3841 - 3845 от 3995 поръчки

 • гр. София

  „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014…

  „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.“.

  Референтен номер: 00270-2014-0009
  Виж повече
 • гр. София

  „Изработка и доставка на изборни книжа и материали за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България…

  „Изработка и доставка на изборни книжа и материали за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.”Формат на хартията – в зависимост от използваната технология хартията може да бъде форматирана или ролна. Формат на книжата и материалите – в зависимост от решенията на ЦИК, размерите на различните видове книжа и материали могат да бъдат различни. В техническите спецификации от документацията за участие са дадени примерни размери на книжата и материалите, като е отчетена практиката от предходни избори.Тираж на книжата и материалите: Тиражът на отпечатаните книжа и материали се определя в съответствие с разпоредбите на…

  Референтен номер: 00270-2014-0008
  Виж повече
 • гр. София

  ОДИТ ПО ПРОЕКТ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК", КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013, ПРИОРИТЕТНА ОС 1:…

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3 от ЗОП е предоставяне на услуги. Предмет на поръчката е изпълнение на ангажимент за потвърждаване на разходите по Проект „Научно-технологичен парк”, съгласно разписаните дейности в настоящата техническа спецификация и изискванията, насоките и указанията на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” Информация за Проект: Проект : „Научно-технологичен парк” Приоритетна ос на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” по която се финансира Проекта: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”. Дейности по проекта: Подготвителни дейности по проекта 1: Дейности по организация и управление във…

  Референтен номер: 03615-2013-0016
  Виж повече
 • гр. София

  „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по националните оперативни програми през програмния период 2014-2020 г.” по проект…

  Извършване на анализ и проучване на по-широк кръг от възможности, както по отношение на прилагането на финансови инструменти по отделните оперативни програми, така и по отношение на цялостното им управление в България, изразяващи се в:- извлечени поуки от прилагането на инструментите за финансов инженеринг през програмния период 2007-2013 г., както и от извършени предходни предварителни оценки; - идентифициране на нужди във връзка с прилагането на финансовите инструменти в България през програмния период 2014-2020 г.; - определяне на адекватня институционална рамка за прилагане и управление на финансови инструменти в България през програмния период 2014-2020 г.

  Референтен номер: 00210-2013-0022
  Виж повече
 • гр. Велико Търново

  „Предоставяне на полиграфически услуги и доставка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново, по заявка” и във връзка…

  Доставка на рекламни материали, по заявка

  Референтен номер: 00073-2013-0007
  Виж повече