3831 - 3835 от 4150 поръчки

 • гр. София

  „Доставка на компютърно оборудване, тонер касети за лазерни принтери и организиране на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и…

  Предметът на поръчката е „Доставка на компютърно оборудване, тонер касети за лазерни принтери и организиране на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-4.3.05-0022 Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърно оборудване Обособена позиция 2: Доставка на тонер касети за лазерни принтери Обособена позиция 3: Организиране на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се изпълняват при спазване на изискванията на…

  Референтен номер: 00193-2014-0007
  Виж повече
 • гр. Шумен

  Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Създаване на готовност за следващият програмен период…

  Предмет на обществената поръчка е „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Създаване на готовност за следващият програмен период" по договор за БФП № BG161PO001/5-02/2012/013” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.

  Референтен номер: 00138-2014-0005
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на тонери за лазерни принтери, организиране и провеждане на събития (работни срещи, кръгла маса на конференция и пресконференция), изработка,…

  Предметът на поръчката е доставка на тонери за лазерни принтери, организиране и провеждане на събития (работни срещи, кръгла маса на конференция и пресконференция), изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на договор „Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студентите в областта на управление на ресурси в предприятията” и включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на тонери за лазерни принтери Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на събития (работни срещи, кръгла маса на конференция и пресконференция), изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали. Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се…

  Референтен номер: 00193-2014-0009
  Виж повече
 • гр. София

  "Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни радио-рубрики и радио-клипове за целите на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 в радио-програмата на БТВ Радио, Радио N-Joy, Радио Z-Rock"

  Виж повече
 • гр. Елена

  „Предоставяне на юридически услуги, включващо абонаментно правно обслужване и процесуално представителство по съдебни дела на Община Елена съгласно Закона за…

  Предоставяне на юридически услуги, включващо абонаментно правно обслужване и процесуално представителство по съдебни дела на Община Елена съгласно Закона за адвокатурата и Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения за срок до 3 години, считано от датата на сключване на договора. Предметът на поръчката включва предоставяне на юридически услуги – устни и писмени правни консултации, в областта на прилагането на ЗМСМА, ЗОП, ЗОС, ЗУТ, ЗСПЗЗ, КТ, ЗДОИ, ЗПЧП и др, както и изготвяне на проекти на документи, необходими на възложителя при или по повод изпълнение на неговата дейност, както и процесуално представителство.

  Референтен номер: 00619-2014-0009
  Виж повече