обучението в дейност 4 - 100 бр., изработени папки (брандирани) и раздадени на участниците в пресконференцията и участниците в обучението в дейност 4 - 110 бр., проведена пресконференция за приключване на проекта…

  Референтен номер: 01118-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Любимец

  Консултантски услуги по управление на проекти, изпълнявани от Община Любимец, по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в…

  Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде/бъдат избран/и независим/и Изпълнител/и, притежаващ/и професионална квалификация и практически опит в областта на консултантските услуги, свързани с управлението, изпълнението и отчитането на инвестиционни и/или инфраструктурни проекти, на когото Община Любимец да възложи цялостното оперативно управление на съответния проект и контрол на изпълнение на дейностите, във връзка с качественото и ефективно управление и отчитане на отделните договори за безвъзмездна финансова помощ, с което да доведе до успешното им реализиране. Търсеният краен резултат от изпълнението на всяка от отделните обособени позиции, обект на настоящото възлагане е гарантиране на законосъобразното и качествено изпълнение на всички дейности…

  Референтен номер: 00604-2013-0019
  Виж повече
 • гр. София

  „Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.”, в изпълнение на Дейност 4 от…

  Разработване на Стратегически план за развитие на горския сектор за периода 2014 – 2023 г., в изпълнение на проект (съгласно договор 11-13-8/03.09.2012 г.) „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие“ по Приоритетна ос I „Добро управление”, под-приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

  Референтен номер: 00772-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  Организиране, провеждане и логистично обезчеване на мероприятия за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" (семинари, конференции, конгреси, панаири, образователни, културни,…

  Организиране, провеждане и логистично обезчеване на мероприятия за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" (семинари, конференции, конгреси, панаири, образователни, културни, спортни, музикални и други събития)

  Референтен номер: 00640-2014-0001
  Виж повече