3896 - 3900 от 4150 поръчки

 • гр. Дупница

  “Промотиране и реклама за провеждането на иновативно културно събитие”, възлагана в изпълнение на проект “Подготовка и провеждане на иновативно културно…

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие в община Дупница „Фестивал на театралното и филмово изкуство – Невена Коканова”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Промотиране и реклама за провеждането на иновативно…

  Референтен номер: 00418-2014-0001
  Виж повече
 • гр. Пловдив

  „Избор на финансов одитор на проект: BG161РО001/3.2-02/2011/012 „По пътищата на цивилизацията”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.2-02/2011…

  „Избор на финансов одитор на проект: BG161РО001/3.2-02/2011/012 „По пътищата на цивилизацията”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, който се реализира в рамките на сключен договор за БФП № BG161РО001/3.2-02/2011/012 с Министерство на регионалното развитие и благоустройство на 13.08.2012 г.

  Референтен номер: 00267-2014-0007
  Виж повече
 • с. Братя Даскалови

  „Провеждане на изследвания, анализи и разработки във връзка с проект по Договор BG051РО001-7.0.07-0105-С0001 “Социална подкрепа за семейна заетост”, финансиран от…

  Специфичните цели на проекта са: • Да се проучат и анализират добри национални и европейски практики и инициативи за осигуряване на подкрепа за заетост, образование / обучение и социално участие на безработни семейства в общността чрез увеличаване на възможностите на най-малко един член в рамките на семейството и общността. Да се идентифицират, документират и разпространят добрите практики и принципи в това отношение; • Да се осъществи обмен на опит и добри практики при разработването на нормативни документи и организирането на инициативи за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семействата на безработните и правилен /диференциран/ подход за предоставянето им…

  Референтен номер: 00256-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  „Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите…

  Предметът на договора за обществена поръчка е предоставяне на консултантски услуги, включващи следните дейности:1. Разработване на документация за провеждане на открита процедура за възлагане на 6 броя обществени поръчки. Подпомагане и консултиране на Възложителя при разработване на Техническите спецификации на обществените поръчки.2. Отразяване на забележки по изготвените документации за участие в обществените поръчки, направени от страна на Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 и/или Агенцията по обществени поръчки в приложимите случаи.3. Изготвяне и предоставяне на разяснения в законоустановения срок във връзка с постъпили при Възложителя искания за разяснения относно конкретна документация при провеждането…

  Референтен номер: 00960-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  Предоставяне на програмно време, за излъчване на информационни радио-рубрики и радио-клипове за целите не Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г., в регионалните програми на следните регионални радио-станции (РРС): "Радио-Благоевград", "Радио-Пловдив", "Радио-Стара Загора", "Радио-Бургас", "Радио-Варна", "Радио-Шумен", "Радио-София".

  Виж повече