3836 - 3840 от 4150 поръчки

 • гр. София

  Доставка на компютърни конфигурации и периферия; доставка на копирна машина; организиране на семинари и конференции; изработване на рекламно-информационни материали, осигуряващи…

  Предметът на поръчката е “Доставка на компютърни конфигурации и периферия; доставка на копирна машина; организиране на семинари и конференции; изработване на рекламно-информационни материали, осигуряващи публичност и информираност за проект “Развитие на дистанционен център за електронно бучение на инженерно-педагогически кадри” и включва следните обособени позиции:Обособена позиция 1: Доставка на компютърни конфигурации и периферияОбособена позиция 2: Доставка на копирна машинаОбособена позиция 3: Организиране на семинари и конференцииОбособена позиция 4: Изработване на рекламно-информационни материали, осигуряващи публичност и информираност при изпълнение на проектаДейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се изпълняват при спазване на изискванията на действащото общностно и национално законодателство и с особено внимание…

  Референтен номер: 00193-2014-0003
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  "Предоставяне на услуги при провеждането на мероприятия, организирани от Община Пловдив: озвучаване и осветление и предоставяне под наем на открита…

  Обект на настоящата обществена поръчка е извършването на услуги по озвучаване и осветление и предоставяне под наем на открита сцена за нуждите на провеждането на мероприятия, организирани от Община Пловдив.Видът на озвучителната и осветителна техника ще се определят според естеството на всяка конкретна проява и броя на участниците.Параметрите на сцената ще се определят според броя на участниците и естеството на всяка конкретна проява. Участниците следва да разполагат с модулна открита сцена с размери до 100 кв./м. с гръб и покривна конструкция. Подиумът, гърбът и покривната конструкция трябва да са изработени от труднозапалими материали и да са достатъчно стабилни при лоши…

  Референтен номер: 00267-2014-0030
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  "Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност на проект "Пловдив през 2014-2020 г. - интелигентен, устойчив, желан европейски…

  „Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност на проект „Пловдив през 2014-2020 г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град” съгласно изисквания, подробно описани в Документацията за участие. Изпълнението предмета на поръчката включва:- Изработване и поставяне на 2 бр.билборда;- Изработване на 2 бр. банери;- Изработване на минимум 600 бр. брошури - пълноцветни, формат А5, на български език, и разпространяването им сред обществеността с цел представяне на целите, изпълнените дейности и резултатите от проекта;- провеждане на минимум 2 пресконференция – за старта и завършването на дейностите по проекта; - минимум 4 бр. публикации в печатни медии; - дейности по наемане…

  Референтен номер: 00267-2014-0003
  Виж повече
 • България

  „Изграждане на интегрирана комуникационна система за наблюдение и опазване на Природен парк „Беласица“ по проект „Изпълнение на дейности за устройство…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на интегрирана комуникационна система за наблюдение и опазване на Природен парк „Беласица“ по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Беласица”. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническата спецификация на одобрената документация за участие.

  Референтен номер: 01939-2014-0002
  Виж повече
 • гр. София

  „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, тонер касети за лазерни принтери, организиране на семинари и изработка, отпечатване и публикуване…

  Предметът на поръчката е „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, тонер касети за лазерни принтери, организиране на семинари и изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по следните обособени позиции:Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2: Доставка на средства за презентацияОбособена позиция 3: Доставка на тонер касети за лазерни принтериОбособена позиция 4: Организиране на семинари…

  Референтен номер: 00193-2013-0030
  Виж повече