3846 - 3850 от 4150 поръчки

 • гр. Пловдив

  „Юридическо обслужване на отдел „Култура“ към Дирекция „Култура, образование и развитие“ при Община Пловдив на абонаментен принцип в сферата на…

  Юридически услуги на абонаментен принцип, в сферата на обществените поръчки, за нуждите на отдел „Култура“ към Дирекция „Култура, образование и развитие“ при Община Пловдив. Услугите, предмет на договора включват следните дейности:1. Подготовка и изготвяне на документации за участие и други необходими документи, свързани с правилното и законосъобразно провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и действащото законодателство. 2. Активно участие в комисии за провеждане на обществени поръчки, включително подготовка и изготвяне на необходимата документация, свързана с цялостния процес по разглеждане и оценка на офертите за участие. 3. Консултиране и…

  Референтен номер: 00267-2014-0045
  Виж повече
 • гр. София

  Отпечатване на формуляри на индигирана хартия и доставката им до ЦУ на НАП

  Отпечатване на формуляри на индигирана хартия и доставката им до ЦУ на НАП. Видовете и количествата формуляри и техническите характеристики са посочени в пълното описание на предмета на поръчката, неразделна част от документацията за участие в процедурата

  Референтен номер: 00530-2014-0026
  Виж повече
 • гр. Ловеч

  „Извършване на независим финансов одит на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период…

  Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща всички необходими дейности по осъществяването на одитните ангажименти, които имат за цел да подпомогнат Възложителя чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление. Конкретно изпълняваният одитен ангажимент ще включва проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на съответния проект от страна на Възложителя; проследяване ефективното прилагане от страна на Възложителя на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на съответната Оперативна програма, осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението…

  Референтен номер: 00169-2014-0012
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана на обекти и имущество, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

  Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана на ценни пратки и товари (включва получаване, съпровождане, предаване и защита на ценни пратки и товари /инкасо/) всеки работен ден от паричен салон, намиращ се в централното управление на ул. “Д-р Петър Брънеков” № 20.

  Референтен номер: 00176-2014-0003
  Виж повече
 • гр. София

  Денонощна невъоръжена охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната

  Осъществяване охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната по Техническа спецификация ТС С92.0671.11 – по обособени позиции, пореден номер, съгласно „Списък на имоти в управление на МО за денонощна невъоръжена охрана”, Приложение № 1 към техническата спецификация.

  Референтен номер: 00164-2011-0036
  Виж повече