3826 - 3830 от 3995 поръчки

 • гр. София

  „Консултантски услуги по управление на отпадъците в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение”

  Предмет на настоящата обществена поръчка са „Консултантски услуги по управление на отпадъците в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение”. В обхвата на поръчката са включени следните дейности:Дейност 1: Изготвяне на прединвестиционни проучвания за нуждите и капацитетите от приемни съоръжения за 5 пристанища;Дейност 2: Изготвяне на приоритизиран списък на нужното оборудване и системи, и технически спецификации за тях;Дейност 3: Изграждане на база данни за отпадъците от корабите;Дейност 4: Актуализиране и осъвременяване на 5 броя планове за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;Дейност 5: Изработване на проекти за…

  Референтен номер: 01158-2013-0023
  Виж повече
 • гр. Смолян

  "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на монтирана СОТ…

  Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на монтирана СОТ в обекти на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС "Смолян за срок от 36 месеца

  Референтен номер: 02718-2014-0083
  Виж повече
 • гр. София

  "Осигуряване на логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Услугите включват осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на различни събития, свързани с изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-8.1.04 „Подкрепа на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за управлението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чиито конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика. В тази…

  Референтен номер: 00422-2012-0032
  Виж повече
 • гр. София

  "Осигуряване на логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Услугите включват осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на различни събития, свързани с изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-8.1.04 „Подкрепа на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за управлението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чиито конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика. В тази…

  Референтен номер: 00422-2012-0032
  Виж повече
 • с. Хисар

  „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА С ПОМОЩТА НА СИГНАЛНО-ИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВКЛЮЧВАЩА МОНТИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ В ОБЕКТИ НА ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО…

  Предметът на поръчката включва ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА С ПОМОЩТА НА СИГНАЛНО-ИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВКЛЮЧВАЩА МОНТИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ В ОБЕКТИ НА ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР” ЗА СРОК ДО 36 МЕСЕЦА, както следва:2.1.Изграждане на СОТ в обекти, собственост на ТП ДГС Хисар:• Административна сграда на два етажа, находяща се в гр. Хисаря, ул. „Стряма” № 2 - поставяне на СОТ датчици в канцелария за съхранение на каса за оръжие и боеприпаси и каса сейф - необходими за обезопасяване на горепосочените съоръжения; Обезопасяване на входните врати /два броя/ на сградата чрез поставяне на СОТ датчици. • Сграда на два етажа - Горски…

  Референтен номер: 02718-2014-0081
  Виж повече