3896 - 3900 от 3947 поръчки

 • гр. София

  Физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Агенция "Митници"

  ФИЗИЧЕСКА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ", както следва: I. Първа обособена позиция включва следните обекти: 1.Административна сграда на Митница Видин – гр. Видин, ул. „Дунавска” № 14; II. Втора обособена позиция включва следните обекти: 1. Административна сграда на Митница Варна - гр. Варна, пл.”Славейков” №2; 2. Почивна база и учебен център гр. Балчик; 3. Административния комплекс на МБ Шумен, гр.Шумен, ул.„Рижки проход” № 54.

  Референтен номер: 00334-2013-0019
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  “Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност по проекти , финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от…

  Осъществяване на мерки за публичност и информираност за популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд, в съответствие с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в чл.8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и Приложение 1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, утвърдени от Управляващия орган на ОПАК и в съответствие с изискванията за осигуряване на публичност на проекти, финансирани с фондове на ЕС.

  Референтен номер: 00339-2013-0045
  Виж повече
 • гр. Ямбол

  „Извършване на одит на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано градско развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в…

  Основната цел на одита е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. Допустимостта на разходите в случая се определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ.Резултатите от извършения одит на проекта следва да бъдат представени в изчерпателен доклад с мин. следното съдържсние:Глава 1 Информация за договора и дейността по проекта/Обща инф.:дата на издаване на доклада;операт. програма, по която…

  Референтен номер: 00339-2013-0043
  Виж повече
 • гр. София

  Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (с 5 (пет) обособени позиции)”, както следва: Обособена позиция № 1 – Проект „Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3 и 4, BG161РО004-2.0.01-0004, състоящ се от следните участъци: Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора”, от км 210+100 до км 241+900 (Дата на въвеждане на обекта в експлоатация: 27.06.2012 г.); Лот 3 „Нова Загора - Ямбол”, от км 241+900 до км 277+597 (Дата на…

  Референтен номер: 00044-2013-0088
  Виж повече
 • гр. София

  "Осигуряване на логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Услугите включват осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на различни събития, свързани с изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-8.1.04 „Подкрепа на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за управлението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и BG051PO001-8.2.01 „Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чиито конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика. В тази…

  Референтен номер: 00422-2012-0032
  Виж повече