3826 - 3830 от 3903 поръчки

 • с. Петлешково

  Изграждане и гаранционна поддръжка на охранителна система с видеонаблюдение и предоставяне на услуги за денонощна физическа въоръжена охрана в обекти…

  Изграждане и гаранционна поддръжка на охранителна система с видеонаблюдение и предоставяне на услуги за денонощна физическа въоръжена охрана в обекти на Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

  Референтен номер: 00507-2013-0003
  Виж повече
 • гр. София

  “Услуги по изпълнението на проект BG051РО001-3.1.08-0031 „Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС““ -…

  “Услуги по изпълнението на проект BG051РО001-3.1.08-0031 „Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС““ - обособена позиция 2 – „Проектиране, изработване и доставка на печатни материали за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР”, обособена позиция 3 – „Конферентни услуги за мероприятия за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР“, обособена позиция 5 – „Услуги по публикуване на рекламни карета в национални медии за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови…

  Референтен номер: 00062-2013-0024
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на тонери за копирни машини и лазерни принтери, мастилници за принтери, дизайн, предпечатна подготовка, рекламни материали за публичност, конференции…

  Предметът на поръчката е: „Доставка на тонери за копирни машини и лазерни принтери, мастилници за принтери, дизайн, предпечатна подготовка, рекламни материали за публичност, конференции и семинари“ в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.09-0006 „Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет - София (СиКРАС-ТУС)” и включва следните обособени позиции:Обособена позиция 1: „Доставка на тонери за копирни машини и лазерни принтери, мастилници за принтери”Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка, рекламни материали за публичност, конференции и семинари”.Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се изпълняват при спазване на изискванията на действащото общностно и национално законодателство и с особено внимание към…

  Референтен номер: 00193-2013-0021
  Виж повече
 • гр. София

  Процесуална защита и представителство на Република България пред Окръжния съд в гр. Хага, Кралство Нидерландия във връзка с производство по…

  Поръчката е за процесуална защита и представителство на Република България пред Окръжния съд в гр. Хага, Кралство Нидерландия във връзка с производство по „set-aside“ на арбитражно решение на Постоянния арбитражен съд.

  Референтен номер: 00210-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Велики Преслав

  „Разработване на стратегически документи и правила в партньорство със заинтересовани страни в Община Велики Преслав”

  По договора се предвижда изпълнителят да извърши всички дейности за разработване на стратегически документи и правила в партньорство със заинтересовани страни в Община Велики Преслав във връзка с изпълнение на проект на Община Велики Преслав: Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав в рамките на Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г. Договор за безвъзмездна финансова помощ с Рег. № 13-13-160/08.11.2013г.

  Референтен номер: 00303-2013-0020
  Виж повече