3881 - 3885 от 4072 поръчки

 • гр. Червен бряг

  „Изготвяне на анализ на условията за въвеждане, бизнес-план и маркетингова стратегия на общинско социално предприятие в община Червен бряг и…

  Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнение на дейностите по проект „Въвеждане на иновативен модел на общинско социално предприятие - стъпка към интеграция на уязвимите групи в община Червен бряг», финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския съюз.

  Референтен номер: 00122-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  Осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата…

  Предметът на договора е осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития при реализирането на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца” и включва: - цялостна логистична организация по осигуряване и настаняване в хотелите, регистрация на участниците; осигуряване на кафе-паузи, закуска, обяд и вечеря на участниците; осигуряване на транспорт до мястото на провеждане на събитието; осигуряване на зали; - осигуряване, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залите; разпечатване, окомплектоване и раздаване на материали за участниците; - осигуряване попълването на списъци на присъстващите, на получилите материали и на анкетна…

  Референтен номер: 00422-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Варна

  “Изработване, тиражиране и доставка на рекламни материали за нуждите на „Канцелария на общински съвет“ при Община Варна”

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши изработка,тиражиране и доставка на рекламни материали за нуждите на„Канцелария на общински съвет“, при Община Варна, съгласно одобрен списък по видове артикули със съответните техническипараметри и количества, описани в приложенaтa към настоящата документация Техническа спецификация.Изработването на рекламните материали включва дизайн,предпечатна подготовка, отпечатване и доставка до посочен от Възложителя адрес, както и всички необходими операции катосгъване, лепене, шиене, подвързване, перфорация, ламиниране, опаковане и други необходими за получаване на крайния продукт.

  Референтен номер: 00081-2013-0067
  Виж повече
 • гр. София

  „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на анализ, обучителни модули, наръчник и справочник, насочени към ефективно противодействие срещу корупционните прояви…

  Предоставяне на консултантски услуги за разработване на анализ, обучителни модули, наръчник и справочник, насочени към ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в т.ч.: изготвяне на анализ на корупционните практики при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими в централните, областните и общинските администрации; разработване…

  Референтен номер: 00270-2013-0036
  Виж повече
 • гр. София

  „Организация на обучения и информационни събития по проект „Новият полицейски лидер”, договор за безвъзмездна помощ № КБ 12-22-1-1/23.01.2013г., с финансовата…

  Организация на обучения и информационни събития по проект „Новият полицейски лидер”, договор за безвъзмездна помощ № КБ 12-22-1-1/23.01.2013г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по дейности, както следва:Дейност 1: „Организация на обучения”,Дейност 2: „Организация на информационни събития”.Събитията, които ще се организират са в различен формат – обучителни, провеждани като интерактивни семинари или групово-динамични тренинги; информационни – конференции, пресконференции, информационни срещи. Логистиката и организационно-техническата подготовка включват осигуряване на хотели и настаняване; наем на зали и оборудване за провеждане на мероприятията; организиране на транспорт; регистрация на участниците; разпределяне на материали; осигуряване на…

  Референтен номер: 00752-2013-0017
  Виж повече