3931 - 3935 от 4150 поръчки

 • гр. Пловдив

  „Осигуряване на информация и публичност на проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив”

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на дейности по осигуряване на информация и публичност по Проект BG06-103„Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент I „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.

  Референтен номер: 00267-2014-0027
  Виж повече
 • гр. София

  Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, тонери за лазерни принтери, книги и учебници (учебналитература, тематична развойна литература) и дейности по…

  Поръчката се финансира в рамките на проект Договор за за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма: “Развитие на Човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ договор BG051PO001-4.3.04-0045 "Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София"І. Описание на предмета на поръчката.Предметът на поръчката е Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, тонери за лазерни принтери, книги и учебници (учебна литература, тематична развойна литература) и дейности по публичност за изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0045 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии…

  Референтен номер: 00193-2013-0029
  Виж повече
 • гр. София

  „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на Агенция по вписванията. Разработване на предложения за промени в нормативни и…

  Извършване на функционален анализ на Агенция по вписванията; Разработване на предложения за промени в нормативни и стратегически документи и в Устройствения правилник на Агенция по вписванията; Провеждане на обучение на служителите; Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в Агенция по вписванията.

  Референтен номер: 00447-2014-0001
  Виж повече
 • гр. София

  „Обществена поръчка по реда на ЗОП по проект BG051PO001-7.0.02–0007-C0001 „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване…

  „Обществена поръчка по реда на ЗОП по проект BG051PO001-7.0.02–0007-C0001 „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица” и Проект BG051РO001-6.2.013-001 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съ-финасирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет, съгласно три обособени позиции”: Подробна информация за обособените позиции е представена в Приложения Б към настоящето обявление. Обществената поръчка е финансирана със средства от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.02–0007-C0001 „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване…

  Референтен номер: 00496-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Русе

  "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе Обособена позиция №1: Инкасиране на…

  Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на възложителя

  Референтен номер: 00688-2014-0001
  Виж повече