3901 - 3905 от 3947 поръчки

 • гр. Пловдив

  Предоставяне на юридически услуги за нуждите на ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" гр. Пловдив за период от месец 03.2014г до 31.12.2015г.

  Предоставяните юридически услуги за период от месец март 2014г до 31.12.2015г, включващи:1. Ежемесечна консултация по правни въпроси, свързани с дейността на ПУ;2. Участие в преговори и съдействие при извънсъдебно уреждане на спорни въпроси, възникнали по повод създадени договорни и извън договорни отношения наПУ; 3. Изготвяне на писмени становища, даване на правни съвети и мнения по искане на ПУ; 4. Правни консултации по организационни за ПУ въпроси, изготвяне на свързаните с това книжа, документи, проекто-устави, договори и други подобни;5. Изготвяне на проекти на вътрешно-нормативни актове, касаещи дейността на ПУ;6. Изготвяне на необходимата документация за откриване на процедури за възлагани от ПУ…

  Референтен номер: 00858-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Ардино

  „Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в…

  ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ

  Референтен номер: 00532-2014-0003
  Виж повече
 • гр. София

  Осъществяване консултиране на подходящи безработни лица при подготовка на бизнес планове за развитие на самостоятелна стопанска дейност” по проект “ПОДКРЕПА…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осъществяване консултиране на подходящи безработни лица при подготовка на бизнес планове за развитие на самостоятелна стопанска дейност” по проект “ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ – КОМПОНЕНТ I”, код на операцията BG051PO001-1.2.01 „НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – КОМПОНЕНТ І”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”.Основната цел на настоящата процедура е избор на Изпълнител, който ще осъществи консултиране при подготовка на бизнес план за развитие на самостоятелна стопанска дейност на безработни лица, регистрирани в Дирекциите “Бюро по труда” с минимум средно образование, с изключение на продължително безработни лица, обект…

  Референтен номер: 00311-2012-0016
  Виж повече
 • гр. София

  „Логистика при реализиране на дейности по провеждане на семинари, работни срещи, форуми и други форми на обучение на магистрати и…

  „Логистика при реализиране на дейности по провеждане на семинари, работни срещи, форуми и други форми на обучение на магистрати и съдебни служители” по Проект „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-42/20.02.2013г., с бенефициент НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО, по Норвежки финансов механизъм 2009-2014г., програмна област BG 14 – „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт”

  Референтен номер: 00102-2013-0005
  Виж повече
 • гр. Велико Търново

  „Предоставяне на полиграфически услуги и доставка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново, по заявка” и във връзка…

  Доставка на рекламни материали, по заявка

  Референтен номер: 00073-2013-0007
  Виж повече